Naarden in oude ansichten deel 2

Naarden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D. Franzen
Gemeente
:   Naarden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3920-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Naarden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Gezieht op de Sluisstraat rond 1910. De straat was genoernd naar de sluis, die aan het eind van de straat ligt. Sedert vijfenvijftig jaar is het een gedeelte van de Marktstraat. Geheel reehts nog een oude stalling, verrnoedelijk een overblijfsel van de Hamburger Postwagen, die te Naarden haar eindpunt had. De stalling is verdwenen, doch de huizen reehts staan er nog, behalve het huis waarvan de luiken op de eerste verdieping open staan. Dit is gesloopt om plaats te rnaken vom een moderne apotheck. Ook de hijsbalkcn zijn verledcn tijd. Links bleef het eerste huis gespaard, maar de vier volgende huizen werden alle gesloopt. In het huis met uithangbord was het logement van Rijnenberg "De Keizerskroon" gevestigd.

50. Naarden bezat reeds vroeg een zeehaven. In 1403 schonk hertog Albrecht van Beijeren de stad het recht tot hct aanleggen van ecn zeehaven, die in 1411 werd voltooid. De haven liep tot in de stad. Zij is mcermalen verzand en werd op dcn duur onbruikbaar. Vooral na het graven van de trekvaart in 1641 werd de zeehaven verwaarloosd en verzandde geheel. In het hoekhuis waarin thans de familie Karsemeijer woont en werkt als schecpsbouwers, was een beurthuis gevestigd voor de schippers. De huisjcs verderop zijn allcmaal vcrdwcnen en vervangcn door nieuwbouw. Het huis op de hoek was de werkplaats van de metselaar en stukadoor Van Zan ten, die '11 voor de ecrste wereldoorlog naar Amerika emigrcerde. In het cremcklcurig huisje woonde moeder Ram. De gehele Naarder jeugd kocht daar vlicgers voor twee cent per stuk.

51. Hier zien wij drie klassen van de "School met den Bijbel". De foto is genomen in 1919 aan de achterzijde van de school. Deze doet thans geen dienst rneer daar er een nicuwe school werd gebouwd aan de Kloosterstraat, die oak is afgebroken am plaats te rna ken voor ecn moderne school aan de WestwaL De oude school vond ecn rocrnloos einde als pakhuis voor de firma Los te Bussum. De onderwijzer van de klas was J.D. Jeswiet. Wij zien op de voorste rij van links naar rechts: T. Hooijer, M. van Leeuwen, R. Boere, W. v.d. Veer en H. Haagen. Op de tweede Iii: N. v.d. Knaap, J. v.d. Veer, H. Mulder, A. Mulder, H. Streefkerk, E. van Rooijen en B. Wiegmink. Op de derdc rij: A. Haugen, C. Boere, W. Lieste, J. v.d. Knaap, K. Kruijswijk, J. Kruijswijk, J. Galenkamp en H. Galenkamp. Op de achterste rij: schoolmeestcr Jeswict, P.A. Linck, B. van Rooijen, F. Hooijer, A. Boerc, Tj. de Witte, H. Kruijswijk, D. de Rijk en H. Alpherts, hoofd van de school,

DE VOORMALIGE FRAK CHE KERK TE NAARDEN.

IN WELKE COME 'IUS WERD BEG RAVEN

52. Toen in de zeventiende eeuw vele Walen om geloofswilie hun vaderland moesten verlaten, trokken zij naar de noordelijke Nederlanden. Daar er veel weyers onder hen waren, zochten zij hier te lande de weefcentra op en ook Naarden ontving hen gastvrij. Al vrij spoedig na hun aankomst hier kregen zij toestemming om hun godsdienstoefeningen in het Frans te houden en werd hen de kapel van het voormalig Maria-Convent toegewezen. Bij Koninklijk Besluit van 19 augustus 1817 werd de gemeente opgeheven en verenigd met de Nederduits Hervormde Gemeente. De inventaris werd verkocht. Bet orgel bracht vijfhonderd gulden op. Preekstoel en balustrade werden geschonkcn aan de kerk te Bussurn, alwaar het oude kerkje "Irene" werd ingericht voor de hervormde credienst. Dc laatste dopeling in de Waalse kcrk was Niesje Dieuwertje, dochter van J.J. Thiercns en Nicsje Duivekute.

53. De Weeshuiskazerne, waarin de infanterie was gclegerd, maakt deel uit van het voormalige klooster van de Zusters van het Maria-Convent, die deze behuizing kregen in het midden van de vijfticndc eeuw. Na de Hervorming kwam het klooster leeg te staan, waarop het stadsbestuur het bestemde voor de vele wezen, die na de Spaanse Moord waren aehtergebleven. De wezen verhuisden in het begin van de negentiende eeuw voor korte tijd naar de Sluisstraat en kregcn enkcle jaren later definiticf hct nog bestaande Burgcrwccshuis. In het klooster werd industrie gevestigd en in 1843 werd het eigendom van het rijk voor kazernering. De kapel van het klooster werd in 1937 verbouwd tot een prachtig mausoleum voor de grate Tsjcch Jan Amos Comenius.

54. Een foto van 1924. Hier ziet u de "Knapenvereniging op Gereformeerde Grondslag". Er werd vergaderd in de consisitoriekamer van de oude gereformeerde kerk. Deze was gelegen aan het eind van de Gansoordstraat en werd rond 1950 gesloopt. De lciders waren P. van Rooijen, de bekende sigarenfabrikant en A. van Leeuwen, boomkweker. De foto wcrd gemaakt ter gelcgenheid van ee n uitstapje naar Bloemendaal. Wij zicn, van links naar rcchts, op de eerste rij: K. Landwaart, H. Wilcke, M. van Leeuwen, A. Haagen, C. Bocrc, C. Luijcr, P.A. Linck, F. Hooijer, N. van Rooijen, W.S. Schenk, R. Post en P. Nap. Achteraan: P. van Rooijen, P. de Rijk , W. Liestc, H. Haagen, M. Nap, P. van Wettum, E. Schipper, W. Eeftinck Schattcnkerk, J. Ecftinck Schattenkerk en A. van Leeuwen.

KLOOSTERSTRAAT. NAARDEN

55. Nog ecn blik in de Kloosterstraat. De drie huizen links zijn nog behouden. De twee witte huisjes zijn vcrdwenen. Bekend is de sigarenzaak van de familie Slemmer. Iedere infanterist kwam bij moeke Slemmer. Was het niet om sigaren en/of sigaretten te kopen, dan kon men er ook terecht voor postzegels, briefpapier en ansichten. Ook fungeerde haar J1Uis. met een klein achter tuintje , als rijwielstalling. waarvan door menige infanterist gebruik werd gemaakt, daar velen te Amsterdam woonden en er altijd wel kapitalistcn bij waren die een fiets bezaten. Bet hockhuis aan de overkant is reeds tientallcn jaren geen woonhuis meer. Verdwenen is ook de viswinkel van Wingelaar.

Uitgave C. J. J Sasburg. Haarden.

:'

In pectie del" Artie Troepcn, ~. AARDEX.

56. Een gezicht op het Adriaan Dortrnansplein, genoemd naar de bouwer van de verdwenen Amsterdamse Poort. Bier zien wij de wekelijkse inspectie van de manschappen van het regiment Veldartillerie. Maar de meeste belangstelling van de Naarders ging uit naar de parades op koninginnedag, De soldaten zijn verdwcnen, doch het plein heeft zijn belangrijkheid niet verloren, want de meeste festiviteiten in de vesting vindcn op het plein plaats. De muur links is verdwenen. Daarachter lag de tum van kweker Schubert. Zo'n veertig jaar geleden liet de "Chemische Fabriek Naarden" daar een aantal woningen bouwen. Het plein, vroeger bij regen een moddervlakte, is thans keurig bestraat.

.ftrli/lerie-(]anline

,jYaarden

Uitgave Henr! Fernantzen, Bussum. Nadruk verboden

57. De Promerskantine werd in 1880 gebouwd voor het regiment Artillerie. Het linker gedeelte was bestemd voor korporaals en manschappen. Het rechtcr gedeelte was gcreserveerd voor officieren en onder officiercn. Het versehil was hierin gelegen, dat het kader er een borrel kon kopen, wat niet voor Jan Soldaat was wcggelegd. Nadat het garnizoen was opgeheven, bleef het gebouw jarenlang leeg staan, totdat de rnuziekvereniging "Door Oefcning Beter" er haar intrek moeht nemen. Sleehts voor korte tijd, want het linker gedeelte werd verhuurd aan de Vondelbibliotheek, die zich daar nag steeds bevindt, tcrwijl het reehter gedeelte in bezit werd genomen door de stiehting ,,Vij Kamen", die in het gehele land bekend is en nu een eigen home heeft in de Comeniuslaan.

~'AARDEN

St. Anna traat

58. De Sr-Annastraat heeft haar naam vanaf de stichting van de stad behouden. Veel is er de laatste zestig jaar niet veranderd. Enkele huizen zijn afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Het ecrste huis rechts, thans bewoond door M.M. Pouw, heeft cen modern raamkozijn gekregen. De oude bestrating is verdwencn. Bijzondcrheid op deze kaart is de waag, door vele historici ten onrechte de stadswaag genoernd. Tocn in 1908 waaghouder Van Rhijn naar Amerika cmigreerde, betrok de farnilie Schippers dit huis en nam ook de waag over. Schippers was van beroep tuinder en bij afwezigheid van hem namen moecler en dochter de honneurs waar. In 1930 werd de waag opgcheven. Het was niet rneer lonend en de waag verhuisde naar het Goois Museum.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek