Naarden in oude ansichten deel 2

Naarden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D. Franzen
Gemeente
:   Naarden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3920-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Naarden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Het Comeniusmuseum bevond zich eertijds op de zolder van ons stadhuis. Het werd op 29 maart 1892 ingericht tijdens de herdenking van de driehonderdste geboortedag van de grote Tsjech. Een en ander geschiedde op aandrang van Lt. Fabius, gelijktijdig met de onthulling van het monument in het plantsoen. Naderhand verhuisde het museum naar het Spaanse Huis. Dit werd met medewcrking van Tsjecho-Slowakije, het geboorteland van Comenius, en het gemeentebestuur van Naardcn tot stand gebracht, Jaarlijks bezoeken honderden Tsjechen Naarden, wat zij als ecn bedevaart beschouwen. Wij zien aan de wanden kransen hangen die jaarlijks bij de herdenking van zijn sterfdag worden neergelegd. In de vitrines bevondcn zich enkele boeken, doch thans is de verzameling door schenkingen, welke het museum in de loop der tijd mocht ontvangen, zo uitgebreid, dat zij een van de grootste is op dat gebied.

10. Reeds voor de tweede wereldoarlog had Naarden een bloeiend verenigingsleven. Hier zien wij de Christelijke Knapenvereniging "Jonge Kracht". Zij werd rond 1920 opgericht.

Wij zicn zittend van links naar rechts: H. Wilcke, J. v.d. Born, J. Visser (adviseur), oud-wethouder J. Leebcek, J. van Dalen en R. Hogerwoud, Staand: het huidige raadslid A. Stroosnijder, J. v.d. Berg, W. Veenendaal, J. v.d. Born, CJ. van Dalen, een onbekende en J. Nap.

De jongelingen van toen zijn thans eerbiedwaardige huisvaders. De foto werd genomen achtcr het Christelijk Militair Tehuis, dat was gevestigd in het huis in de Cattenhagestraat, waarin thans firma De Lecuw is gevestigd. Na 1945 werd de vereniging opgeheven en ging op in het Nederlands Hervormd Jeugdwcrk.

11. Een kijkje in de Raadhuisstraat in 1920. Vroeger had zij de naam Wijdemarktstraat. Rechts de boerderij van De Gooier, ernaast het kroegje van Willem Kamer. Behalve het laatste huis is alles verdwenen. Links twee schattigc huisjes. In het eerste huisje woonde Rookhuizen met diens vrouw en de kinderen Rijk, Jans en ons aller Eppie, Rookhuizen stond beter bekend als Stamperman. Daarnaast woonde het echtpaar Melling. De fraaie lindeboom is behouden gebleven, doch de huisjes zijn gesloopt om plaats te maken voor uitbreiding van de secretarie. Rechts werd parkeerruimte gemaakt voor auto's. Het huis achter de boom bleef behouden. Daar was het logement "Re Goede Verwachting" gcvestigd van de familie Dekker. Dit huis is thans grondig gerestaureerd en een aanwinst voor hct stadsgezich t.

... ,.,,--....... - - _-

~~-~~~~~~--~ ----~~-v---....--............ _", /_

;''-'''''-'"---~-.,.,.----'''.,,-_ .... _- ~ ~-..."..---,.....-'----"""'-..,.,- .??.. ~-------'---'"-- -----",,'...,----."..".----'----' --~-

~-----.,----'--'--".. _---'-~.-..-._-~;,,-.--

-~-~..,."...,..-.,.,.~-- ._~~~ .....?.. ----.-.,..;.", -

---'~-"'-'-"'-"'-~---- -'.-

--.J

12. De Wuijvert zeals deze er rand 1930 uitzag. Vanwaar haar naam? In oude gegevens wordt de Vuijverstraat genoemd. Mogelijk was daar een kleine waterpoel en is de naam door de eeuwen heen verbasterd tot Wuijvert. AIle huisjes zijn verdwenen. Zij werden in volgorde bewoond door de families Imker, Pooijer en Duinker, terwijl op de hoek het kruidenierswinkeltje van Osnabruggen was gevestigd, Het huis met de geblindeerde vensters was het voormalig logement "De Goede Verwachting". Logementhouder was het echtpaar Dekker, welbckend in geheel Naarden. Op de plaats van de huisjes is thans aan weerszijden nieuwbouw verschenen,

13. De Portugees-Israelische Synagoge was eerst gevestigd in de Gansoordstraat, waar thans nog de zes zogenaamde joodse huizen staan. De synagoge werd in 1730 gebouwd, doch door de uitbreiding van de joodse gemeenschap werd zij na een aantal jaren alweer te klein. In 1758 werd een gebouw aangekocht in de Korte Marktstraat, thans Raadhuisstraat. De joodse gemeente werd na 1900 steeds kIeiner en in 1917 konden er in de synagoge geen diensten meer worden gehouden. In 1935 is het gebouw gro tendeeIs ingestort en spoedig daarna werd het gesloopt om pIaats te maken voor twee fraaie woningen. De Iaatste voorganger was HaaIman. Rechts zien wij de achteruitgang van de boerderij van W. de Rijk.

14. Naarden was in de jaren twintig ook een naaikransje rijk. Het was bedoeld om de toekomstige huisvrouwcn wat "lmis en tuiu" naai- en verstclwerk bij te brcngen. Het kransje stond onder leiding van de dames Timmerman. De meestc Naarders weten nog wei dat de heer Timmerman ecn bloemenzaak had op de hoek Peperstraat-Turfpoortstraat. De lessen werden gegeven in de oudc Bijbelschool, Wij zien op de onderste rij, van links naar rechts: een onbekcnde, S. Vuijst, A. te KoIste, M. Franzen, J. Behm, M. Buddenberg, C. van Hemert, J. Kalee, B. v.d. Hoek, S. Scheffer, C. Leebeek, H. v.d, Hock, A. Mulder, 1. Mulder en B. Luijer. Staand: G. de Gooijer, N. v.d. Knaap, A. Schuitema, A. Maas, W. Spilt, A. Overccm, N. Hermes, mejuffrouw Timmerman, H. van Doorn, R. Aarze, C. v.d. Born, B. Peters, mejuffrouw Timmerman en C. Vuijst.

15. Koninginnedag te Naarden, 31 augustus. Traditiegetrouw was het de drum band van de gyrnnastickvereniging "Flevo", die vanaf de torentrans de inwoners cen aubade bracht, Daarna volgde een rondgang door de vesting. Er werd deelgenomen aan buurtfeesten en optoehten tot zelfs in Bussum. Ook werden Landdagen opgeluisterd te Groningen, Arnhern, Amersfoort en vclc andere plaatsen. Men speelde toneel onder leiding van M. Boere. En niet vergeten mag worden het vcle werk dar door voorzitter Stroosnijder is verzet. De vereniging is in de jarcn dertig opgericht en na de twecde wereldoorlog verdwenen. Wij zicn, van links naar rcchts, vooraan: J. Slegh, A. Visser, leider 1. Stricn, L. van Dijk en M. Broekstra. Staand: J. Put, R. van Rooijcn, R. Klinkcnberg, R. Kloczc, T. Borreman, T. Kalee, J. de Gunst, J. Vroom, H. Barneveld, J. Griffioen, H. Harder, P. Koopman, A. van Voorst, S. van Pinkstercn en C. van Pinksteren.

0 ?. ~"" ._1 ?.?.?.? ., ?? p ,. J.

r ???? I. :t ??? fJ_I.~J ?.? LuIlĀ·~IJ'~.~'" ?.?... J, ~,,~ I. '.,u,J,.

16. De Gooise Stoomtram, die in 1881 haar dienst opende van Watergraafsmeer via Muiden-Naarden op Laren, verloste hct Gooi te zamen met de spoorwegen uit haar isolement. De firma had grate planncn, men wilde concessie traehten te verkrijgen voor doortrekking van de lijn tot aan de Dam. Oak daeht men in de jarcn tachtig aan elektrificatie van het bedrijf. Doeh het waren Iuchtkastelen, De autobusdiensten kwamen opzetten en hct vervoer was niet meer rcndabel. Vlak voor de oorlog van ,,40" werd het bedrijf stilgelcgd. Doeh op Goede Vrijdag werd het paardje van stal gehaald am de pelgrims, die er de wijd en zijd beroemde Mattheus kwamen beluisteren, tot Naarden te vervoeren. Op de foto zien wij de tram al puffend afgebecJd. Het hek om de kerk is thans verdwcnen.

17. Een kijkje op het Ruijsdaelplantsoen, genoemd naar de bekende kunstsehilder die te Naarden familie had wonen en er dikwijls vertoefde. In 1894 werd in opdraeht van de gcrncente dit plantsocn aangelegd door de bekende boomkweker Jurrissen en wel voor ongeveer driehonderd vijftig gulden. De oude Naarders zullen zieh het plantsoen, dat thans is gemoderniseerd, nog wcl voor de geest kunnen halen. Het hekwerk word geplaatst door smid Koning voor de somma van twcehonderd zevenendertig gulden. In het huis links woonde fotograaf Weyers. In het gebouw rcchts was de timmerwinkel van Streefkerk gevestigd. Hij had de gcwoonte iedere morgen aan zijn knechts te vragen: "Hebben jullie je broodzak bij je? " De lezer kan wel begrijpen, welk e bijnaam hem door de Naarders werd gegeven.

18. Nog een kijkje op het Ruijsdael- en Adriaan Dortmansplein. De huizen links zijn rand J 930 verdwcnen. De pomp was toen reeds tien jaar weg. Het Ruijsdaelplantsoen is gcmoderuisccrd, maar de fraaie boom op de voorgrond is gespaard gebleven. Ook de waterbron is verleden tijd. Beneden was een bak aangebraeht voor honden, de rniddelstc bak was gereserveerd VOOI paarden, terwijl de vogeltjcs hoven hun dorst konden lessen. Op het Dortmansplein werden woningen gebouwd op de pick waar de tuin van de hcer Schubert was gelcgen, die aan het oog was onttrokken door een hoge mum. Op de achtcrgrond zien wij het verdwcnen 11Uis van sehoolmeester c.c.G. van Hemert.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek