Molens in Overijssel in oude ansichten

Molens in Overijssel in oude ansichten

Auteur
:   drs. H.A. Visser
Gemeente
:  
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3009-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Molens in Overijssel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Langs het O"erijs~lsch Kanaal "roomshoop ..

59. Vroomshoop. Een derde mo1en in dit dorp was die aan het Overijssels Kanaal, in 1862 overgebracht vanuit Den Ham. Het was toen een oliemo1en, ten zuiden van het dorp. Ensing was in Vroomshoop de eerste molenaar, vervolgens in 1925 W. Keddeman en in 1930 ten slotte de Cooperatie, waarbij Keddeman bedrijfsleider werd. Wegens gebrek aan ruimte is de molen in 1932-1933 door afbraak verdwenen. Er lagen twee koppel stenen in en de vlucht was 76 voet.

60. Weerselo. Van de 34 korenmo1ens die nog in Overijsse1 staan, is er nog maar een 'n standerdmolen (Usse1o), maar er zijn er uiteraard vee1 meer geweest. Opvallend is wel dat de laatste vertegenwoordigers van dit type in Overijssel bijna aile open standerdmo1ens waren, dat wil zeggen dat de fundering met de zware standerd, waarop de gehe1e mo1en rust, niet door een ombouw aan het oog was onttrokken. Zo was het ook met de hier afgebeelde standerdmolen te Weerselo, die in 1864 vanuit Hengelo naar hier werd overgebracht. In 1923 is hij door afbraak verdwenen.

61. Wesepe. Vaak kwam het voor dat een standerdmolen de voorganger was van een latere grotere en ruimere molen. Dat was ook te "> i Wesepe, gemeente 01st, het geval, waar een fraaie achtkante bergmolen verrees, met ze1fzwichting op de binnenroede. In 1837 was H.D. Lammers de eigenaar en in 1902 werd dat I.A. Dieperink. Deze he eft in 1938 de wieken afgenomen en het gaandewerk verwijderd. Nadat in 1943 de onttakelde molen in handen kwam van I.A. Dieperink jr., werd de molen twee jaar later door de Duitse bezetter in brand gestoken en verwoest.

62. Wierden. Ook te Wierden is aan de latere achtkante stellingmolen een standerdmolen voorafgegaan. Hij was aanvankelijk eigendom van de gemeente en werd door molenaar Varwijk gepacht, telkens voor vijf jaar Ii f 425,- per jaar. In 1872 heeft molenaar G.J. Weggeman de molen van de gemeente gekocht. Blijkbaar was het onderhoud teveel verwaarloosd, want op 5 december 1903 waaide de molen om door het breken van de standerd. De knecht Albert Grevink kwarn daarbij om het leven. Er werd een nieuwe molen gebouwd en deze is op de volgende foto te zien.

.\olcnbelt - Wi e rdc n.

63. Wierden. De stellingmo1en, die hier van 1904 tot 1934 heeft gestaan en die in de plaats kwam van de in december 1903 ingestorte standerdmo1en, was eerst de pelmo1en De Drie Gebroeders of De Poort te Zaandam-Oostziide, daar gebouwd in 1694. In 1904 werd hij daar overbodig, naar Wierden overgebracht en daar tot korenmo1en ingericht. Lang heeft hij daar evenwe1 niet gestaan, want op 20 augustus 1934 liep hij tijdens een hevige bui door de Yang, v100g in brand en werd gehee1 verwoest. Overigens heeft in Wierden ook nog een achtkante grondzeiler gestaan.

C) Vijhe. .ยป: -Dorpsmofen.

64. Wijhe. Met afges1agen windborden staat de karenmo1en van mo1enaar Mensink er hier nog wat verla ten bij, De windkracht werd niet meer gebruikt en in de jaren 1940-1941 werd hij dan ook onttake1d tot een romp met kap. De 1age, achtkante en met hout bek1ede stellingmo1en werd gebouwd in 1703. Mede door de inspanningen van de Stichting De Wijhese Molen werd de mo1en evenwe1 in 1979 weer gehee1 in oude glorie herste1d. Hij is nu eigendom van de gemeente en mo1enaar Mensink heeft er zijn werkzaamheden in hervat.

\'ijhe - Station ,.,

/ /

65. Wijhe. Het mooie landschap van de Gelderse IJssel werd tot voor een aantal jaren niet weinig verlevendigd door de molens, die in de daar liggende dorpen hun wieken lieten rondgaan. Was het niet de bekende lac. P. Thijsse, die daar in 1916 een geheel Verkadealbum aan heeft gewijd? Ook de hoge korenmolen van de firma IJsseldijk, De Jonge Gerrit genaamd, heeft daaraan bijgedragen. De foto toont duidelijk dat de molen van aile kanten was te zien. Helaas werd de in 1851 gebouwde molen in 1932 onttakeld tot de nog bestaande romp met kap.

De lalker molen.

66. Zalk. Ook Zalk, even ten westen van Zwolle, ligt in het mooie landschap van de Ge1derse IJssel. Gelukkig is de molen De Valk uit 1860 nog steeds aanwezig. Sinds 1880 is de familie Van Beekhuizen eigenaresse van JIe molen, die vroeger naast koren- ook een oliemolen was. Een grote restauratie in 1982 maakte de molen, die vijfendertig jaar had stilgestaan, weer geheel maa1vaardig. Gerrit Boom en Piet van Gilst zijn er de vrijwillige molenaars en er wordt tevens les gegeven aan aanstaande vrijwillige mo1enaars.

67. Zwolle. Sinds vanaf het einde van de negentiende eeuw tal van zaagmolens door stoomhoutzagerijen werden vervangen, is hun aantal dermate geslonken dat er nu in ons gehe1e land nog maar 17 complete zaagmo1ens zijn overgebleven. Twee daarvan staan in Overijssel: Deventer en Ommen. Een Overijsselse zaagmo1en, die al lang geleden verdwenen is, is De Fortuin, die bij Zwolle aan de IJssel stond. Hij verdween in 1911 door afbraak. Het viaduct van de weg naar Kampen gaat juist over de standplaats van de molen heen.

68. Zwolle. Dit is de korenmolen De Vliit, die in Zwolle op de Vlasakkers heeft gestaan en wel even ten oosten van de oude weg, richting Meppel. De molen werd in 1861 gebouwd en tien jaar daarna na brand weer herbouwd. Molenaar J.W.R. Marsman maalde er meer dan 65 jaren mee, maar ten slotte stond de molen toch weI erg vervallen. In oktober 1934 werd hij ges1oopt, mede omdat de molen teveel ingebouwd raakte. In vroeger jaren, in de drukke tijd, werkte Marsman met twee knechts en drie paarden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek