Naarden in oude ansichten deel 2

Naarden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D. Franzen
Gemeente
:   Naarden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3920-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Naarden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Deze foto, gemaakt in 1922, was een regelrechte aanklacht tegen de sociale omstandigheden, die zo'n vijftig jaar geleden bestonden. In 1920 overJeed namelijk de hecr Jac. Pouw, boomkweker ter plaatse. Hij was juist ecn jaar in dicnst als tuinman bij de gemeente Naarden. Moeder Pouw bleef met negen kinderen, van een tot twaalf jaar oud, achter. Prompt werd haar direct de functie van werkster in vaste .dienst aangeboden voor het schoonhouden van de open bare Jagere school. Daar het loon niet toereikend was voor het grote gezin, nam moeder Pouw er enkele werkhuizen bij. De kinderen moesten in de school ook bijspringen en in de schoolvakanties werd in de school gewerk t, gekookt en gcgeten. Hulde voor deze vrouw, die in die omstandigheden kans zag, haar kindercn tot achtenswaardige burgers op te voeden. Op de foto zien wij de kinderen, zittend: Nic, Henk, Tine, Agnes en Adrie. Staand: Jac, Cor, Piet en Martin.

Iv ?.? t

60. De Bussummcrstraat zeals deze er in 1900 uitzag. Geen straat hceft zoveel veranderingen ondergaan als deze. Alle huizen, hier afgebeeld, zijn verdwenen. De "School met den Bijbel" was pas gebouwd. De zogenaamde onderofficicrshuizcn vinden wij er nog niet. In deze straat werd van oudsher de koeienrnarkt gehouden, die de laatste jaren van haar bestaan verplaatst was naar het Adr. Dortmansplein. De grand waarop de eerste huizcn rechts staan, behoorde aan de rooms-katholieke parochie, zodat wij wel kunnen aannemen dat de in 1835 afgebroken roorns-katholieke kerk daar heeft gestaan.

61. Een fraaie foto van de feesten, die tc Naardcn werden gehouden ter herdenking van "Neerlands Onafhankelijk" op 12, 13 en 14 mei 1914. In aile straten waren buurtcomite's opgericht, die met elkaar wedijverden in het versieren van de straten en het oprich ten van erebogen, Bier de ereboog op de hoek van de St.- Vitusstraat, waar de drogisterij van Bos zich bevond. Bet kleine jongetje links is Arie Kruiswijk en dan van links naar rechts herkennen we: B. de Gooijer, Vuijst van het verdwenen snoepwinkeltjc, J. Frakking en sergeant-majoor Couvorden. De heren B. de Cooijer en J. Frakking waren metselaar.

Lamberlus Hortensiuslaan, Naarden.

62. Hier de nu verdwenen Galgenbrug, gelegen over de Bussummervaart. De brug dankt haar naam aan de galg, gelegen op het veld waar thans het kantoor van notaris Bout is gevestigd. Wij zien aan het hek dat aan de aanleg van de nieuwe rijksweg, ter vervanging van de Galgensteeg, werd gewerkt. Aan de noordzijde van de brug stonden in hardsteen de woorden "ANNO - 1756", terwijl aan de zuidzijde was te lezen "Vernieuwd - 1836". In vroeger tijd mocst aile wagenverkeer riehting Russum langs de Utreehtse Poort via de Galgensteeg naar Russum worden geleid. De doorbraak, jarcnlang een hartewens van de Naardense middcnstand, ging tijdens de twecde wereldoorlog in vervulling. In 1930 werd de brug gesloopt.

63. De Lambertus Hortensiuslaan, genoemd naar de geschiedschrijver van de stad, die ooggetuige was van de slachting onder de burgers in 1572 door de Spanjaarden. Volgens geschiedschrijvers blcef hij wegens zijn geleerdheid gespaard, doch zijn priestcrschap zal weI de doorslag hebben gegeven. Reents zien wij het nu verdwenen huis van Tersteeg, een bekend tuinarchitect in het begin van deze ecuw. De situatie is daar grondig veranderd door de aanleg van de nieuwe rijksweg. Bij de opening werel door ecn van de aanwezige journalisten de vrees geuit, dat deze weldra te smal zou zijn. Hij had gelijk, want de weg is reeds enkele malen ten behoeve van het verkeer gewijzigd.

64. "Keizer Otto", een vereniging met een dynamische klank. Te Naarden en in de gymnastiekwereld ecn begrip, Zij herdcnkt dit jaar haar vijfenzeventigjarig bestaan en is nog springlevend. Ontelbaar zijn de prijzen door deze vereniging behaald, En niet aileen op turngebied doet zij van zich spreken. Zij bedrijf't velc takken van sport met diverse afdeIingen. Ook had "Keizer Otto" enige jaren een boerendansclub en wei in de jaren dertig. Zij verlcendcn vaak medewerking aan feestjes en uitvoeringen van de vercniging. De foto is rond 1933 genornen. Wij zien van links naar rechts, staand: G. Kalec, A. v.d. Born (de Iaterc !eider die "Keizer Otto" tot grote hoogte bracht), C. Iesberts, J. Aarzen, G. Blaas, J. Rijs, J. de Moer, J. van Doorn en de toenmalige leider Botesz. Zittend: M. Aarzen, B. Rosmalen, G. van Wageningen en Th, Brouwer.

Fater Wijnterlaan met Comeniusschool, Naarden.

65. De ComeniusschooJ werd gebouwd in 1920 en het eerste schoolhoofd was P. van Wrerneskerken, Hij werd in 1930 opgevolgd door A. Keuning uit Zwolle. De school is thans verouderd en er is een nieuwe gekomen in de Cart van de Lindenlaan. De oude school was geJegen in de Pater Wijnterlaan. Deze is genoemd naar pater Wijnter, die de biechtvader was van de Zusters van het Maria-Convent. Tevens was hij pater-procurator van het klooster van Oud-Naarden dat, na [wee eeuwen daar tc hebben gestaan, na de slachting in 1572 is verdwenen. Hier op de foto de Pater Wijnterlaan zoals deze er in 1922 uitzag, Weinig is veranderd, sJechts de Huizerdracht ziet men nag sporadisch in hct Gooi.

Hotel .. Jan Tabak" bij het Bosch van Bredius, Terras en Tuin

66. Dit is de herberg, hoog geroemd bij Amstels Gastronomen en Gooiers die men daar zomers heen zag stromen. Aldus Van Rossum, zoals hij in 1854 rijmde, De herberg, in de Franse tijd verwoest, stond waar thans de verzorgingsflat "Zandbergen" is gelegen. Hij werd op de tegenwoordige pick weer opgebouwd. De herberg had in de wijde omtrek een goede naam, vooral wat de keuken betreft. Een bijzonderheid is de overtuin. Deze was gelegcn aan de overkant van het hotel. Daar gebruikte de upper-ten van het Gooi in de middag de thee en's avonds hun aperitief. Door het steeds toenemend verkeer is de overtuin in 1920 opgcheven en werd er een kapitale villa neergezet, doch oak deze is vcrdwenen. In de arehieven van de Fluweelwerkersbus lezen wij bij de inventaris in 1754, "cen fles met stop, vereerd aan de bus" door Jan Tabak.

67. Dit is de Oud-Blaricumrnerweg in 1912. Alles ademt nag een 1andelijke rust. Hotel "Het Bosch van Brcdius" was juist twce jaar tevoren gebouwd en wi.j zien rechts de overtuin van het hotel, Deze is na de tweede wereldoorlog verdwenen, doeh wat erger is, oak het mooie bos is weg. Gcvallen aan de hcilige koe van het verkeer. 11 een rampzalig ogenblik trokken de heren van rijkswaterstaat cen strecp door het prachtige natuurgcbied. Opgeofferd worden de prachtige beuken van deze laan, om plaats te maken voor de weg am de Noord. Links zien wij nag cen gaslantaarn. Hct gas werd, evenals thans nag het geval is, ge1everd door het gasbedrijf te Bussum.

68. Hier zien wij de in 1930 opgerichte rooms-katholieke "Jonge Werkman". Geestelijk adviseur was wijlen pastoor Hermsen. Op de foto staan, van links naar rcchts: H. Ruizendaal, E. Frakking, G. Vrakking, P. Pouw, Th, Hartong en I-I. Bijlevelt. Knielend: H. Mutsaars, A. Pouw, B. Jansen, M. Pouw en W. Kamer. Liggcnd: C. Vrakking, H. de Bruin en N. Pouw,

Het eerstc uniform bestond uit een wit hernd, blauwe brock en blauwe das, later werd dit gewijzigd in groene blouse en dito sportbroek, De foto is genomen in de tuin van "Concordia". Tijdcns de oorJog werd de vereniging verboden, omdat men zich nict bij de "Cnltuurkamer" wcnste aan te sluitcn. Na de oorlog ging de vereniging op in de "Kajottcrs".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek