Meliskerke in oude ansichten

Meliskerke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0363-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meliskerke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. We laten nog twee opnamen volgen en wel van de toren en van het noordelijk gedeelte van de hervormde kerk.
Links: destijds werd bij de firma F.B. den Boer in Middelburg een stel ansichtkaarten van Meliskerke uitgegeven, waarvan we hiernaast een afbeelding zien. Duidelijk is op het linkerplaatje te zien dat de grote, plompe dorpstoren enigszins scheef staat. Hij staat, zoals men dat pleegt te noemen, ongeveer een kleine meter "uit het lood". Dit is een heel oud plaatje. Toen de fotograaf in Meliskerke verscheen, waren diverse personen er als de kippen bij, om ook op de foto te mogen komen. Alle op dit plaatje staande personen zijn hier nog gekleed in de Walcherse dracht. Helaas was het de samensteller niet mogelijk om achter de namen van deze personen te komen. Mogelijk weten de ouderen uit Meliskerke nog wel wie het zijn.
Rechts: op het rechterplaatje zien we nogmaals een opname van de hervormde kerk met de gemeentetoren, maar nu genomen vanuit de noordelijke richting. Links is nog net een stukje te zien van de oude consistoriekamer, die bij de laatste restauratie, in 1959, door de huidige consistoriekamer werd vervangen. De persoon die in het midden poseert, werd helaas niet herkend.

Dit is een door dominee W.J.J. Bakker genomen foto. Deze dominee werd op 19 juni 1904 geboren. Na zijn theologische studie werd hij in 1929 door het provinciaal kerkbestuur van Noord-Holland toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlands Hervormde Kerk. Hij was de laatste predikant van de voormalige zelfstandige Hervormde Gemeente van Meliskerke, welke gemeente hij mocht dienen van 19 januari 1930 tot 27 oktober 1944, toen deze geliefde en geziene predikant tijdens de inundatie in de omgeving van de hofstede "Tram zicht" helaas is verdronken.

6. Op onze rondwandeling door het oude Meliskerke uit grootvaders tijd gaan we nu eens een kijkje nemen in de hervormde kerk van dit Walcherse dorpje, waarvan we een opname zien van het interieur voor de restauratie. Op de beide psalmbordjes, aan weerszijden van de kansel, stond indertijd de voorzang aangegeven. Onder de aangegeven psalm werd de te behandelen zondag uit de Heidelbergse Catechismus vermeld. Links van de preekstoel zien we de brede deur die toegang gaf tot de oude consistoriekamer. Daarvoor zien we links de prachtige Lodewijk XV-herenbank, die na de restauratie, in 1959, daar gehandhaafd bleef. De tegen de binnenmuren aanwezige mannenbanken, waarin de mannen een plaats hadden tijdens de kerkdienst, werden bij genoemde restauratie verwijderd, terwijl de banken in het middenschip vervangen werden door de huidige stoelen. De luifels boven de mannenbanken verdwenen eveneens. De beide psalmbordjes keerden ook niet meer terug, maar werden vervangen door een liederenbord, waarop de kerkgangers de in de eredienst te zingen liederen (psalmen en gezangen) kunnen aflezen. Boven dit liederenbord werd een kruis aangebracht. De op dit plaatje duidelijk zichtbare petroleumlampen werden destijds door een elektrische verlichting vervangen. De dubbele koperen kroon bleef na de restauratie gehandhaafd. Naast de kansel werd de oude, brede deur, die toegang verschafte naar de consistoriekamer, vervangen door de huidige, smalle deur. De kerk werd toen nog door een kolenkachel verwarmd. De prachtige eikenhouten kansel dateert van de eerste helft van de zeventiende eeuw. De op dit plaatje duidelijk zichtbare voorlezerbocht keerde eveneens niet terug. Ook het houten hek voor het middenschip niet, zoals dat ook bij de restauratie van andere hervormde kerken op Walcheren het geval was. Tussen de kansel en de stoelen van het middenschip bevindt zich thans het liturgisch centrum.

7. Tijdens de ambtsperiode van dominee W.J.J. Bakker, die de toen nog kleine, zelfstandige Hervormde Gemeente van Meliskerke diende van 1930 tot 1944, werd van de catechisanten van de Hervormde Kerk een foto gemaakt met hun predikant. Ze poseren duidelijk, in drie rijen voor de fotograaf.

Op de achterste rij kijken ons, staande van links naar rechts, aan: Jacobus Komejan, dominee W.J.J. Bakker en Adrie de Pree.

Op de tweede rij staan, eveneens van links naar rechts: Jaap de Wolf (werd later burgemeester van Meliskerke), Jacob Geerse, Piet Francke, Jan de Pree en Piet Melse.

Vooraan kijken ons, van links naar rechts gehurkt, aan: Aarnoud Francke en Piet de Pree.
Het is opmerkelijk dat het allemaal jongens zijn. Dominee W.J.J. Bakker werd op 19 juni 1904 geboren. Na zijn theologische studie aan de rijksuniversiteit te Utrecht, werd hij door het provinciaal kerkbestuur van Noord-Holland in 1929 toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlands Hervormde Kerk. Op zondag 19 januari 1930 werd kandidaat Bakker bevestigd in zijn eerste en enige gemeente Melis- en Mariekerke, die hij diende tot aan zijn overlijden in 1944, toen hij tijdens de inundatie van Walcheren jammerlijk verdronk. Tijdens zijn ambtsperiode in Meliskerke was dominee Bakker actief werkzaam in het jeugdwerk. De heer K. Dekker was in die tijd presidentskerkvoogd. Ongetwijfeld zullen de ouderen uit Meliskerke zich dat nog wel kunnen herinneren.

8. In dit platenboekje laten we nog een opname volgen van het interieur van de hervormde kerk, maar nu genomen van de zijde van de kansel. Op de achtergrond zien we het rococo-orgeltje, dat dateert van ongeveer 1770 en dat destijds gebouwd werd door J.J. van der Burg uit het naburige Vlissingen. Het kerkje werd in die tijd nog verlicht door petroleumlampen, die bij de komst van het elektrisch licht vervangen werden door elektrische lampen. Na de restauratie, in 1959, werd het gordijn op de orgelgalerij verwijderd. De toegangstrap, die we hier op dit plaatje aan de linkerzijde zien, werd verplaatst naar de rechterzijde. De dubbele koperen kroon bleef na genoemde restauratie gehandhaafd, doch werd wel wat hoger opgehangen.
Aan de beide zijmuren kunnen we nog juist een gedeelte zien van de zijbochten, waarin destijds de mannen tijdens de kerkdienst een plaats hadden. Deze bochten keerden na de restauratie in 1959 niet terug. De in het middenschip staande banken, waarin de vrouwen zaten, werden vervangen door de huidige stoelen.
Toen deze foto genomen werd, was het wellicht zomer, want de kolenkachel, waarmee het kerkgebouw in de winter verwarmd werd, is hier niet te zien. Een blikken buis, die langs het plafond liep, ontsierde het interieur van dit knusse kerkje. Het valt de bezoeker van dit kerkje op dat het keurig werd en wordt onderhouden, dank zij de goede zorgen van koster H. Krijger, die zijn taak tot volle tevredenheid van de kerkelijke colleges uitoefent. De huidige organist is de heer Anth. Boogaard uit het naburige Grijpskerke, Ongetwijfeld zullen de ouderen uit Meliskerke zich deze situatie in hun dorpskerkje nog wel kunnen herinneren.

9. Aan de Bergstraat in Meliskerke stond vroeger de op dit plaatje afgebeelde gereformeerde kerk, een achtkantig kerkgebouw, dat de ouderen uit dit Walcherse dorp zich nog wel zullen herinneren. De Christelijk Gereformeerde Kerk dateert van 17 september 1869 en wordt sinds 1892 Gereformeerde Kerk genoemd.
De volgende predikanten hebben de Gereformeerde Kerk van Meliskerke gediend: E. Diemer (5 maart 1871-3 oktober 1873), O.C. Doornbos (11 oktober 1874-7 april 1878), B. Veenstra (15 december 1878-28 augustus 1881), D. Vrieling (2 april 1882-3 augustus 1884), J. Boss (6 juni 1886-10 juni 1888), C. Wijdooogen (25 november 1888-20 juli 1890), H. Buurman (10 december 1893-15 januari 1899), H. Meulink (6 mei 1900-22 mei 1910), K. Veen (27 november 1910-9 november 1919), P. van Hoven (31 oktober 1921-1 maart 1925), M. Vreugdenhil (6 mei 1928-5 januari 1947), C. van Nes (29 mei 1949-25 november 1956), M.E. van Heesen (1 september 1957-7 april 1963), drs. J.H. Meijer (28 juli 1963-20 oktober 1968), Th. de Kok (22 juni 1969-29 juli 1973) en G.J. van Pij keren (11 augustus 1974-11 maart 1979).

Tijdens de ambtsperiode van dominee M.E. van Heesen werd de oude gereformeerde kerk afgebroken en de nieuwe gebouwd. Gedurende de tijd dat er voor de gereformeerden geen kerkgebouw beschikbaar was, werden de kerkdiensten gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, dat daartoe bereidwillig beschikbaar werd gesteld en waarvan men een dankbaar gebruik maakte. Tijdens het klaarmaken van de kopij voor dit platenboekje was de Gereformeerde Kerk van Meliskerke (sinds 11 maart 1979) vacant. Deze Kerk telt 589 leden. Dit aantal is in verband met diverse mutaties uiteraard aan schommelingen onderhevig en is dan ook bij benadering aangegeven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek