Meeden in oude ansichten deel 1

Meeden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H.A. Spelde
Gemeente
:   Menterwolde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4268-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meeden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Hier zien we ecn van de twec molcns die Meedcn tot 1949 rijk was. Dezc molen is nu geheel verdwenen, terwijl cr van de andere nog slechts het onderstuk over is. De rnolen op de foto is in 1851 op ongeveer honderd vijftig meter afstand van de hervormde kerk, in opdracht van de heer Westerling, gcbouwd, Ais zijn opvolgers worden genoemd: H.W. Dijkhuizen en L.P. van Heiningen. Tot 1870 deed de molen dienst als oliemolcn. Daarna maakte de nieuwe eigenaar, T. Edens, er een pelmolen van. Zijn zoon Tammo rnaakte er ook een graanmolen van. In 1924 wcrd de molen verkoeht aan H. Luth. Op deze foto heeft de molen nog zeilcn, later kreeg hij klcppen, Het 11Uis naast de molen is vanzelfsprekend de molenaarswoning.

11. Het in 1842 gebouwde Arm- of Werkhuis was een groot, op cen schuur lijkcnd huis met in het midden aan de zuidkant een uitbouw. Hier woonden de vader en moeder van het huis (in 1842 waren dit C.D. Bieleveld en A.H. Huikema). Links was de zaal van de mannen en rechts die van de vrouwen. De bouwkosten van het Werkhuis bedroegen ongeveer f 3370,-. De kostcn werden gedekt door de verkoop van vier oude huisjes plus een stuk grond (bouwte) en teruggcvraagd uitgclecnd geld. De mensen die u op de foto ziet zijn vader en moeder Wever met hun drie kinderen: Dientje, Harm en Anna. De naam van de dame in de deuropening is mij niet bekend.

12. Meeden was vroeger een belangrijke doopsgezinde gemeente (menisten). In 1698 werd het huis van de heer Vermaning als kerk in gebruik genomen. Volgens toenmalig voorschrift moest het gebouw op een huis Iijken. In 1871 werd dit kerkje op dezelfde plaats gebouwd en in 1960 werd het tot dorpshuis veranderd. Thans is het in gebruik als aula. Het gebouwtje heet sinds de verbouwing in 1960 ,,'t Mennohoes", genoemd naar een van de grootste voorgangers van de doopsgezinden: Menno Simons. Hij werd in 1496 geboren te Pingjum en in 1524 te Witmarsum tot priester gewijd. In 1536 trad hij uit en in 1539 schreef hij een belangrijk theologisch werk omtrent zijn opvattingen over de doopsgezinde geloofsbeIijdenis. In 1561 overleed Menno Simons als balling te Oldesloe in Sleeswijk-Hoistein. Het terrein waarop de kerk staat heette vroeger Vermaningsheerd.

6roeten uit Meeden.

13. Van aile huizen die u hier ziet is er slechts een over, namelijk het rechter met het schuine dak, waarin jarenlang de familie Zwerver heeft gewoond. De laatste jaren woonde de familie Van Limbergen hier. Er was een slagerij in het huis gevestigd. Links zien we het woonhuis met kruidenierswinkel van timmerman Frans, die in de deuropening van zijn winkel staat. Naast dit huis zien we het manufacturenwinkeltje van Jantine Degenhart, later van E. Venema. Daarnaast staat hotel .Abee" dat is afgebrand in 1935. Dan zien we de boerderij van L. Oosterhuis. Vooraan rechts staat de woning van wagenmaker Jan Luchtenberg, die hier voor de inrit staat. Van het grocpje kinderen dat u hier ziet, weet ik aileen dat het kleinc jongetje vooraan Harm Frans is.

14. De hier afgebeelde boerderij staat op de plaats waar eertijds de Vicarieplaats was. Een vicaris was een geestelijke, belast met een bepaalde opdracht in de kerk. De opbrengst van deze boerderij diende voor onderhoud van de vicaris. Na de hervorming waren de inkornstcn een bijdrage voor het traktement van de predikant. De tegenwoordige boerderij werd in 1861 gebouwd door Meint Popkes Smid, die ook de eigenaar was. Latere eigenaren waren: Trijntje Hendriks Blaauw, weduwe van Meint Smid, en ook zijn zoon Popko Meint Smid, die in 1882 eigenaar werd. Na hem werd zijn zoon Meint Smid eigenaar; hij werd opgevolgd door zijn schoonzoon H. Tuzee. Nu beheert een zoon van zijn andere schoonzoon, M. Mellema, de boerderij, Het uiterlijk van de boerderij is sinds haar ontstaan weinig veranderd. De oude naam van de boerderij is Vicarieheerd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek