Menaldum in oude ansichten

Menaldum in oude ansichten

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Menaldumadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4272-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Menaldum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Boven: deze gymnasten dansten tijdens een schoo1feest in 1925 de Skotse Trije. Bovenste rij:

Y nze Post, Akke Grijpma, Y de Hiemstra, Johanna Stapensea, Geertje Krist, E1e Roersma, Tjitske Hiemstra en J ouke van Schepen. Tweede rij: Tjeerd de Boer, Rinske Dijkstra, Anna Breuker en Jan de Vries. Vooraan: Pier A1gera, Tetje Osinga, Jantje Bouma en de latere wie1renner Kees Stapensea.

Onder: voor de koffie even een praatje. Hier zien we Tjeerd Roersma, Ate Kuipers, Gerben Stienstra en Bindert Vellinga.

27. Hier zien we in 1930 de led en van de muziekvereniging "Constantia", opgericht in 1895. Bovenste rij: Booie Zondervan, Auke Bruinsma, Hindrik Zijlstra, Johannes Wobma, Oebe1e Zondervan en J oeke Baarda. Tweede rij: Tjeerd Roersma, Piet Tj. Roersma, E1e Tj, Roersma, Minne Harms Dijkstra, Dooitzen Kuipers, Rinze Grijpma, Hendrik Roersma, Douwe Zondervan en Piet Willems Roersma. Derde rij: Marrie Zondervan, Folkert Douma, Rintje W. Zonderv.,n, directeur Kreeft, Jacob de Vries, Post de Jong en Jan Tj, Roersma. Vierde rij: Geert Zondervan, Lyckele Algra, Jappie Grijpma, Sijbren Douma en Klaas Koopmans. Hendrik Roersma is al zesenzeventig jaar werkend lid en hij blaast nog steeds zijn partij, Hij is daarmee het oudste nog in functie zijnde lid van een muziekvereniging in Nederland.

28. Duizenden ogen zuIlen zich verlustigen aan dit fraaie dorpsbee1d van omstreeks 1915. Op de achtergrond zien we het markante gemeentehuis met de k1apbrug. Links het cafe "De Aardappe1beurs". Op de wa1kant honderden zakken aardappe1s en een enorme mensenmenigte, voora1 de Menaldumer jeugd liet zich niet onbetuigd. In de dorpsvaart de pramen en schepen. Deze kiek is geschiedkundig zo belangrijk, omdat deze zulk een prachtig beeld geeft van de vroegere aardappelveiling. J ouke Douma fungeerde als oproeper, Harke van der Meer als boekhouder. It is foarby, mar net fergetten.

29. In 1899 werd de christelijke muziekvereniging "Halleluja" opgericht. Vijfenzeventig jaar geleden ging men op de foto. We zien hier, bovenaan: Piet Boomsma, Comelis de Ring en Fokke van Dijk, Tweede rij: Johannes Bakker, Klaas Bartlema, Klaas Bakker, Sijmen de Haan, Piet Grendel, Tjeerd de J ong, Gerke Dijkstra, Willem Annes Roersma, Willem F okkes Roersma en politieagent Blanksma. Zittend: Jouke W. Baarda, Jan Gosses Terpstra, Joeke Baarda, Piet Geales Dijkstra en Wierd Baarda. De Menaldumers zijn doorzetters, want "Halleluja" musiceert nog steeds.

30. Hier zien we de Arendsakker (Earnseker, in de volksmond Jans-eker genoemd) vijfenvijftig jaar geleden, Pake Kornelis de Swart en beppe Aaltje Minnes Nieuwhof moe ten daar nog met een woonark hebben gelegen. Pake Kornelis kwam vroeg te overlijden, beppe Aaltje bleef met vier jongens en twee rneisjes achter. Mijn moeder, Wijtske de Swart, he eft me weI verteld dat zij en oom Sijtse de Swart in de barre winter van 1890-1891 dertien weken met een ijstent hebben gestaan bij de brug in de straatweg. Pake Kornelis en beppe Aaltje heb ik beiden niet gekend. Beppe zal to en met haar drie kinderen Sijtze, Rinke en Wijtske bittere armoede hebben geleden. Drie jongens waren toen al boerenknecht. Gelukkig is er in dat opzicht veel verbeterd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek