Meppel in oude ansichten deel 3

Meppel in oude ansichten deel 3

Auteur
:   K. Bijl
Gemeente
:   Meppel
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4273-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Meppel in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

MEPPEL

Woldstraat

14. 0, donderdag, 0, donderdag, gij schoonste dag der dagen. Des morgens nog een halve week, en 's avonds slechts twee dagen. Leuk waren die liedjes uit vroeger dagen. Ook de gezegden logen er niet om, zoals: de donderdag, die geeft de week een slag en hij is op een donderdag geboren.

Op de kaart een donderdagse opname, de wekelijkse markt op de Wheem. Door de eeuwen heen zijn op de Wheem op donderdag markten geweest. De biggen-, varkens-, schapen- en geitenmarkt zijn hier gehouden, evenals de boter- en eiermarkt, die onder de overkapping plaatsvond. De negentiende eeuw betekende een grate bloeitijd voor de Meppeler markt. Groot waren de varkensmarkten, de paardenmarkten (groter dan ooit in Zuidlaren), de veemarkten (al was Hoogeveen grater) en dan in het bijzonder de botermarkt. Een bijzonder lekkere boter werd er te Meppel verkocht, die onder de naam "Meppeler kluit" in de handel werd gebracht. Deze boter werd hier meer verkocht dan in geheel Drenthe sam en, negentig maal zoveel als in Assen, tien maal zoveel als in Hoogeveen. In 1862 werd te Meppel 1.134.350 kilo boter verhandeld. Ook deze zo bekende botermarkt onderging een grote verandering, als gevolg van de oprichting van zuivelfabrieken in Meppel en omgeving. Maar door de ligging in een groot agrarisch gebied bleef Meppe1 een centrum voor handelsbelangen.

15. Een blik in de geschiedenis van de brandweer leert ons dat er v66r het begin van onze jaartelling al "blustoestellen" in gebruik waren. Het oudst bekende "brandweerkorps" - dat van de stad Rome - werd al onder keizer Augustus opgericht. In ons land dateren de eerste voorschriften voor het blussen van brand van de dertiende eeuw. Brandweerkorpsen zoals we die nu kennen, bestonden in de middeleeuwen niet; weI waren burgers aangewezen om bij brand te help en en moesten onder andere emmers, bijlen en brandhaken meenemen. Het was Jan van der Heide die een brandspuit heeft gemaakt, die met behulp van een zuigslang water kon opzuigen en dat water door een of meer persslangen, via een straalpijp, vlak bij het vuur kon brengen. In 1673 werd zo'n spuit voor het eerst bij het blussen van een brand in Amsterdam gebruikt. Voor die tijd waren er weI toestellen die een waterstraal op de brand konden richten. Ook het Meppeler korps bezat al vroeg zo'n spuit van Jan van der Heide (1709).

Op de foto poseert het Meppeler brandweerkorps uit de jaren dertig, staande voor een passende achtergrond, namelijk voor de oude kazerne aan de Wheem. Wie zichzelf na bijna een halve eeuw herkent in een van deze achtenveertig brandweermannen, ziet ook weer commandant M. van Werven Gzn. voor zich, terwijl de negenenveertigste persoon geen brandweerman is, maar Antoon Engels, die zich, voorzien van een helm en staande op de brandweerladder, mee laat portretteren.

16. De oude veemarkt was vroeger gelegen aan de zogenaamde Verlengde Woldstraat, in de volksmond ook wel ,,'t Klooster" genoemd. Anderen spraken van Ruinerwo1dseweg. Links de hekwerken waaraan het vee werd gebonden en waarbij vele kooplieden uit Meppel en wijde omgeving elkaar op de handen klapten, een gebruikelijk gebaar van loven en bieden, een ceremonie om een koe te kopen.

Bij het bekijken van afbeeldingen van de oude stad Meppel komen gedachten op aan de dagen van weleer. Ret afgebeelde is vaak allang veranderd en in weer andere gevallen werd met de slopershamer op onbarmhartige wijze gezwaaid. Maar toch wekken deze afbee1dingen herinneringen op aan dat oude Meppe1 uit onze jonge jaren, toen alles zo vee1 anders was. Van de vee1vu1dig voorkomende bomen in een stadsbeeld is niet veel bewaard gebleven, maar bij het bekijken van oude stadsgezichten bewaart men daaraan dikwijls de meest prettige herinneringen. Links de ingang van de Javastraat.

"w oldstraat

ll'IEPPEL

17. Een verdwenen stadsbeeld, de Indische buurt met haar Bomeo- en Sumatrastraat. Het waren de eerste vijfenvijftig woningen van de Bouwvereeniging, thans de Meppeler Woningstichting, die haar activiteiten in 1908 begon. Op de kaart een opname van de Bomeostraat, naar links het Javaplein en naar rechts de Javastraat. Evenwijdig aan de Bomeostraat was rechts de Sumatrastraat. In die dagen keurige, modeme arbeiderswoningen, die bewoond werden door evenzo keurige, nette mensen. Na afbraak werd in de jaren 1975-1976 hier de Bomeohof gebouwd.

De afgestempelde postzegel op de achterzijde van de kaart geeft de datum: 11. XI. 18. Een bijzonderheid, want toen kwam eindelijk aan de Eerste Wereldoorlog een einde, om precies te zijn op 11 november's morgens om elf uur. In Duitsland waren reeds kranten verschenen met over de volle paginabreedte in grate letters: "Der Kaiser hat abgedankt." Wilhelm II was naar Nederland gevlucht.

.vaplein en Borneostraat

MEPPEI.I

18. Op 31 augustus 1932 werd brigade-commandant K. van der Veen koninklijk onderscheiden. Hij werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Een niet geringe gebeurtenis en van deze gelegenheid kon natuurlijk een groepfoto niet ontbreken. Achter de marechausseekazerne, aan de Commissaris De Vos van Steenwijklaan, vroeger Wolddiek genoemd, stelden zich in de verhoogd staande rij, van links naar rechts, op: G. Zomer, K. Brul, W. Lenstra, R. Veldhuis, P. Kroeskop, G. ten Oever, R. Weide, H. Slots en foeragehandelaar Voorthuis. De middelste rij vangt aan met W. Nap, dan H. Broersma, adjunct-inspecteur B. Top, een onbekende, overste Van Selm, H. Kamphuis, Meppels burgemeester J. Knoppers, die aan de verdienstelijke stadgenoot de koninklijke onderscheiding heeft uitgereikt, dan Buii'nk of Buiing (? ), burgemeester Slomp van Nijeveen, gevolgd door een verslaggever van de Meppeler Courant en als laatste in deze rij T. Westerhuis. Op de voorste rij staat links een dochtertje van het echtpaar Broersma, gevolgd door haar moeder, dan Koos van der Veen, Hennie van der Veen, de gedecoreerde brigade-commandant K. van der Veen, naast hem zijn echtgenote, mevrouw C. van der VeenPerdok, en als laatste Dientje van der Veen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek