Middelharnis in oude ansichten

Middelharnis in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Middelharnis
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3214-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Middelharnis in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Ulbo J. Mijs, van 1892 tot 1917 burgemeester van Middelharnis, was een man met een vooruitziende blik, die veel voor de gemeente heeft gedaan en die bij de burgerij hoge achting genoot. Hij stelde in 1900 een onderzoek in naar de toe stand van de arb eiderswoningen, die toen uitermate slecht waren. Het resultaat van dit onderzoek werd ter kennis van de gemeenteraad gebracht; jammer genoeg werd het enkel voor kennisgeving aangenomen. Toch is hij de man geweest, die toen al plannen voor de gemeenteuitbreiding heeft gemaakt. In de Eendrachtstraat verrezen tussen 1909 en 1912 onder Mijs' beleid zevenendertig betere arbeiderswoningen. Ook in de Schoolstraat, de Hobbemastraat en andere straten werden tal van middenstandswoningen gebouwd, die echter tot stand gekomen zijn door het actieve beleid van de Woningbouwvereniging, die in 1919 werd opgericht. Deze nieuwbouw brengen wij op de volgende kiekjes in beeld. Burgemeester Ulbo J. Mijs was in 1900 voorzitter van de Vereeniging tot Stichting van Ambachtsschoolonderwijs en mede-oprichter van de Centrale Veiling in 1916. Toen de visserij verliep, was hij de man die naar andere middelen van bestaan om zag. Zijn naam mag met ere worden genoemd. In 1917 werd hij burgemeester van Gouda.

PANORAMA, MIDDELHARN IS-SOM M ELSDIJ K

20. In onze inleiding hebben wij gezegd, dat de oude bebouwde kom van Middelharnis niet zo groot was. U ziet op dit panorama, van begin 1900, hoe het middengedeelte vanaf de Langeweg naar het Zandpad nog open grond is! Op de achtergrond met de hoge bomen ontdekken we de toren en de kerk van Sommelsdijk, de spits links is de toren van de rooms-katholieke kerk. De witte streep voor de huizen (links achteraan) is de Langeweg; de witte streep van de Langeweg naar het Zandpad is het zogenaamde Binnenpad, dat langs de oude begraafplaats tot aan de Schoolstraat liep. De huizen op de voorgrond staan aan de Hob bemastraat, de joodse begraafplaats, die nog intact is. Rechts staat de molen "De Dankbaarheid" en op het uiterste puntje rechts is de Sommelsdijkse molen nog vaag te zien. Dit is een heel mooi plaatje om eens uit te puzzelen op welke plaatsen sinds 1910 tal van nieuwe, mooie bebouwde straten zijn gekomen!

21. Dit plaatje geeft een beeld van "De Liernbaene", ofte wei de lijnbaan van de touwslagerij, in de tijd waarin de visserij te Middelharnis nog in volle glorie was. In het midden ziet u de draden, die over de weg zijn gespannen om het inelkaar draaien van het touw te vergemakkelijken. De weg is later afgegraven; de fraaie bomenrij is verdwenen en het is nu een drukke verkeersweg naar het centrum van de gemeente. Zowel onder als boven op de dijk is de naam "Zandpad" gebleven. Het meisje met het spoormandje, links, is Janna Beversluis; het jongetje met baret is C. van der Waal, zoon van de toenmalige hoofdonderwijzer van de christelijke "Bosse-school".

22. Het gereformeerde provinciaal weeshuis, stond voorheen op de hoek van de Langeweg, met het front naar het Zandpad. Er werden wezen beneden de zestien jaar van ouders uit de provincie ZuidHolland opgenomen. De eerste steen is gelegd op 4 april 1878 door E. Schoonejongen, zoon van de eerste directeur. Het gebouw werd ingewijd op 25 juni 1879. Door D. Bos, overleden te Middelharnis op 5 april 1876, werden bij uiterste wilsbeschikking ruime fondsen geschonken tot stichting van dit weeshuis. Aan het gesticht was een school verbonden voor de weeskinderen en tevens voor ouders die voor hun kinderen christelijk onderwijs wensten. Deze school was de eerste christelijke school te Middelharnis, de zogenaamde "Bosse-school", genoemd naar de schenker D. Bos. De straat naast het gebouw is naar hem vernoemd. Links staat de molen "De Dankbaarheid". Het wee shu is is later de melkfabriek van de heer Van der Vlugt geworden; de gereformeerde school kreeg een geheel nieuw gebouw. Het kapitale pand is nadien aangekocht door de gemeente Middelharnis en gesloopt. De opengevallen ruimte is thans parkeerplaats.

23. De gereformeerde "Bosse-school" was - zoals hiervoor gezegd - vernoemd naar de schenker van het gereformeerd provinciaal weeshuis, D. Bos. De school was gevestigd aan de voorzijde van dit weeshuis. Links staan het hoofd der school, J. v.d. Waal, en meester J. Outsema, rechts zien we meester Muilwijk met de handwerkonderwijzeressen Deys en Van der Sluys. De leerlingen zijn, op de bovenste rij, van links naar rechts: Agatha Driesse, Arendje v.d. Nieuwendijk, Anna Koster, Burgje Albrechts, Francien van Wezel, Mina Peeman en Arendje Albrechts. Op de rij daarvoor: Arend Koudijzer, Dirkje Verkerke, meisje Verkerke, Hesje van Dijke, nog een meisje Verkerke, Neeltje Driesse en Betje Driesse. Zittend op de bank: Aria en Mina Peeman, Henk Peeman, Dirkje Groen, I. Driesse, P. Krijgsman, Agatha Driesse en Jannetje Albrechts. Op de voorgrond: Simon Groen, Cor Koster en Leen Albrechts.

24. Deze foto stamt uit het laatst van de vorige eeuw. Waarschijnlijk werd zij gemaakt in 1898, ter gelegenheid van de kroning van koningin Wilhelmina. U ziet hier de open bare lagere school met het schoolhuis waar de vlag uithangt, en waarin to en "mesjeu De Jong" woonde. Leuk is de klederdracht van de feestvierende meisjes: met schorten, versierde hoedjes en sommige met oranjesjaals. De drie "juffrouwen" - ze spelen in groepjes - dragen ook een hoed en hebben een witte schort voor! Rechts zien we de schuur en het huis van J. Vroegindeweij, "d'n baes van de Liembaene" (de touwslagerij), bij wie zes mensen werkten. Huis en schuur zijn afgebroken, waardoor het schoolplein werd verbreed. Op de achtergrond is vaag het provinciale weeshuis te zien; het was daar to en een geheel open, onbebouwd gedeelte.

25. AI vroeg - in 1890 - werd de behoefte gevoeld aan ambachtsonderwijs op Goeree-Overflakkee. De eerste besprekingen daartoe zijn gevoerd door de afdeling Middelharnis-Sornmelsdijk van de Maatschappij tot Nut van 't AIgemeen. Er werden commissies benoemd voor onderzoek en begin 1900 werd een vereniging opgericht, onder voorzitterschap van burgemeester Ulbo J. Mijs, met als leden W.e. van As, J. v.d. Koogh, e. Kolff A.Czn., notaris P.A. van Buuren, P. Mast Pzn. en J. v.d. Wiel. Aan deze school werd to en een jaarlijkse rijkssubsidie van f 5000,- en een provinciale subsidie van f 1500,toegekend. Op 18 september 1903 werd de school door de inspecteur van het ambachtsonderwijs, J. de Groot, geopend. Op deze foto zien we de school in het beginstadium, met daarnaast de woning van de directeur. P. Brittijn was de eerste die met de algehele leiding werd belast. De tuinen in de Schoolstraat waren toen nog niet bebouwd. De ambachtsschool is nu de technische school geworden., die intussen zelfs met noodgebouwen is uitgebreid. Honderden jongelui van het eiland hebben hier in diverse vakken hun eerste technische kennis verkregen.

Vitli. S. Y. d. 1'1&:>t. :I.IililidlJ:trlti ?.

cp cJY[iddelharnis.

~'.

26. Dit is een heel oude ansicht en het kostte nogal wat moeite om uit te dokteren w{uir dit nu precies is. Bij het hek rechts is de ingang vanaf de schooltrap naar de Schoolstraat en links ligt de ingang naar de Nieuwstraat, Het huis met de witte muur, links, kunt u ook op het volgende kiekje terugvinden. Op de open ruim te stond vroeger een grote schuur van landbouwer Van der Vlugt. (Zie kiekje met de molen op de dijk.) Nadien zijn daar de pakhuizen en het kantoor van de groothandel K. Vermaas & Zn. en de garage van W. Knops gebouwd. Op de achtergrond staan het raadhuis en de toren van Middelharnis,

27. Dit zijn de Nieuwstraat en de Westdijk in de jaren twintig. A1s u het vorige kiekje bekijkt met de ingang van de Nieuwstraat, ziet u op de hoek hetzelfde huisje met de witte rnuur, In 1940 zijn de eerste huizen van de Nieuwstraat weggebombardeerd. Het rechter huis op de Westdijk, bij de born en, is het vroegere molenhuis. Later was hierin een filiaal van De Gruyter gevestigd en thans is dit het Boekhuis Ariese. We zien op de Westdijk, van links naar rechts: het schuurtje van Polak, dan de woning van Bas Koster, waarin later een schoenhandel werd gevestigd, en ten slotte het hoge woonhuis van kantonrechter mr. Van Wely, dat stond op de plaats waar zich voordien de molen bevond, Nu staan hier moderne winkelpanden.

28. Twintig jaar later, na de bouw van de ambaehtssehool, zag de Sehoolstraat er uit zoals op dit plaatje: een mooi bebouwde straat met trottoirs, aan weerszijden met bomen beplant. Het gebouwtje helemaal aan het eind was het eenrnans-drukkerijtje van Cor van Dongen, dat is weggebroken om meer ruimte voor het verkeer en een bredere doorgang naar het Zandpad te verkrijgen. Trouwens, de hele straat is veranderd, links is de Hoflaan en bij de tuin reehts is een doorbraak gemaakt voor de Verlengde Hoflaan. Het straatbeeld wordt hier nog gestoffeerd met een hondekar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek