Naarden in oude ansichten deel 2

Naarden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D. Franzen
Gemeente
:   Naarden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3920-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Naarden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Een oud beurtvaartbedrijf, gesticht door A. van de Hoek, in de jaren 1880 en door drie genera ties geexploiteerd. Wij zien hier de trekschuit, waarrnede grootvader was begonnen. In 1905 ging men over op een motorschip genaamd "Vesting Naarden", Men voer op Amsterdam in tegenstelling met schipper Karsemeijer, die op Amsterdam en de Zaanstreek voer. Op deze foto zien wij van links naar rechts: met vaarboom H. Grolle, bij het paard B. v.d. Hoek en wederom met vaarboom B. Harder, die het bedrijf achtenveertig jaar diende. Bij de deurpost staat moeder Van de Hoek met de zoontjes Albert en Kobus. Bij het roer zien wij grootvader A. van de Hoek. Het huis links, daterend van] 667, heeft zijn houten zijgevel moe ten missen. Deze is vervangen door een stcncn muur. De tuin rechts is ook verdwenen en maakte plaats voor een flinke loods. Het bedrijf is na de oarlog opgehcven.

30. Op 1 juli 1935 werd uit de personeelsvereniging van de "Chemische Fabriek Naarden" de sport- en ontspanningsvereniging "Chefana" opgericht. De eerste afdeling werd de voetbalclub "Chefana". Diverse afdelingen volgden zoals voor tennis, judo, bridge en fotohobby. Hct ecrstc bestuur bestond uit de heren L. Snocij-Kievit (voorzitter),' B. Spanjesberg (secretaris) en A. Eigenraam als penningmeester. Als laatste loot kwam de cultuur- en ontspanningsvereniging, die zich bczighoudt met het organiseren van Iiets- en autorally's, feestavonden enzovoort. Op de foto de cerstc spclers van "Chefana". Staand, van links naar rechts: F. Rigter, onbekend, H. de Bruijn, B. Roest, Th. Hartong, W. Vecnedaal, H. Sieverdink, A. van Polen, W. Knoop en H. Veldhuis. Als laatste, half ziehtbaar, de heer Hcilo, hoffotograaf van "Chefana". De tegenpartij was de Gooibergdub ui Bussum.

31. Hier zien wij, in 1893, de brug in aanbouw, die achter de Utrechtse Poort was gelegen. Deze werd afgebroken tijdens de ccrstc wereldoorlog. Toen kreeg men de inval om naast de Utrechtsc Poort ecn doorbraak te forceren, die de naam kreeg van kapitein Meijerwcg. Deze kapitcin was hoofd van de Geniekring te Naarden. De brug was een basculebrug en gcplaatst door de firma Ensink uit Hilvcrsum, De brug heeft nog nicts van haar betekenis verloren, want volgens wijlen de hecr Gerholt, in levcn ambtelijk opzichter van de Genie te Naarden, is zij enkele jaren gelcden in gebruik gcsteld als doorgang over de Kamemelksloot.

J2aarden

1'01 hij Xaardcn

32. Hier op de kaart de statige Laarderwcg, thans Amersfoortsehe Straatwcg genaamd. Hier zien wij de weg nog in volle glorie, Doeh de praehtige bomenrij is bij het begin van de mobiIisatie in 1914 gcveld, Alles op deze kaart is verdwcnen. Dit gebeurde om zo nodig het gchele gebied onder water te kunnen zetten, daar dit geheel tot de Hollandse Waterlinie behoorde, Rcchts zien wij hct wachthuisje van de Gooise Stoomtram, die van Amsterdam op Laren reed. Op de plaats van her tolhuis, Jinks, worden woningen gebouwd. De tram rails werden reeds jaren geleden opgebroken, daar de maatschappij 01' busvcrvocr overging. Slcchts de lijn van Bussum op Huizen bleef nog lange tijd in de roulatie, ten behoove van de "Chemisehe Fabriek Naarden". Let op de leuke kledcrdracht van de kinderen.

33. Geboren in 1863 als telg van een bekend kwekersgeslacht, zien wij hier D.B. Wattez, luisterend naar een serenade, die hem werd gebraeht tijdens zijn vijfentachtigsle verjaardag, door de muzickvereniging "Door Oefening Beter". Het was een muzikale familie, want vader Wattez blies in 1900 de eerste pistonpartij in de "Naarder Harmonie", onder leiding van Schoonderbeek. Doeh niet minder dan drie zoons en twec dochters waren lid van het fanfaregezelschap "D.O.B.". De jubilaris was geboren te Naarden, werd tuinbaas op Berghuis, vertrok naar Hilversum, doch kon Naarden niet vergeten en vestigde zich in het ouderlijk huis, dat grootvader Wattez in 1846 had laten bouwen. Wij zien hier onder andercn, van links naar rechts: C. v.d. Meer Sf. met echtgenote, C. v.d. Mcer jr. en S. v.d. Meer-Wattez, dan K. Poolman, Jans Valtez, J.B. Wattez, de jubilaris D.E. Wattcz, W. de Lange-Wattcz, het eehtpaar Kleijn-Wattcz, M.A.C. Wattez-Franzcn, E. Wattez en Y. de Lange.

34. In deze tijd van werktijdverkorting en sluiting van bedrijvcn vragen wij ons af of de crisisjaren wedcrom terugkeren. Ons land had toen meer dan het dubbele aantal werklozen van deze tijd. In alle beroepen ging het slecht. En in de bouw was de klap natuurlijk het grootst. Oak Naarden ontkwam niet aan de malaise. De werklozensteun bedroeg dertien gulden per week en daar moest zesentwintig uur voor worden gewerkt. De georganiseerden ontvingen van de bond een uitkering van derticn gulden en mochten dan via gcmeentelijke instanties drie gulden bijverdienen, dus dat betekende zes uur werken. 's Morgens am tien uur moest worden gestempeld. Zaterdags kreeg men de uitkering. Om negen uur was het stempelen voor de bond en am tien uur va or de gcmecnte. Er werd vooral gewerkt bij her te bouwen zwernstadion en op de Algemcne Begraatplaats. Op een foto uit die tijd zien wij: Z. Eijpe, D.E. Wattez, 1. Mensink, l.W. Kamer, A. Mell en K. Boersma.

35. Hier het verdwenen hotel "Het Bosch van Bredius". Genoemd naar het gelijknamige bas, dat zijn naam ontleende aan zijn vroegere eigenaar dr. Bredius. Het hotel werd gebouwd in 1910. In de zomermaanden kon men een enkele keer de klanken horen van de plaatselijke muziekvereniging, die daar dan op verzoek een concert gal' ten behocve van de hotelgasten. In het laatste oorlogsjaar was er een staf van het Duitse leger in ondergebracht. En op 21 maart 1945 werd het gebombardeerd door de Engelse luchtmacht, waarbij het grotendeels werd verwoest. De Duitse staf ontsprong echter de dans, doordat zij het hotel enkele dagen tevoren had ontruirnd. Onder de slachtoffers waren ech ter vele stadgenoten, die in de nabijheid woonden.

36. Naarden had in de jaren dertig een mondaccordeonclub. Het was de vereniging "Kunst na Arbeid", die was opgericht in 1932. Het eerste bestuur was als voigt samengesteld: F. Buddenberg voorzitter, A.C. Slinger secretaris en P.A. de Roos penningmeester, De vereniging had een goede start, want binnen enkele jaren was men doorgedrongen tot de eerste afdeling. Er werd deelgenomen aan concoursen te Hilversum, Amsterdam, Gorkum en Naarden. Het vaandel was geborduurd door mevrouw De long, Wij zien vooraan, van links naar rechts: P. Post, 1. Beekveld, W. Slokker, 1. Schipper en Chr. Wessels. Op de tweede rij: H. Vuijst, A. Duiser, D. van Rhijn en 1. Post. Op de derde rij: F. de long, F. Buddenberg, A.C. Slinger, dirigent B. Blok, G. Kamer, J. Poolman en K. Schippers. Op de vier de rij:

P.A. Roos, J. Heerschop, J. v.d, Sluis, twee onbekenden, G. Brouwer, T. Boogaard en 1.1. v.d. Sluis. Op de vijfde rij: J. Boogaard, W. Korthof, H. de Ronde, G. Slokker en H. Keizer. De vereniging werd in 1937 opgeheven.

37. Deze poort dateert in zijn huidige vorm van 1877. Hij is gebouwd op de fundamenten van de vorige poort, die op de verdwenen Amsterdamse Poort leek. In 1687 werd deze gebouwd ter vervanging van een vroeger poortgebouw. Het is het enige bouwwerk in Nederland waarin de beeltenissen van koning Willem III en zijn gemalin koningin Sophie in steen gebeiteld voorkomen. Op de foto zien wij een van de vier perk en die het pJantsoen rijk was. In de poort hangt een lantaarn, die met pijpgas werd verlieht. Boven op de poort een frontespiee, voorstellende krijgsattributen. In 1928 vestigde ik de aandacht van de vereniging "Menno van Coehoorn" op het feit dat de jeugd van Naarden dit gehcel sloopte, doch zonder resultaat. Enkele jaren later was het gehcel verdwenen,

---

38. In mei 1900 begon D. Koudijs een rijwielzaak in de Bergstraat, die rond 1920 werd omgedoopt tot St.-Annastraat. Het bedrijfje groeide en een jaar later verhuisde Koudijs naar Marktstraat 592 en kreeg daar een winkelpand annex werkplaats. In 1912 verhuisde de familie naar de overkant van de straat, waar thans de bloemenzaak van Knoppert is gevestigd, En in 1927 verhuisde D. Koudijs jr. die de zaak inmiddels van zijn vader had overgenomen, naar de Cattenhagestraat. Hct bestaande pand was voor de verkoop van auto's ongeschikt, In 1967 heeft Koudijs de zaak overgedaan aan Van der Veer. Wij zien op de foto het prachtige pand met in de gevel het jaartal 1687. Jammer genoeg is dit fraaie pand gesloopt in de jarcn dertig. Volgcns een advertentie in ecn oud boekje van 1907 over Naarden, was Koudijs bondsreperateur. Hij verkocht blijkens het opschrift op ecn van de ramen ook Engelse fietscn. Wij zien hier, van links naar rechts: moeder Koudijs, zoon Henk (met Iiets), ccn kncchtje en vader Koudijs met zijn eerste Eijsink motor.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek