Maren en Oijen in oude ansichten

Maren en Oijen in oude ansichten

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Lith
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4413-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maren en Oijen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. In Oijen was tot voor kort het St.-Jozefgesticht gevestigd waar gehandicapte jongens werden ondergebracht. Deze ansicht dateert van 1932. Nu we het toch over onderwijs hebben is het volgende zeker interessant. In 1843 bezocht hoofdinspecteur Wijnbeek de Oijense school en schreef daarover het volgende: "te Oijen yond ik een uitmuntenden w. C. van der Kaay doeltreffend werkzaam op zijn school. De tegenzin tegen zijne benoeming, omdat hij in deze schier geheel Roomsche gemeente Protestantsch is. heeft hij ten eenen malen overwonnen. Met een gepast gebed ving hij de school aan. Met een zuiver gezang liet hij daartoe eindigen. Klankmethode, leestoon, oefening in de rede- en taalkundige ontleding, in het matenen gewichtenstelsel, schrift, alles wekte mijne goedkeuring. Aileen het rekenen uit het hoofd ontbrak nog, doch zouden worden ingevoerd".

Oyen. St. ]ozefgesticbt ]ongenspensionaat

36. En zo leefden de mensen van Oijen van de ene dag naar de andere en het lijkt me interessant om enkele willekeurige krantenknipsels uit dei.N oordbranbanter" van 1888 hier af te drukken om enige problemen, waar onze grootouders mee tobden, door te geven.

Oijen) 7 Septcm ber. De taxatle V8:t de opbrengst dec ongebouwde eigendommen is voor deze gemeente in zooverre afgeloopeo, dat san de betrokkea eigenaren de lijst del' gesc alto waarde can ieder hunner perceelea is uitgereikt, \- at tengevol~e van de bepalieg der wet, die juist de beste jaren cot grcndsla.g deeee schaulng aaawijs~, te voorzien was, is gebteken juist te zijo : de perceeleu, thana de bouwlandeu, zijn ... eel hooger geschat dan betgeec zij thana 8.:lD pacbt opbreogen. Hiertegen worden vele bezwaarsebriften ingebracbt; doch bel. zal te bezien st asn, of die wei vee! sucoes zullen hebben, aa.ngeaien de comrnissie alcb nat uur1ijk sau de wet bec(t te houdea wat o. e. de zai· ecbter veer deze gemeente er~er maakt dan elders, is: dae teogevclge

I oer ?. dcorbeaek 'fan den ltaas.dijk ten iare lOde polderlasten verdeiedubbeld zijn eo deze vermeerderlug- uiet in rekeaing mag worden gebrecbt bij . hetgeen voce de te beta lea Iasten ven i de bocfdscei wordt afgcU'okkeo.

I _

Ooijen, 19 Xovember. Ten gevclgc van de ingedieode reclames beeft de corcmiss ie, belast met de heraieuicg v n de belastbare opbreogst der oogebouwde eigendommen in het district 's-Hertogenboscb, wel enkele peroeelen een weio:g verminderd, maar if! loch o.ver bet. algemeen de nij hooge schartlOg gehandhaefd. Dientengcvolge bebben onderscbeiden eigenaren bet plan herschattiug te vregen, waartoe de wet van 25 April 1879 de gelegecbeid cpeastelt.

Oijen, G- .ruli~n;~crkoopingen vau J grn.'::;g-ct" v as. die itier gebcsden werden, beecbte» zoowel voor de cuerweardee als voor de binncnvelden veel op, :fen besteeddc .,,(); tie eerste f 130, voor de laatste f 120 per heclarc, zoodet de 1000 kilo oagevcer op f 36 a f 40 op stem kosten. Indica bet weer maar ~UDstig ware ~OOI" het blnnenbelen doch oi, bat veel te wcnsehen over, zoodat reeds kleur en kwaliteit vcel lijden .

De ovcrige "eWcl.:iSen taan vrij good. iuecnderheld de tabak, ber '"1::.5, de I gerst en aardappelen. Haver CD beetwortelen zijn nog acbterlijk, doch komeo door de gcvalteu regeus 'eel bij.

De weiden gevco veel gras en met de melkerij ~:l8t bet good.

De vruehtboomen lijden veel door de rups en de trek-made, zo<>Qlt hiervan niet veel te verwachren is; eooral de appelen zullen scbaarscb zijo.:..

I Ooijen, 23 October. ~let het roolca

I der sutserpeeen is men bier thans druk bezig. De opbeeogst is verre bened en bet middelruezige; er zijn onI derscheidene a' kers die de kosten VSD het roci n tor nauwcruood weard zijn.

~!et bet saaien van de rogge is men nagenoeg gereed, terwijl mec. met de tarwe begonueu is. Door bet droge weder der laatsre dsgen komt eindelijk de haver binnen, die reeds lang gcsueden was, taaar zoo weinig aandroogde, dat zij niet binnen gehaald 1.::00. worden. Zelden z.ag men ze zoo la.ng buiten.

37. Zoals vele darpen had Oijen een eigen molen. Hij stond vlakbij het voerveer. Deze molen werd vermoedelijk gebouwd als grondzeiler in 1820. Rond 1890 werd de molen verhoogd en omgebouwd tot stellingkorenmolen. De molen stond reeds voor 1940 werkeloos doch is in de oorlogsjaren weer in het bedrijf genomen. In 1962 is de molen na jaren van stilstand gesloopt. De laatste eigenaar was mulder Van Kilsdonk.

38. ZozaghetOijensekastee1eruitin 1900. Wij zien een dee1 van het in 1594 gebouwde kastee1 met de voorhuizen waarachter het oorspronke1ijke kastee1 stond dat in 1837 werd afgebroken. Dit kasteel kwam in de p1aats van eengroter kasteel uit circa 1351 dat in 1511 werd gesloopt, Op deze burcht heeft Maria van Brabant van 1361 tot 1399 gewoond. Tijdens haar verblijfwerden daar de gouden Maria guldens en de Oijense Kronen ges1agen. Bij hoog water was het kastee1 een redder in nood. Zo verb1even er in de winter van 1820 op het kastee184 personen. In 1836 werd het kasteel in Den Bosch openbaar verkocht.

De in dit boek afgedrukte foto's zijn afkomstig van:

Weduwev.d. Borgh, Lithoyen: 21

Mevrouw Bruysen-v.d. Brand, Nederasselt: 22-30-31 Dames Campay, Oss: 38

Pastoor G. Cox (oud-pastoor van Maren-Kessel): 1-2-3-4-5-6-7-8 G. Gloudemans, Asten: 9 L

N. van Grunsven, Lithoyen: 26-27 L J. van Orsouw, Oss: 28

Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch: 37 G. Ulijn, Oss: omslag-9 R -10 L-1l-12-17-18-19-20-23-24-25-27 R- 29-32-33-34-35-36

Weduwe de Werd-Welten, Kessel: 10 R-13-14-15-16

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek