Naarden in oude ansichten deel 2

Naarden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D. Franzen
Gemeente
:   Naarden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3920-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Naarden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Naarden was van oudsher een garnizoensplaats. De militaircn brachten er vee I drukte en vertier. Dat betekende ook vee] geld in hetlaatje. In de Promerskazerne was de artillerie gelegerd, terwijl de infanterie huisvesting yond in de Weeshuiskazerne. Het gebouw hier afgebeeld is het Regimentsbureau en hcden ten dage doet het dienst als woning, Het werd in 1887 gebouwd. De loods achter het gebouw is na de laatste oorlog verdwenen, Vij zien hier de artilleristen aan het oefcnen met het zcven centimeter veldgeschut, Ook de lantaarnpaal voor het Rcgimentsgebouw is verdwenen, terwijl de Promerskazerne thans dienst doct als jeugdccntrum voor de stichting "Nardinck".

Oran] !;lZ(')'!l('

40, Kazerne "Oranje" werd in 1875 gebouwd en door de infanterie bewoond. Op deze plek werd in 1481 de toren "Swicht Utrecht" gebouwd ter herinnering aan de overwinning op de Stichtsen. In de zeventiende eeuw werd zij afgebroken. Als tragische bijzonderheid kan worden vermeld, dat in het Iaatste oorlogsjaar krijgsgevangen Ceorgiers hier waren ondergebracht, voor zij naar Texel werden overgebracht, alwaar zij allen zijn omgebracht. Bijzonder aan dczc kazerne is het ingebouwde schildcrhuis. Tegenwoordig doet het dienst als opslagplaats voor aannernersbedrijf W, Hartong en de b.v. "lndra". Doch haar miIitair karakter heeft zij niet gehecl verloren daar de schietvereniging "Naarden" hier nog oefent.

41. Deze foto is gemaakt in 1914 ter gelegenheid van het onafhankelijksfeest. Wij zien de Nieuwc Haven met het motorsehip "Voorwaarts". Eigenaar van het beurtvaartbedrijf was D. Karserneijer. In 1887 nam hij het bedrijf over van beurtschipper Honig. Hij veer de eerste jaren met een zeilschip, "De Zes Cebroeders" genaamd. Er werd gevaren op Amsterdam en de Zaanstreek. In 1906 werd het rnotorschip, afgcbeeld op de foto, gekoeht en de zaak breidde zich regelmatig uit, totdat men drie motorsehepen en vijf dekschuiten in de vaart had. AJs bijzonderheid: nog steeds is de motor, merk "Rennes", in gebruik. In 1935 werd ook gcmotoriseerd vervoer op de wcg in gebruik genomen. Op de foto mevrouw Karsemeijcr, de zoom Gerrit en Jean, vader en zoon Jan. Het schip is thans opgclegd en wordt aileen gebruikt voor de intoeht van St.-Nicolaas en voor entourage van de haven.

42. Het Groot Arsenaal, een van de oude monumenten te Naarden, werd in 1688 gebouwd, Dertig jaar later werd er het Klein Arsenaal aan toegevoegd. In de voorgevel werden twee gedenkstcnen geplaatst. De bovcnste laa tons krijgsattributen zien in hardsteen. De onderste steen is van marmer en heeft een Latijns opschrift, dat vertaald aldus luidt: "Kraehtens een besluit van de Hoog Mogende Staten van Holland hebben de burgcmeesters van Delft, en Amsterdam, Hartpert Tromp en Nicolaas Witsen een uitmuntend tuighuis uit zorg voor en uit liefde tot het Vaderland aan de door verschansingen en wallen versterkte en omheinde stad toegevoegd als een beveiliging tegen en een afschrik voor de vijanden en hebbcn dat gewijd in I april 1688". Op 22 november 1954 brandde het gebouw grotendeeis uit. Doch op 5 februari 1959 kon het gebouw na een algehele restauratie weer in gebruik worden genomen. De marmeren steen kreeg ccn plaatsje in de hal, daar manner in onze koude streken verweert.

~ ,- .

;

Jnfonterie-Ka zerne Oud-}Yfo/en,/"/" r : )Yaarden L-4.-r... ,,~-c..e- __

Uitgave Henri Fernantzen, Bussum. Nadruk verboden

43. De infanteriekazerne "Oud-Molen" werd in 1877 gebouwd. Doch de huisvcsting van onzc landmacht hccft na de eerste wereldoorlog een grondige verandering ondergaan. De met aarde bedekte kazernes hadden al spoedig afgedaan. De lokalcn waren z orners te vochtig en in de winter te koud. In de zeventiende en achttiende eeuw stonden hier enkele boerderijen, doch deze werden in de jaren na 1870 afgebroken om plaats te maken voor deze kazcrne. Het garnizoen had daar ook een eigen bakkerij en slachterij. Dat gebouw staat bekend als de kceienkop, vanwege het ossenhoofd dat in de gevel is aangebracht. Tegenwoordig is het gehele complex in gebruik als bergpJaats voor de genic.

44. Een van de oudste gezichten binnen Naarden. Toen in 1881 de Gooise Tramwegmaatschappij concessie werd verleend tot cxploitatie van de lijn Amsterdam-Laren, werd Naardcn uit zijn isolernent verlost. Er waren aJ omnibussen gewcest die op het station Naarden-Bussum reden, doch de een na de ander verdween. Rechts op de foto de slagerij van de gebreeders Van Geldercn. Het hek random de Grote Kcrk was nog niet geplaatst. Oak beyond er zich nag geen stadspomp. Beide zijn inmiddels reeds lang verdwenen, De pomp sneuvclde in 1920 en het hek kreeg een roemloos einde tijdens de kerkrestauratie. Het unieke van deze foto is de trambaan in de Wijde Marktstraat, zeals in die dagen de naam luidde. In verband met het te verwachten gocderenvervoer verkreeg de maatschappij toestemrning tot het aanleggen van een wissel, De drukte bleef echter uit en in 1882 werd dit wedcrom opgeheven.

45. Een kijkje op de vestinggraeht met het Ravelein. De ravelijnen, zes in getal, warcn voorposten van de vesting. Doeh tijdens de eerste wereldooIlog kwam men op het onzalige idee dit eiland af te graven, waardoor de vesting, aan deze zijde, vee I van zijn bekoring verloor. Doeh thans, met de algehele restauratie van de vestingwerken, is het eiland in zijn oorspronkelijke staat teruggebraeht. Brugwaeh ter Van Noort verbouwde er in 1920 nag zijn aardappclen en boontjcs. Vermcld mag nog worden, dat de aanleg van de vestingwerken in de jaren 1672 tot 1685 ruim twee miljoen gulden heeft gekost. Daar bouwt men thans nog geen bankgebouw VOOL

Amsterdamsche Staatweg, Naarden

46. Een gezicht op de oude Amsterdamse Straatweg. In de eerste helft van de zeventiende ceuw werd zij aangelegd, gelijk met het graven van de frekvaart. Het werd gezarnenlijk betaald door de drie steden Amsterdam, Murden en Naarden. Op de voorgrond zien wij de oude vestingbrug, die in 1895 is geplaatst ter vervanging van ecn houten brug. Tijdcns de cerstc wereldoorlog werd zij vervangen door een nieuwe, die nag steeds dienst doet. AIleen kreeg zij aan de achterzijde een versteviging, Tuindorp Kevcrdijk was nag niet bebouwd en korenmolen "De Hoop" is reeds lang verdwenen. Ook de oude draaibrug over de trekvaart is vervangen door cen moderne brug. Rechts verrees het industrieterrein en ook de brugwachterswoning is verdwenen.

47. Hier hct vcrdwcncn cafe "De Lindeboom", gelegen aan de Amstcrdamse Straatweg, tcgenover de brug die toegang geeft tot het Schapenmeent kwartier. Het cafe was gebouwd voor de vele beurtschippers en wagendiensten, die de vesting passeerden. In het begin van de negentiende eeuw waren er nog zo'n tien beurtschippers te Naarden, die op Amsterdam en Utrecht voeren. Doch de tijden veranderden, het wegvcrvoer krecg mecr belangstelling en de beurtschippcrs zijn vcrdwencn. Het cafe ontleendc zijn naam aan de lindebomen die voor het huis stonden, doch op de foto al niet meer tc zicn zijn, De laatste kastelein was Hein Pronk. Het cafe werd gesloopt om plaats te maken voor het industrieterrein, Ook de ouderwetse draaibrug is vervangen door een modernc brug.

48. De Huibert van Eijckenstraat is direct na de eerste wereldoorlog volgebouwd door de woningbouwvereniging "Volksbelang". Voorheen stonden daar maar een vijftal huizen en de verdwenen korenmolen "De Hoop". De straat is genoemd naar de "Smid van Naarden", de legendarische held uit 1572. Wij laten het laatste couplet volgen van een vers, door een onbekend auteur op hem gemaakt.

Zo sterjt van Eijcken, groot en schoon, de genius der aard.

Gee] hem d'onsterfeliikheid tot loon: zijn glorie blijft bewaard.

En wie in's Lands historieblaan, op Naardens jammer de ogen slaan,

Hoe 't stikte in bloed en as, Hem zij bij d'aanblik van dat wee,

Zijn deurpost een Thermopilea, en hij Leonidas.

(Therrnopilea, bergpas in het Oetagebergte, alwaar Leonidas, koning van Sparta door de Perzen werd verslagen, na zich op heroiscne wijze te hebben verdedigd).

Ook de naam Frakking is te Naarden zeer bekend. Vader Jac. Frakking werd in 1881 te Naarden geboren, rnoeder Frakking-de Graaf was afkomstig uit Russum. Hij werkte als timmerman bij Weitjens te Russum en was uitvoerder bij de bouw van de koepelkerk a1daar. Later begon hij voor zichzelf, hoofdzakelijk huizenbouw, Zijn eerste werkplaats had hij overgenomen van baas Altveer, in de St.-Vitusstraat, waar thans de "Vesting" huist. Na zijn trouwcn kocht hij een oud boerdcrijtjc van schilder Rookhuizen voor vierhonderd gulden en betaalde met veer tig gespaarde gouden ticntjes. De boerderij werd gesloopt en hij bouwde daar zijn eigen huis (St.-Vitusstraat 28), dat thans door een klcinzoon wordt bewoond. Op de fo to, genomen bij hun vijfentwintigjarig huwelijksfeest zien wij zittend: E. Frakking-de Ruijter, vader Frakking, moeder Frakking en Betsij. Staand: Jac, Helena, Henk, M. Frakking-Spanjesberg en Evert.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek