Meeden in oude ansichten deel 1

Meeden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H.A. Spelde
Gemeente
:   Menterwolde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4268-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meeden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

"Als men door de dorpen Meeden en Westerlee rijdt en men ziet hier de pracht van bloeiende kersebomen en de vruchtbare bouwgronden van deze welvarende dorpen, dan zegt men terecht, men is hier in de Betuwe van het noorden". Aldus het blad "Het Noorden in Woord en Beeld", anna 1926. Ais degene die dit geschreven heeft deze tocht nu nog eens lOU kunnen maken, lOU hij waarschijnlijk niet weten wat hij zag. Er is de laatste jaren zeer veel gesloopt, vooral in het centrum en weI aan de noordkant. Nu zegt men weI dat daar een winkelcentrum moet verrijzen, maar dat zie ik niet zo zitten. Velen hebben tegenwoordig een auto en winkelen in het maar vijf kilometer van Meeden verwijderde Veendam.

Als je nagaat hoeveel winkels Meeden vroeger had en nu nog heeft, dan schrik je, Waren er in rnijn jeugd bijvoorbeeld zes warme bakkers in het dorp, nu is er nog slechts een zogenaamde koude bakker. Die zal, zoals het op het ogenblik lijkt, binnen niet al te lange tijd ook weI verdwijnen. Verder waren er drie slagers, drie drogisterijen en drie groente boeren. Deze zijn allemaal verdwenen, om van de kruideniers en manufacturiers nog maar te zwijgen, Dit komt trouwens mede door de saneringswet en de snel veranderende omstandigheden. Ook onder ambachtslieden is zeer veel veranderd. Verdwenen zijn onder andere de twee

mooie korenmolens, de houtzagerij van Bolt, vier kleermakers, een aantal kappers, een wagen- en klompenmaker en een loodgieter die tevens elektriden was. Van de vijf schilderbedrijven rest er nog een. Ettelijke cafes, waaronder Abee, Bakker, Lesterhuis, Nieman en Siebesma, zijn verdwenen. Dit is erg jammer, want al deze bedrijven brachten gezelligheid in het dorp.

Volgens mij hebben de vroede vaderen van de gemeente (overigens met de beste bedoelingen, denk ik) te veel gesloopt en te weinig gerenoveerd. Juist de verscheidenheid van woningen maakt een dorp mooi. In een dorp horen apart staande huizen en geen confectiewoonblokken. Met deze verstedelijking gaat het karakter van Meeden verloren.

Meeden zal het in de toekomst niet aIleen van de landbouw, maar vooral ook van de forensen moeten hebben. Ik denk namelijk dat nu al weI zestig procent van de werkende bevolking haar werk buiten de woonplaats heeft. Voor deze grote groep mag men heus de boel weI een beetje aantrekkelijk houden. Daarom ben ik blij dat dit boekje verschijnt, zodat we later tegen onze kleinkinderen kunnen zeggen: "Zo zag Meeden er vroeger uit".

Ten slotte wil ik hartelijk dank zeggen aan de heren S.H. Achterop te Amersfoort en S. Edzes te Assen, van wie ik zeer veel inlichtingen mocht ontvangen.

1. Aangezien het dorp Meeden geen komdorp is maar, net a1s de meeste dorpen in Oldambt, langs een weg is ge1egen (wegdorp), ga ik met u vanuit het oosten naar het westen. We beginnen bij deze boerderij. De opstrekkende heerd, waarop dit gebouw 1igt, behoorde voor ongeveer 1600 tot het Grijzemonnikenklooster; eertijds was dit klooster gelegen bij Termunten. Daarna kwam het in bezit van de provincie (vandaar de naam provincieplaats) die het voor telkens zes jaar verhuurde. Het bezit was ongeveer zestig hectare groot. De tegenwoordige boerderij werd in 1865 door de farnilie Hikkema, die de plaats had gekocht, gebouwd. Later verkocht zij hem aan de familie Bouwman die de boerderij in 1897 verhuurde aan P. Smit. In 1915 werd Geert Srnid eigenaar, Hij verkocht de boerderij in 1930 aan E.H. Edzes. In 1967 werd het woonhuis afgebroken en door een bungalow vervangen, welke thans wordt bewoond door zijn schoonzoon H. ten Have, die er ook een kaasmakerij heeft. De naam op de voorgevel is Menterne: de oude naam voor Oldambt.

Groeten uit Meeden

2. Hier ziet u van links naar reehts de huisjes van Jan en Wolter Kor. Deze laatste was kruidenier. Later nam Jan de zaak over en is de ecrste woning lange tijd bewoond geweest door de familie Jan Veldman. Jan Kor was jarenlang penningrneester van de Vereniging voor Volksvermaken. Reehts ziet u hct huis van dokter Boercma. Daar kom ik in de volgcnde tckst op terug. Let u eens op het wegdek. De palen links van de weg waren voor de elektriclteits- en reehts voor de telefoonleidingen. U ziet: heel druk was het toen niet bij de weg.

Groeten uit Meeden.

3. Hier zien we het huis van wijlen dokter Boererna. Deze arts was invalide en werd in een koetsje naar zijn patienten gereden, Hij had een lijfspreuk die zijn vrouw later op zijn graftombe liet aanbrengen. Die spreuk luidde: .Jn vreugde niet jubelen. In leed niet klagen. Het onvermijdelijke met waardigheid dragon". Na deze arts woonde J. Rittersma met zijn gezin in dit huis, De heer Rittersma was hoofd van de christelijke school alhier. In de oorlog had hij cen stuk van de zolder doorgctrokken, zodat er een dubbel plafond ontstond. Dit was 20 vakkundig gebeurd dat onderduikcrs in de oorlogstijd hicr volkomen veilig warcn.

~EEDEN

--

---

4. Hier ziet u reehts de villa van Klaas Herman Nanninga Detmers, een zeer rijk man met een hart van goud. Zo gaf hij, uiteraard al weer jaren geleden, op nieuwjaarsdag aan elke inwoner van Meeden bovcn vijfenzestig jaar twee zilveren rijksdaalders. Deze werden in een visitekaartenenvelopje door zijn tuinman, J. Oost, geklced in zijn zondagse pak, bij de gegadigden bezorgd. De heer Detmers is jarenlang president-kerkvoogd van de Nederlands Hervormde kerk geweest en heeft in die functie zeer veel voor de kerk gedaan. Ook was hij jaren kassier van de Nutsspaarbank en verzorgde hij, samen met de heer Eppens, de Nutsbibliotheek. In het huisje schuin tegenover de villa woonde de familie Prins en latcr de familie M. Lesterhuis. In het huis verderop woonde de familie Bleeker en later Jan van Essen en Jan Jager.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek