Menaldum in oude ansichten

Menaldum in oude ansichten

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Menaldumadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4272-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Menaldum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. De Christelijke Jongelingsvereniging. Deze foto werd gemaakt in 1895. Bovenste rij: een onbekende, Klaas Bakker, Hidde Scheffer, Petrus Adrianus Vietor, Fokke van Dijk, Sijbren Rusticus, Gerrit Baarda, Johannes Bakker en Jan Gosses Terpstra. Tweede rij: J ouke Douma, Oege Nauta, Sietse Kloosterman, Herre Fokkema, Meile Boersma, Tjeerd Fokkema, Meine Ziilstra, Fokke Fokkema, Harke van der Meer, Pieter Boomsma, Joeke Baarda, Gerben Berkenpas, Pieter Baarda en Pieter Terpstra. Derde rij: Jan Fokkema, Durk Goslinga, Pieter van der Meer, Klaas Bartlema, Klaas Bakker, Pieter Rijpma en Jan van der Schaar. Voorste rij: Gerke Dijkstra, Jan Hupkes, Jakkele Burghout, Hein Goslinga, Jouke Bakker en Sjoerd Walda. De heer J ouke Bakker is jarenlang lid geweest van de Tweede Kamer.

37. Dit was eens de "Bosherberg", zo genoemd naar de bosrijke omgeving van toen, Orxma-State, enzovoort. In 1867 werd in dat gebouw de christelijke school gevestigd. Van 1904 tot 1959 hield de Christelijke Jongelingsvereniging er haar bijeenkomsten. Deze vereniging werd in 1866 opgericht en functioneert nog steeds. Ret bestuur bestaat thans uit: Marten de Boer (voorzitter), Wolter Russchen (vice-voorzitter), Albert Walsweer (penningmeester) en Cornelis Hiemstra (secretaris). In 1959 werd dit markante gebouw gesloopt. Was het geen monument?

38. De Warnserbuorren was, zeg zeventig jaar geleden, een druk bewoonde en volkrijke buurtschap, Ret woonde en woont er aan het water nog gezellig. Ret smalle pad, langs het roy ale vaarwater, leidde naar de molen. Deze mo1en is in 1915 afgebroken, naar Brabant vervoerd en daar weer opgebouwd. De vaart kronkelt door het landschap en stort zich bij Ritsumazijl in de Harlinger Trekvaart. En met dit mooie p1aatje besluiten wij onze gezellige wandeling door het dorp Mena1dum.

GERAADPLEEGDE BRONNEN:

Jacob Hepkema: Historische Wandelingen door Friesland. De Skiednis Fan Menameradie1.

Franeker Nieuwsblad.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan de dames Jaike en Antje Postema, de heren Dirk Sjoukes de Vries en Oepke Plat, die hun fotoalbums voor ons open legden. Zeer veel moois is daardoor bewaard gebleven.

In deze dank wil ik ook graag betrekken de directie en de medewerkers van de Europese Bibliotheek te Zaltbommel. Dank aan hen voor de keurige wijze waarop zij mijn werken hebben verzorgd. Dat waren:

Kent u ze nag ... de Franekers (1974). Franeker in vertellingen (1974). Franeker Straatnamen (1980). Franeker in oude ansichten(1980).

Kent u ze nog ... de Franekers, deel 2 (1981). Dronrijp in oude ansichten (1981).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek