Nederhorst den Berg nogmaals

Nederhorst den Berg nogmaals

Auteur
:   N.M. Blankendaal
Gemeente
:   Nederhorst den Berg
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5610-3
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederhorst den Berg nogmaals'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

33. Een vergelijkbare foto van de situatie thans. Het cafe is verdwenen en er verscheen nieuwbouw, prachtig gelegen aan het water.

34. Dit huis he eft ooit gestaan waar nu de parkeerplaats is tegenover de recente garage van Van der Helm. Hicr begon Piet van Huisstede zijn kruidenierswinkel. Het huis wcrd gepubliceerd in een verkiezingsfolder van de KVP in 1966 om als voorbeeld te dienen dat de krotopruirning vcel aandacht zal rnocten opeisen. Het huis is inderdaad afgcbroken.

35. Nog een van de bestaande oude huizen in Overrneer, zon 150 jaar oud. In dit pand oetende de hcer C.B. Streefkerk zijn hoepelrnakersvak uit. In 1932 verkocht hij het pand aan de gebroeders Verkaik, aannemcrs, en verhuisde naar de Voorstraat , het pand dat nu gemeentehuis is. De gebroeders Verkaik maakten er drie huizen van. In 1938 ging het aannemersbedrijf failliet. Het huis kwam in handen van houthandel Schoenmakers in Zaandam. Het aannemersbedrijfkwam in handen van Jan van Kooten, die dus de grondlegger is van het aannemersbedrijf Van Kooten. Schoenmakers verkocht het pand in 1950 aan de huurders en zo kwam het in handen van de familie Overes. In het eerste huis woont thans de familie De Ridder. In het tweede huis. waar vroeger de familic Vossepoel heeft gewoond, kwam in 1950 Gijs Stalenhoef , die getrouwd was met Wilhelmina Overes. te wonen. Hun zoon Cees, ondcrwijzer aan de Mr. Kremerschool, bewoont her nog steeds. Het achterhuis, waar de hoepelmakerij van Streefkerk was gevestigd, wordt nog steeds bewoond door de familie Overes.

36. De sluis .,'; Herneltje" in Overmeer. Hiermee kwam een verbinding tot stand met het Hilversumse kanaal, dar de verbinding vormde met de haven in Hilversum. Het Hilversumsekanaal heeft nooit die ontwikkeling gekregen die de initiatiefnemers zich eind jaren dertig hadden voorgesteld. In 1941 werd een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam genaamd "Het Hilversumse kanaal" opgericht , waar onder andere de gerneente Nederhorst den Berg deel van uitmaakte. Thans oefenen hoofdzakelijk sportvissers hier hun hobby uit.

37. We zijn uitgekomen in de Horstermeer. Deze foto dateert van 1934. De Horstermeer, die een groot meer vormde , is tweemaal drooggelegd. Eigenlijk viermaal, want in 1940 en 1945 werd de polder onder water gezet. De eerste poging tot droogmaking dateert van 1629. Daar Nederhorst den Berg deel uitmaakte van de bekende waterlinie , moest de minister van Oorlog toestemming geven voor droogmaking van de Horstermeer. Op 2 augustus 1882 maakte de minister bekend dat hij geen bezwaar had, zodat in 1882 het meer werd drooggelegd. In 1992 had de provineie Noord-HolJand plannen om een gedeelte van de Horstermeer onder water te zetten voor drinkwatervoorziening.

38. Een mooie foto uit de Horstermeer in 1936. In 1910 besluit de gemeenteraad cen brief te zenden aan de minister van Waterstaat: " ... dat de gemeente na de drooglegging van De Horstermeer gedurende de laatste jaren sterk is toegenomen en de polder van jaar tot jaar meer in exploitatie gebracht wordt." Inderdaad, de eerste bewoners zou je .,kolonialisten", vooral vee I Langedijkers, kunnen noemen. Wat hebben die mensen moeten zwoegen am de polder rijp te maken voor land- en tuinbouw!

39. De Brug in de Horstermeer riehting Ankeveen. Ook deze brug is vergane glorie.

40.141. In 1880 was de Horstermeer nog een natuurgebicd, zoals blijkt uit deze plaat. Deze tekst geeft een beschrijving van de Vogelkolonie aan de Horstermeer.

Eene Yogelkolonie aan de Horstermeer.

(Bij de plaat.)

IIDat lijken wei de kuikens van Van Dijk!" zou misschien . een boerenjongen van Vreeland, bij het zien van vorenstaande houtsnede uitroepen; en diegene van onze landgenooten , die de omstreken van de Vecht minder van nabij kennen, zullen waarschijnlijk, de prent ziende, bij zich zelf den ken : II Waar kan dat wezen?" Wij zullen trachten de vooronderstelling van den jongen uit Vreeland en de vraag van onze andere landgenooten met weinig woorden op te helderen.

De Horstermeer is eene groote waterplas tusschen V reeland Nederhorst-den-Berg en Naarden. Op eene met ruigte en biezen begroeiden grond, aan hare oevers, houden zich eene menigte watervogels, met name Lepelaars en Aalseholvers op, die de plaats tot het bouwen hunner neaten hebben uitverkoren. Het is deze plek , met zijne gevleu-

gelde bewoners, die onze houtgravure voors~elt. . .

Zoo onze lezers, door het zien er van, misschien meuwszieriz mochten zijn om het oord te bezoeken, moeten zij de hclp inroepen van Van Dijk, visscher en. koopman te Nederhorst-den-Berg; want hij heeft het opziebt over het stuk land en zijne bewoners. .AJg tijd en weder bet toelaten, zal hij u in ·zijn schuitje er naar toe roeien en kunt gij zijn k u ike n S' een bezoek breng~n. En ziedaar de oplossing van den vooronderstellenden uitroep van onzen jongen uit Vreeland; w'!.nt in heel den omtrek zijn de vozels als de kuikens van Van Dijk bekend. . e Hoewel zij in ons land gevonden worden en, zooals aan de Horstermeer blijkt, niet zeldzaam zijn, behooren zij .toch tot de minder bekende soorten en zal het den leser wellicht aaneenaam zijn: ze wat meer van nabij te leeren. kennen. "De L e pel a a r , die, zooals men weet, aan '~en lepelaehtigen vorm van den bek zijn naam verschuldigd is, behoort , evenals de welbekende ooievaar en reiger , tot

de steltloopers. .tlij IS bijna geneei Wit en voedt zich met wormen en kleine waterdieren. De A a I s c hoi ve r of, zooals men hem ook noemt, de Scholle v all. r, is wat grooter maar slanker dan eene eend; op den rug en vleugels brulnachtig, op den hals en van onderen zwart , met een witte vlek onder dcn kop en op de zijde bovcn de pooten. Zijn bek is vrij lang en aan de punt haakvorrnig omgcbogen. Hij is in den volsten zin een watervogel ; zijne sterke, met breede zwemvliezen voorziene pooten stellcn hero voortreffelijk in staat tot zwemmcn en duiken. Hij voedt zich dan ook met visch en kan er een groote menizte van verslinden. De Lepelaar is een trekvogel, niet "algemeen over het westen van Europa verspreid en 't is dus vrij merkwaardig als hij hier te lande nestelend wordt aangetroffen.

De Schollevaar is heinde en verre over den aardbodem te vinden; het is dezelfde vogel, dien de Chineezen tot de viscb vangst hebben weten af te richten, en hij schijnt dus, niettegenstaande zijn schuw uiterlijk, niet onvatbaar voor een zekeren zraad van tamheid en opvoeding.

De beide :oorten leven aan de Horstermeer in elkanders nabijheid, maar zonder zicb te vermengen. De wijze waarop hunne nesten geschikt zijn, doen onwillekeurig denken nan de nederzettingen van menschen tot verschillende rassen behoorende, die, zooals in vele kolonien bet geval is, hetzelfde land bewonen zonder met elkander in aanraking te komen.

De nesten der Lepelaars zijn dicht nevens elkander op den grond geplaatst, die van de andere soort op de wilgenstruiken.

Wanneer zij opvliegen is het ook steeds in twee scharen en is de lucht hier met zwarte , ginds met witte vleugels bedekt.

ZOO, in breede kringen rondzwiercnde, leveren zij bij sornmise lichteffecten een schoon gezicht op, en het IS zulk ee; oogenblik, dat onze afbeelding tracht voor te stellen.

W.R.

42. Even pauzercn voor de fotograaf voor de woning in de Horsterrneer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek