Molens in Friesland in oude ansichten deel 2

Molens in Friesland in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D.M. Bunskoeke en P. Timmermans
Gemeente
:  
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2082-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Molens in Friesland in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Lutkewierum (Hennaarderadeel). Op deze unieke afbeelding zijn de met net afgedekte molen van polder 263 en de geheel met hout afgedekte molen van polder 264 te zien. De foto werd naar het westnoordwesten genomen, zodat het kerkdorp Lutkewierum niet is te zien. Beide molens bestonden al in 1854 en verdwenen tussen 1944 en 1950. Van de molen van polder 263 is bekend dat hij er nog een tijd onttakeld bij heeft gestaan en dat die van polder 264 toen al weg was. De historie van watermolens bij Lutkewierum was trouwens al oud: in 1560 wordt er al gewag gemaakt van een dergelijke molen, bij het dorp gelegen.

40. Makkum (Wonseradeel). Boven is de cementmolen van de familie Kingma te zien aan de Grote Zijlroedezz., die van 1849 dateerde. Het was niet -zo'n grote molen met een vlucht onder de twintig meter en hij was met planken afgedekt. In de winter van 1916/17 moet deze molen zijn verdwenen of onttakeld, volgens een inwoner van Makkum.

De onderste foto toont de houtzaagmolen "De Eendracht", die op 6 september 1858 werd verkocht (bod f7777,-). De firma Overmeer zal toen de molen, staande aan de Kleine Zijlroede-wz., weI gekocht hebben. In 1880 werd de familie Alta eigenaresse, die dat bleef tot de sloop in 1917. In het begin van de negentiende eeuw was E.O. Houtsma eigenaar.

41. Mena/dum (Mena/dumadee/). Sinds 1783 had de Hoeksterpolder deze molen. Hij stond 1,3 kilometer ten westzuidwesten van het dorp, in de buurt van Slappeterp. Bij deze molen zien we een afwerking met hout in plaats van het gebruikelijke stenen muurtje: een teken dat het een oude molen was. Het verbeterde gevlucht had een afmeting van vijftien meter. Omstreeks 1967 moet de inmiddels sterk vervallen molen geheel zijn verdwenen. Daarvoor had hij al een tijd met maar een roede gestaan. Bij Menaldum stond ook eens een korenmolen, anno 1863, die in 1915 werd afgebroken en bij die gelegenheid verhuisd is naar Noord-Brabant,

42. Miedum (Leeuwarden}, Door grenswijzigingen kwam Miedum, eertijds in de gemeente Leeuwarderadeel gelegen, na de Tweede Wereldoorlog in het stadsgebied rond Leeuwarden te liggen. Op ongeveer driehonderd meter afstand van de los staande toren van dit zeer kleine dorp stond deze van circa 1850 daterende spinnekop van polder 105. Hij stond bij de knik van een sloot, ten zuiden van de vaart die Miedumer Diep wordt genoemd. Rond 1930 moet hij zijn verdwenen. Bij Miedum stonden ook nog twee achtkante poldermolens. De noordelijkste daarvan verdween in 1947 en de andere werd al tien jaar eerder geheel gesloopt.

43. Noordwolde (Weststellingwerf). Prijst dit dorp zich tegenwoordig al gelukkig in het bezit van een stellingmolen, vroeger stond er neg een molen. Deze stond circa driehonderd vijftig meter ten zuidwesten van het centrum. Oorspronkelijk dateerde hij van 1775, toen hij als watermolen in Blesdijke verrees. Ongeveer zestig jaar later herrees hij bij Noordwolde als korenrnolen. Waarschijnlijk was de familie Menger de laatste eigenaresse van de molen hier, want van hen is deze in de zomer van 1917 gemaakte foto van de afbraak (zie de kap). De molen verdween echter niet voorgoed; datzelfde jaar kwam hij op zijn tegenwoordige plaats: bij de Blessebrug onder Wolvega.

44. Nijemirdum [Gaasterland}. Deze keer een molen waarvan het achtkant nog bestaat; met het oog op de slechte tijden lijkt nu echter hersteI weer verder weg. De molen "Het Zwaantje" heeft op de foto ook een bezoeker op de "stoep": vaag is nog de heer Ten Bruggencate te onderscheiden, over wie wij al schreven in deel 1. De van circa 1790 daterende molen werd in 1893 herbouwd en bemaalde de Huitebuurster polder. Rond 1956 werd hij onttakeld en sindsdien is er een gemaaI in de romp te vinden. Zie verder: "Fries Molenboek", nummer 126. Op de foto is op de achtergrond nog de toren van het dorp (los staand) te zien.

45. Oldeboorn (Utingeradeel). Wie vanaf de vermaarde toren van dit oude dorp ongeveer aehthonderd meter in zuidelijke riehting ging, kon dit tweetal vinden. Bij het nemen van deze foto had de fotograaf aan zijn reehterhand neg een molen (polder 107)! De voorste van de twee, die weI te zien zijn, bemaalde polder 105 en was eigendom van de heer Zwanenburg. De andere (links) was van de heer Kuiper en bemaalde polder 106 aan de andere kant van de Boksloot, die sinds 1962 geen sloot meer is, maar een weg. Dit winters beeld was toen al lang verleden tijd geworden, want rond 1925 verdwenen alle drie genoemde molens.

46. Oldeholtpade (weststelitngwerf}, Namen we in deel 1 de oude standerdmolen van Van der Meer op (afbeelding 51), nu plaatsen we een foto van de opvolger. Deze molen kwam noordelijker, aan de Hoofdweg, te staan in 1874 en zo te zien was de familie Van der Meer er qua molen niet op achteruitgegaan! Op de stelling zijn van links naar rechts te zien:

Sjoukje, Jan, Antje, Aukje en Yske van der Meer. Onder de molen zien we Gerrit Schulting (knecht) en Sipke van der Meer. Naar verluidt zou er brand zijn ontstaan na een onweer op 15 augustus 1915, maar de molen ging waarschijnlijk pas later door onttakeling definitief verloren tot op het onderstuk.

47. Oldeouwer (Doniawerstal}. Links zien we de molen van de aan het Tjeukemeer gelegen Lytse polder (Assema), die omstreeks 1930 vervangen werd door een windmotor. Misschien was deze molen al rond 1750 gebouwd; de rechter molen was echter nog ouder: 1741. Deze was van de Trijegaster Veenpolder en stond even noordwestelijker op de polderdijk. Molenaars waren hier achtereenvolgens E. Otten, S.K. Brandenburg (vanaf 1887), T. Sierdsma (tot 1921) en J. Oostwoud. Sinds 1896 was er, naast de molen, al een stoomgemaal en in 1926 kwam er een elektrisch gemaal voor in de plaats. Op 13 november 1926 werd de molen volledig afgebroken ...

48. Oosterlittens (Baarderadeel). Opnieuw twee poldermolens: links zien we die van polder 65, met z'n vreemde raam boven de "utskoat". Hij verdween rond 1945 uit het landschap ten noordwesten van het dorp. De rechter molen stond ten zuiden, bij Schrins - rechts op de foto is de kerk te zien - en was van polder 74 (Oostra, later Bouma). In 1854 stond er op deze plaats al een molen, maar de afbeelding toont een mounts die van circa 1880 zou dateren. De vlucht van de molen was 10,75 meter; de vervallen molen is omgewaaid tijdens de hevige storm op 12 en 13 november 1972 en het wrak is nauwkeurig opgeruimd, zodat niets resteert.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek