Meeden in oude ansichten deel 2

Meeden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.A. Spelde
Gemeente
:   Menterwolde
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1983-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meeden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Hier ligt dan voor u het tweede deeltje van "Meeden in oude ansichten". We hebben getracht een soort vervo1g op het eerste deeltje te maken. Ve1e boerderijen waarover toen niet geschreven is, laten we nu de revue passeren. Verder gaan we nu ook buiten het dorp en vertellen iets over de aardappelmee1fabriek "Hibernia", het station Meeden-Muntendam en het tolhek. Zij hebben bij de bewoners van Meeden altijd een be1angrijke rol gespeeld.

Er is in de 1aatste jaren op woongebied in Meeden vee1 veranderd. Ook wat de landbouw betreft; de ruilverkave1ing die hier heeft p1aats gehad, kan men gerust een succes noemen. Dit is iets wat lang niet overal gezegd kan worden. Het project MeedenScheemda, dat begroot was op f 16.800.000,-, kwam uiteindelijk gereed voor f 14.600.000,-: een voordee1 van ruim twee miljoen gulden dus. Meesta1 is het juist andersom! Maar niet aIleen financiee1, ook wat het milieu betreft ging Meeden er op vooruit, want er werd honderd zestig hectare bos aangeplant. Ook werd er twintig kilometer weg aangelegd en vijftig kilometer nieuwe waterlopen gegraven.

Het bouwen van nieuwe boerderijen kon men voor-

komen doordat sommige boerderijen werden opgekocht. Zodoende kon er worden geschoven, bij voorbee1d: de boerderij van A.J. Veeman werd gekocht en weer doorverkocht aan Joh. de Haan, diens bedrijf ging over aan H.A. Zuiderveen, wiens boerderij kwam te vervallen. Zo werd de boerderij van J. Diekema (Mastenbroek) opgekocht en doorverkocht aan R. Koster, wiens bedrijf verdween.

Er waren in de laatste jaren enke1e jubilea te vieren: in 1978 het vijfenzeventigjarig bestaan van de bijzondere school, in 1979 het vijftigjarig bestaan van de voetbalvereniging. In 1982 bestond de open bare lagere school aan de Hereweg honderd jaar.

Wat het verenigingsleven in ons dorp betreft, daarover is zeker wat goeds te melden. In het " Aierkorfke ", een p1aatselijk blad, staan te1kens vele activiteiten vermeld op.allerlei sportgebieden.

Ten slotte willen we iedereen danken voor het geven van inlichtingen, in het bijzonder de heren E.H. Edzes en T.K. Veeman, beiden uit Meeden.

Assen, juli 1982

S.H. Achterop H.A. Spelde

1. Op deze foto ziet u rechts het tolhuis, staande vijfentwintig meter westelijk van de grens met Westerlee, gemeente Scheemda. Het tolhuis werd gebouwd in 1854 en verbouwd en vergroot in 1902; tolpachter was toen Pieter Comdeur, na 1906 zijn zoon Jan. De eerste tolbaas was Laurens Andries Kroon, de laatste Sietze Olthof. In totaal zijn er elf pachters geweest. De tol werd in 1931 opgeheven. Enkele tarieven (1880): een onaangespannen paard twee-en-een-halve cent, een rund een cent; de pachtsom was in 1864 vijfhonderd gulden. Na opheffing dreef Olthof er een cafe; na hem Van der Werf. Het pand is door brand verwoest.

2. Deze boerderij, Mastenbroek genaamd en gelegen bij de grens met Westerlee, werd in 1900 gebouwd. Eerder stond - bijna een kilometer zuidelijker - op de plaats, nog ,,01 Haim" genoemd, een andere. Deze werd reeds in het begin van de zeventiende eeuw in een koopakte en verder op kaarten in de zeventiende en de achttiende eeuw vermeld. Zo bij voorbeeld op de kaart van Jan Lubbers (1652) als: Mastebroek is een scheiding. Op deze boerderij lag een beklemming van de stad Groningen. In de negentiende eeuw werd de boerderij al bewoond door de familie Diekerna, thans door Roelf Koster. De naam Mastenbroek komt van mast, van mesten, bij voorbeeld van varkens, met eikels. Op de foto van links naar rechts: Jantje Diekema, haar moeder en haar vader Albert. Naast hem Jan Dekker, wonende in de "Vairb6rg", Egypteneind. Hij was een invalide kleermaker en ging met de hondekar en de naaimachine zijn klan ten langs om verstelwerkzaamheden te verrichten.

3. Van deze boerderij, van de familie Tonkes, Bovenstreek 8, groot vijfenzeventig hectare, werd het woonhuis gebouwd in 1852; de schuur in 1865, nadat de vorige verb rand was. In 1852 kwam de boerderij in het bezit van Edzo Tonkes, die haar kocht van zijn tante, de weduwe Zwaantje Harmannus Nipperus. In 1895 kwam zijn zoon Jacobus op het bedrijf; deze werd opgevolgd door zijn zoon Edzo; thans woont diens zoon Jaap Tonkes er.

4. Deze boerderij - Oldambtster type -- was eertijds in het bezit van de familie Bouman, een rijke familie, die echter door slecht beheer verarmd is. Toen eind vorige eeuw de landbouwcrisis uitbrak, kon de laatste van de familie, Edzo, het niet !anger bo!werken. De boerderij werd verkocht aan B. Meiborg. Toen de inmiddels failliet verklaarde Edzo de boerderij ver!iet, bleken er nog zovee! goederen aanwezig te zijn dat er drie dagen boeldag is gehouden. De boerderij is later verkocht aan Tjapko Sibolt Detmers; de volgende eigenaar was diens schoonzoon L. Veeman. Vervolgens kwam zij in het bezit van veearts W.e. Monster en ten slotte werd diens dochter eigenaresse.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek