Nederhorst den Berg nogmaals

Nederhorst den Berg nogmaals

Auteur
:   N.M. Blankendaal
Gemeente
:   Nederhorst den Berg
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5610-3
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederhorst den Berg nogmaals'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

43. Door de zwarc regenval in augustus 1987 was het water in de Horstermeer tot ecn onaanvaardbaar peil gestegen. Erwaren nog al wat strubbelingen tussen diverse instanties om maatregelen te nernen om bijtijds de pornpen in te schakelen.

44. Het oude gemeentehuis, waar onder anderen burgerneester F. Heierman jarenlang de scepter zwaaide , de bevolking bij Iestiviteiten heeft toegesproken en in de raad menig besluit werd genomen. Het werd tc klein. In 1935 werd door de gemecnteraad besloten her pand aan de Voorstraat nr. 35 van de heer Streefkerk aan de kopen en in te richten als gemccntehuis.

- ..?. ~ -,

45. Het nieuwe gemeentehuis aan de Voorstraat in 1953.

Bedroefd geven wij kennis dat beden, op de ledtijd van 84 jaar, is heengegaan rnijn Iieve man, ooze vader, sebccevader' en greetveder

BINNERT ANNE PHILIP

Baron VA .? '(~"XMA TBOE SLOOTEN

cud-reserve eerste luitenant der Huzaren

oud-burgemeester van Nederhcrst den Berg

's-Gf'aveland Ankeveen

2 deceml:>er 1906 10 januari 1991

A.nkeveen: W. H. van Harinxma thoe Slcetea-

Mangelaar Meertens Ambt-

De:lden: C. M. van Beijma thoe Kingma-

van Harinxma. thoe Sloote.n C. L. van Beijma thoe Kingma

Julius

~: A. M. Campagne-

~ van Harinxma. tboe Slooten

W. S. J. Campagne

Hardega.rijp: D~ '1. A. van Harinxma thoe Slooten L. D. van Huinx:ma thoe SlootcnBuiter

Willem1jn

!linnert Wassenaar: O. E. van der Feltz:

Christiaan

Amsterdam: F. O. van der Feltz:

Londen: E. W. A. M. Campagne Londen: F. W. van der Felt%.

Leiden: C. L. van Beijma thoe Kingma Sticlits End 80

l244 PR AnJu~veen

'De overledene is overgebracbt nur de rouw.ka.rcer "Van Vuure" 33n bet Melkpad 21& te Hilversum. alwaar geen beecek.

De rouwdienst wordt ge1eid door Ds P. S. van Walbeek en zal worden gehouden op donderdag 17

~~o~b~~(b~ ~:)~:n:n~~ij:e=~

in bet familiegra.f zal plaatsviDdeo op de begraa!· pJ¥.ts gelegen naast de kerk,

Gdegenheid tot c:ondolcren na de bijzetting in het Hervormd Centrum eea de Brink 10 te Langbroek (bij Doorn).

46. Burgemeester B.A.Ph. baron van Harinxma thoe Slooten, burgemeester van 1939 tot 1971. In mei 1943 werd hij door de Duitsers ontslagen omdat er aileen NSB-burgemeesters het ambt moehten uitvoeren. Na de bevrijding nam hij zijn ambt weer op. In de roerige tijden van de jaren zestig sprak hij de historische woorden:

"Ik kan rnij niet met de dorpspolitiek inlaten , anders ga ik er onderdoor." Men sehreef hem toe dat hij uitmuntte "in algehele afzijdigheid". Op woensdag 29 december 1971 nam hij offieieel afscheid van zijn gemeente. Bijna 20 jaar lang heeft de burgemeester van zijn oude dag kunnen gcnieten en herinneringen kunnen ophaJen aan zijn werkzame tijd in Nederhorst den Berg.

47. Wethouder J.J. Galesloot. In 1966 werd hij na 13 jaar als wethouder van de "troon gestoten". "Als koning ga ik weg, maar als keizer kom ik terug," zou hij toen gezegd hebben. Hij veroorzaakte opschudding omdat hij naar de mening van sommige inwoners dubbele belangen had. Hij was tevens makelaar en bankdirecteur. Toen de woningbouw in versneld tempo werd uitgevoerd en grondspeculatie niet ongegrond was, barstte de born. In 1969 kwam hij inderdaad als wethoudcr Open bare Werken terug. Of hij toen keizer was?

48. L. Gerla, ex-huisarts in Hilversum, woonde sinds 1962 in Nederhorst den Berg. In 1966 werd hij de grote tegenspeler van de heer Galesloot, want hij werd wethouder van open bare werken voor de VVD. Spoedig werd hem gebrek aan bestuurservaring verweten en na een onverkwikkelijk debat in de raad van 16 april 1969 werd het voorstel gedaan het vertrouwen in wethouder Gerla op te zeggen. Jan Snel was zeerverontwaardigd en sprak: "Hier wordt een rechtschapen eerlijk man op een huicheiachtige manier de grond in geboord." Het was dorpspolitiek in optima forma. Maar ook Gerla kwam weer terug, maar dan aJs wethouder van Onderwijs. Nu is het allemaal geschiedenis.

49. De roorns-katholieke kerk is ook landschapbepalend voor het dorp. Deze kaart dateert van omstreeks 1910. N. Roukens schrijft hier dat hij "op zaterdagrniddag komt met de boot die kwart voor eenen in Overmeer is." De kerk, gebouwd door aannemer B. Krijnen, werd op 25 augustus 1890 ingewijd. In 181] was de parochie sinds de hervorming weer zelfstandig gcworden. In 1961 werd het 150-jarig bestaan van de parochie uitbundig gevierd met onder andere een Pontificale H. Mis door bisschop mgr. dr. J. Dodewaard, die op zaterdag 9 september feestelijk was ingehaald. In 1990 heeft de parochie het 100-.iarig bestaan van het kerkgebouw feestelijk gevierd. Na het vertrek van pastoor P.A.M. AI, die in 1974 fcestelijk zijn zilveren priesterfcest had gevierd, wordt de parochie ook geconfronteerd met het gebrek aan priesters. In 1992 zijn er problemen ontstaan over de verkoop van de pastorie , waartegen een groep parochianen heeft geprotesteerd. De heer Jan Baar heeft uitvoerig de geschiedenis van de kerk beschreven.

:..:u::. ),1. ( ?.. Rouken s .lr.

Groet uit Nederhorst den Be IL

~--------

50. Voorbeelden uit het "Rijkc Roornsche" leven.

51. Een foto van ecn "wasseherij" mag natuurlijk niet ontbreken. Ten slotte werd Nederhorst den Berg bekend door zijn "wasseherijen en bleekerijen". De Historische Kring heeft recent aan dit onderwerp een publikatie gewijd.

srmMWASSO-ll;RU .W~lG~LbG~N·

N~D~RI10RST D~N B~RG

Bestelling der goederen geheel franco

in Amsterdam, Amersfoort, Abccude, Bussum, . s Gravenhage. Haerlem, Htlversurn. Zandvoort en de omstreken dezer plaatsen.

Stoomwasscherij "W elgelegen"

Tel. 18 Nederhorst den Berg.

WASSERij "VECHT EN DIJK"

Firma C. HAGEMAN & ZOON NEDERHORST DEN BERG GEVESTlGD SJNDS 1869

TEL. 26& (K 9i5)

Het meest raoderne icgericbte Bedrijf bier ter plaaue. t

Leven eee prachtiqe witte was cease onberispelijke: afwerking. Vraagt s.v.p. ODZe prijscourant No. 25.

t

Oeee Afdeling .. Stomen en Vervee' been eee goede reputatie.

- Mogen wi} voor U ook eecs tets behandelea ? .

Deck U I I Heel gaarDe!' «

Eigen Besteldienst op Amsterdam. Haarlem. Lltrecht. 'e Goot. de Vechtstreek. Den Haag. Rotterdam en tusseDgelegen plaatseu.

Lid V.V.V.

52. Advertenties van de wasserijen in 1939,

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek