Maren en Oijen in oude ansichten

Maren en Oijen in oude ansichten

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Lith
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4413-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maren en Oijen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Wat hebben de Maasdorpen toch geleden van de Beerse overlaat. Deze trieste foto is gemaakt in 1926. We zien dr. Wiegersma van een sloep gebruik maken om zijn patienten te bezoeken. De roeier is Has Bijl, Op de achtergrond zien we de kerk en het klooster. Grote waterrampen troffen Lithoijen in 1740 en 1799, terwijl in 1834 een overstroming 8 huizen deed instorten en 23 onbewoonbaar maakte. Slechts 6 huizen werden met onder water gezet. In februari 1850 werden er weer 40 huizen min of meer zwaar beschadigd en moesten 52 gezinnen naar de dijk vluchten. In 1855 en 1861 was het niet veel beter.

26. Ieder jaar ging de j onge boerenstand een reisje rnaken om de bloemetjes eens flink buiten te zetten, getuige deze foto van rond 1930. We herkennen van links naar reehts op de voorste rij: Wim van Geffen, Pietje Boeyen, Linnard HoI (uit Teeffelen), Johan Ploegmakers (de voorzitter), Wim van Geffen (een neef van de lange Wim van Geffen), Josje Ploegmakers, Adriaan Spanjers, Harrie Govers, Hent Tiemissen, Bart Tiemissen en Wim Verwegen. Op de aehterste rij staan Mies Bayens, Jan Smits (de eigenaar van de bus, die uit Lith kwam) enNieo van Grunsven.

GIJ Al.t', v to "11J GI:Ki:ND HEBT BIDT VOOR i'11J

Bid uoor de 7.iel van Zaliqer .-.RXOLDUS V.-.N ORSOUW.

echtg enoot van

.Joanna van Krieken. neboren te Osch l6 -Ianuar-i 1812 en nldaarov er-leden 10 December 190"2.

Lid der Proeesaie.

van A,achten uitg e put sttert hij in een g elu kkig eu ouderdom, en op g evorderden teett ijd , g ekome n tot de volheid del' dagen.

Gen. C. 25.

Weest altijd ber eld, en leeft zoo, dat de dood U nooit ouvoorbereld vinde ; - n iet de on verwachte dood is te vreezen, maar wei die tegeJijk en onverwacht en onvoorbereid

is. Th: a K. H. Greg.

Gelukkig die leeft en sterft onder de be

sch erming van )Iaria. H. Alph.

Kinder-en, bemint elkander met b roed erlijke liefde, en hidt voor OOS.

.1[0'/1 Je Its Barmhaniqheid !

'100 dagen aflaa t.)

Zoe! Hart van Jlaria, wees mijn heil. (300 dagen aflaat.)

._-- ..?. -------------------------_._._-----------

Gez , v . d. Poel , - Osch.

27. Naar bidprentjes wordt altijd met een zekere weemoed gekeken. Rechts zien we het prentje van Arnoldus van Orsouw die in de polder de "Lithoijense hut" runde. Links zien we het prentje met foto van Henricus J. Bouwens, geboren in Gassel op 13 ju1i 1881 en overleden in Lithoijen op 27 februari 1940. Hij was hoofd van dejongensschool en directeur van het zangkoor. Ook was hij regisseur van de toneelvereniging "Eendracht Maakt Macht". Er waren ongeveer 8 nummers waaronder toneelstukken als: "Vergeten en Vergeven" (waarbij de hele zaal zat te snikken) en "In den Zilveren Haas".

28. Op deze foto uit 1905 zien we Grad Jan Ardjes (van Orsouw) en Jaan de MaIder (van Uden), beiden uit ass. De meeste tijd bracht Grad door in de "Lithoijense hut", die in het voorjaar in elkaar gezet werd. Ze bleef de hele zomer bewoond en werd 's winters weer afgebroken. De Van Orsouws (de "huttellers" genoemd) gingen dan naar den Brand in ass. Men kon er bier enjenever krijgen voor twee stuivers terwijlje er elders minstens drie stuivers voor moest betalen. In de .Lithoiiense hut" liep Cis den dove in zijn glorietijd dwars door de strooien muur heen toen de veldwachter hem wegens stropen "nazat".

SCHEURHEUVEL

29. Op een plattegrond van Lithoijen uit hetjaar 1867 zien we dat iets zuidelijk van het centrum enige huizen gegroepeerd zijn. Deze gemeenschap noemde men Scheurheuvel. In oktober 1910 komt Wilhelmus Ermers uit Megen naar de Scheurheuvel toe om er bovenstaande ansicht te "schieten". De poststempel is van 5 oktober 1910. Tijdens de overstromingen zaten deze mensen betrekkelijk veilig omdat ze iets hoger zaten dan in het dorp. In 1920 leed Lithoijen door de overstromingen een schade van 37.608 gulden waarvan men slechts 10.960 gulden vergoed kreeg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek