Naarden in oude ansichten deel 2

Naarden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D. Franzen
Gemeente
:   Naarden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3920-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Naarden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Dit is de vijfde en zesde k1as van de Vestingschoo1 in 1913. Schoolmeestcr was H.A. Arentsen, vraagbaak voor ve1en in de vesting. Hij was van 1886 tot 1921 a1s leerkracht verbonden aan deze school. Het kleine meisje zat blijkbaar ter opluistering op mcesters schoot. We zien onder andercn, van links naar rechts, op de onderste rij: R. Huisstede, P. Verhoef, G. Guttc, T. van Zan ten, onbekend, W. Barends, A. van Nerren, B. van Rooijen. Op de tweede nj: S. de Greef, B. de Gooijer, H. Hictberg, onbekend, E. Brouwer, D. van Hemert, A. Stoelhorst en E. Harder. Op de derde rij: G. Arens, J. Kalce, W. Schubert, meester Arentsen, F. Harder. onbekend en J. v.d. Lugt. Op de vierde rij: A. de Bruijn, N. Wesseling, J. Grasmaijer, J. Stoelhorst, K. Klasema en T. Maas, Op de vijf'de rij: A. Groenenwoudt, L. Schubert. D. v.d. Lugt, N. Schoen maker, B. Harder en W. Stoelhorst.

20. Hier de kindertjes van de open bare kleuterschool in 1936. De school was toen gevestigd aan de overzijde van de tegenwoordige school en wel in het huis dat thans wordt bewoond door aannemer W. Hartong. Dc kinderen zijn van links naar rechts, op de onderste rij: H. Kalee, onbekend, H. Kleuver, H. Huisman, H. Kleuver, S. van Uncn, C. Vierwind, A. Geel, St. Veerman, P. Veerman en St. van Geffen. Op de tweede rij: B. Snoek, onbekend, J. Langerijs, R. Reurner, C. Harder, N. Brouwer, N. van Vliet, A. Kleuver, C. Visser, D. Geel en C. Bos. Op de derde rij: G. Bakker, J. Huisman, M. van Gilst, twee meisjes van her "Kindertehuis Leger des Heils". R. de Vries, G. van Vliet, B. Hoe tmer, M. Breijer, juffrouw Maijer, A. de Rooij, R. Laven, C. Bor, J. Osnabrugge, A. Mulder, C. Boerhout, H. Boerhout en J. van Driel. Op de vierde rij: juffrouw Laken, H. de Gooijer, T. Visser, R. Vuijst, J. Valk, N. Timmerman, H. Hanskamp, R. van Norren, C. Mulder, C. Abma, H. van Geffen, W. Snoek, A. Breijer en W. Norren,

21. Het fraaiste bouwwcrk uit geheel Gooiland is het Naardense stadhuis. Het werd gebouwd in 1601 en heeft f 14.000,- gekost. Voor- en zijgevel zijn versierd met leeuwekoppen en maskers. Boven de fries drie beclden, voorstellende "Geloof", "Hoop" en "Gerechtighcid". De linker spits geeft het beeld van de liefde, terwijl op de kleinere rechter spits een zittende leeuw is aangebracht zonder schild. Achter de beide luiken rechts op de eerste verdieping bevindt zich de zogenaamde Gijzelkamer, alwaar verdachten werden opgesloten in afwachting van hun berechting, De pomp verdween, evenals de fraaie lindeboorn, waarvan "De Tegenwoordige Staat van aile Volken" in 1750 schrijft: Bij de Vismarkt, (allang verdwenen) staan enige lindebomen, die om hun grote hoo&.te, worden vcrmeld. Let op het ronde venster in de iijg'evel, hier werd het vonnis over misdadigers uitgesproken door de Schout.

z

>

i

a

Stadhius

)I aarden

22. Bier een gezicht op de Marktstraat in 1885. De bestrating is geheel veranderd. Links zien wij volgens het uithangbord cafe "De Oranjeboom". Laatste kastelein was E. Verbruggcn. Het hek van de Grote Kerk was nog niet geplaatst. Het cafe had toen nog een spitsgcvel, die later werd vervangen door een lijstgevel, Ook de veldartillcristen zijn niet meer, evenals de steepen die aile verdwenen. Rechts de schoencnwinkel van Leemans, daarnaast de sigarenzaak van P. van Rooijcn, terwijl in het derde huis nu de bakkerij van Brcedijk is gevestigd. Daarnaast oefende kapper Tetterode zijn bedrijf uit. De trarnrails verdwcncn na de twcede wcreldoorlog.

NAARDEN

Merkt en $luisstraat

--

23. De Marktstraat rond 1900. In het huis reehts was de rijwielzaak van de heer Koudijs gevestigd, getuige het uithangbord waarin hij verkondigde Engelse rijwielen te verkopen. Enkele jaren later werd de zaak aan de overkant gevestigd en in de jaren dertig naar de Cattenhagestraat verplaatst, waar thans het bedrijf van de firma v.d. Veer is gevestigd. Het huis met de blinden is thans hct snoepwinkeltje van moeder Pouw. Daarnaast het cafe van De Rijk. Het eerste huis links hceft een algehele vcrbouwing ondergaan en daarin is nu de groentezaak van vader en zoon Gijzcn gevestigd. Daarvoor had Lieste er ecn kleine boekhandel. De mooie spitsgevel is verdwencn en heeft plaats gcmaakt voor een lijstgevcl.

24. 22 December was een grate dag voor Naarden. Nadat burgemeester P. Hoijtema van Konijnenburg in 1921 was overleden, had de regering plannen beraamd om de gemeente Naarden en Bussum samen te voegen. Direct stelde Naardcn zich teweer. Er werd een actiecornite opgericht onder de bezielende leiding van wijlen dornince F.W. Drijver , waar alle inwoners achter stonden. En het succes bleef nict uit, Want op 22 december 1922 werd tot burgemeester van Naarden benoemd de hccr M.P. van Wettum. Er werd uitbundig ieest gevierd in de vesting en de vreugde werdvergroot, doordat een van Naardens zonen tot dit ambt was geroepen, M.P. van Wettum was vanaf 1903 lid van de gerneenteraad, van 1917 tot 1922 wethouder en loco-burgemeester, In zijn functie als burgemeester was hij ook bestuurslid van "Stad en Lande van Gooiland". Wij zien hier de installatievergadering met voltallige raad en genodigden. De burgemecster is gezcten onder het dricluik links van de staande bode G.J. Strccfkerk.

25. Bier de leerlingen van de derde en vierde klas van de Rehobothschool, die in 1937 een uitstapje maakten naar de luchthaven Schipho!. Hier zien wij het gchele gezelschap voor "Dc Roerdornp". Het zijn van links naar rechts, zittend: W. Leebcek, H. List, J. Lockman, J. van Raaijen, K. van 't Maalpad, K. van Rooijen, F. Kleuver, K. Klijnstra, M. v.d. Hoek, H. Beekman en H. Bakker. Op de twcede rij: G. Oostwoude, D. Behm, W. Beekhuis, H. Beckman, G. Pieterse, R. 'I'irnrnermans, J. Faber, T. Kalec, W. Husson, J. Keijer, E. Jansen, A. Huurdeman, B. van Rooijen.T. Klinkenberg en K. Benker. Op de dcr de rij: E. Bakker, R. v.d. Berg, M. Broekstra, G. Vuijst, C. Kruijswijk, J. Mauritz, H. Haakman, E. Gijzen, T. van Vliet, R. van Bunschatcn, H. Slegh, H. de Vries, E. Weisz, T. de Bruijn en J. Wilckc. Op de vierde tij: juffrouw Eichorn, J. v.d. Bilt, H. Griffioen, schoolrneestcr Bos, H. van Kempen, T. Strecfkerk, schoolmeester Goedhart, K. van 't MaaJpad sr., J. van Dijk, R. Eijpe, schoolhaofd Modderaar, G. Duiser, W. Griffioen, schoolrneester De Bruin, J. Mauritz, H. Broekstra, .T. v.d. Wal, M. Vricswijk, D. v.d. Hulst, D. van Koutrik, W. Hoetrner, A. Maurits, W. Nap en G. van Dijk.

?

Kloosterstraat

NAA.RDEN

26. Hier het laatste gedeelte van de Kloosterstraat. De huisjes staan er nog allernaal. Wei verdwenen zijn de stadspomp en het schildershuisje van Kazerne Weeshuis, Links zien wij een wit huisje. Daarin woonde de familie Mol. die er een tuinderij had die aan het oog werd onttrokken door ecn twce meter hoge muur. En het was in die tuin, waar in 1825 de joodse begraafplaats werd aangelcgd. Doeh bij de invoering van de begrafeniswet, moest deze dodenakker verdwijnen en kreeg de joodse gemeente in 1830 een stuk grond toegewezen op de pas aangelegde Algernene Begraafplaats. In 1918 werd de groentetuin opgeheven. De vereniging "Volksbelang" liet er een aantal woningen bouwen. De been deren van de doden werden in een gemeensehappelijk graf geborgen en afgedekt met een eementen plaat. Het stadsbestuur liet ter gedaehtenis aan deze begraafplaats aan ccn van de huizen een davidster aanbrengen.

27. De naam Leebeek is een vertrouwde klank te Naarden. Vader Lecbeck, tirnrnerrnan, werd geboren te Naarden in 1875 en ovcrleed in 1936. Moeder Leebeek-Veerrnan leefde van 1876 tot 1946. De foto is genomen in de tijd, dat jongetjes nog in jurkjes werden gekleed, Wij zicn hier het echtpaar met zijn zoons Pier (links) en Jacob. Piet heeft een bloeiend aannernersbedrijf opgebouwd, terwijl Jacob na een opleiding tot metselaar in de gerucentepolitiek ging. Hij had van 1949 tot 1970 zitting in de gernecnteraad, waarvan de laatste anderhalf jaar als wethouder en beheerder van de Sociale Dienst en Vestingsanering. Hij was tweeendertig jaar bij de Vrijwillige Brandweer, waarvan de rneeste jaren als brandmeester. Bij zijn afscheid werd hem de zilveren legpenning van de stad toegekend, terwijl het H.M. de Koningin behaagde hem de eremedaille van Oranje-Nassau in goud te verlenen. Broer Piet is reeds mccr dan vijfcnvijftig jaar lid, en een aantal jaren president, van de Fluwcelwerkersbus.

28. Hier zien wij een van de vele boerderijen die in Naarden binnen de vesting stonden. Het is de boerderij van Gerrit Linck in de St.-Vitusstraat. Vader Linck was expert in het mesten van vette koeien en wist daar heel wat prijzen mee te behalen op diverse Paastentoonstellingen. Hij behaalde kampioenschappen onder andere te Rhenen, Tiel en Elst. Zoon Piet bezit nog de prachtige bekers en een gouden medaille. Het hu is werd rond 1890 gebouwd en in 1956 gesloopt. Doch de stal was veel ouder. Maar boerderijen passen in onze tijd niet meer in stad of dorp. Wij zien op de foto van links naar rechts: dochter Jacoba, moeder Linck, de ZOOIlS Charles en Johan, vader Linck en zoon Piet. Piet volgt de voetstappeu van vader Linck en bezit ook al vele prijzen, die door hem zijn behaald met zijn vee.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek