Nederhorst den Berg nogmaals

Nederhorst den Berg nogmaals

Auteur
:   N.M. Blankendaal
Gemeente
:   Nederhorst den Berg
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5610-3
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederhorst den Berg nogmaals'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

63. Met juffrouw Snel op de Ioto , Ie klas kleuterschool1966. De leerlingen zullen zichzeIf wei herkennen.

64. De kleuterklas van juffrouw Twisk in jubelstemrning. Gaarne laat ik het aan de "klellters" over om zichzelf te zoeken. In ieder geval staat Rudie van Mer erop.

65. De Meester Kremerschool, zo genoemd naar de bekende hoofdonderwijzer meester Kremer. Deze school werd gebouwd omdat de oude school in de Horstermeer niet meer voldeed en ook de mecste kindercn uit Overmeer kwamen. De oude school werd gctaxcerd voor f 125.000,-. De nieuwe school werd officicel geopend op 29 augustus 1967.

66. Meester Kremer met zijn leerlingen voor de oude school in de Horstermeer. De gemeenteraad benoemde met ingang van 23 maart 1929 Egbert Kremer. geboren op 28 september 1898. tot hoofd van de openbare school in de Horstermeer. Op 1 oktober 1963 werd hem eervol ontslag verleend. Op 29 november 1968 verhuisde hij naar Oosterbeek. om van een welverdicnde oude dag te genieten. Op 19 maart 1977 is hij in Renkum overleden.

67. De akte van bekwaamheid van <:::gbert Kremer als onderwijzer , behaald in 1917.

Met Aanteekening.

AKTE VAN BEKW AAMHEID

. ,. ?. -""'-l._. ,

ALS

ONDERWI]ZEJ,< . .. La e:

DE COMMISSIE VAN EXAMEN te

bijeengekomen ingevolge art. 78 der wet tot regeling van het lager

onderwijs in verband met eene aanschrijving van Zijoe ExeeUentie den

J' ~.i-

Minister van Binnenlandsche Zaken van

191 '

art. 81, eerste

nO. If/"-I- J afd. Onderwijs, heeft in de vakken, bij lid, dier wet vermeld, geE~ , _ ..

_ _ v~_

geboren den _~4'.!.~ J4'fd'_ te fI£,t~~ en naar aanIeiding van dien bevondeo'14d"t genoemde

- &~--

aan de vcrderingen der wet voldoet en hem dieasvolgens eene . AKTE VAN BEKWAAMHElD als ONDERWlJZER verleend.

W-I.pL, den _/..6'.!.-.;/~-'Lf/1

NAMENS DE COMMlSSIE,

Warinschool. Nederhorst den Berg

68. De oude Warinschool, die oak is vervangen door een nieuwe. De school is genoemd naar jonkvrouwe Warin van Kasteel Nederhorst , die zoveel voor de armen heeft gedaan. Zij heeft voor de bouw van de school in 1920 gelden ter beschikking gesteld. Oak deze school was verouderd en voldeed niet meer aan de eisen die thans worden gesteld.

f'EEst R ED E

TER GELE'GENREID VAN

de aanvaarding van het Koningsehap oyer lederland en zijne Kolonien

DOOR

p. ~' WilhelIIlina van Oranie·Nassau,

op Haren lSd?n Verja~da~, den 31·· ?? Augustus 1898,

ovza

Psalm 132 vs. 17b, : 'i)'.pl;>~ i~ 'J:l~'!.l! .

"U . . . "J LXX. A£xv.v

STATEN'YE&TALTNG:

,,:IIn IJen.uoo]: mijnen I!J)E3i1lfbe eene lamp to"EgEtiif)t".

Het Kaningschap van Wilhelmina het blij¥en schijnen ran de Oranjelamp.

Uitgesproken door

A. VEE HUYSEN,

Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Nederllorst den Berg.

69. In 1938 werd er in het dorp een groot feest gevierd bij gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Diverse erepoorten versierden het dorp. In mijn archief bevindt zich een boekje met een feestrede uit 1898, die bij gelegenheid van de aanvaarding van het koningschap werd uitgesproken door dorninee A. Veenhuysen, predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nederhorst den Berg van 1879 tot 1913.

AMSTERDAM,

G. D. BOM RG.z. 1898.

Fusie op handen van Avance en VBO

Een nieuuie club op 25 mei

NED. DEN BERG - Hoewel het lange tijd bijzonder rustig is geweest rond de op handen zijnde fusie tussen de beide 8ergse voetbaJverenigingen L!vance en VBO. zullen binnenkort besprekingen worden geheuden .:

Donderdag beleggen beide vererugingen een opheffingsvergadering. Avance in cafe De Meerhoek en VBO in het Parochiehuis, beide aanvangende om 20 uur,

Donderdag 25 mei zal in het j.eugd· gebouw de oprichtingsvergadering van de nieuwe vereniging worden. gehouden.

70. Sport heeft in het dorp altijd een be!angrijke ro! gespeeld. Door de verzuiling bestonden er vele verenigingen naast elkaar. Katholieken mochten bijvoorbeeld geen lid zijn van een neutrale vereniging. In het voetbalvadernecurn van ,.den Roomsch-Katholieke voetbalbond staat onder andere verrneld dat op zondag 22 en 29 oktober 1933 de competitie stilstond wegens de zogenaamde H. Missie die gehouden werd in Amsterdam." De bisschoppen schreven op 15 juli 1933 aan al hun gelovigen dat . .spelen in neutrale verenigingen een groot gevaar vormt voor het bijwonen van de H. Mis op zondag." In het voetbalvadernecum staat verder het volgende over V.B.O. verrneld:

V. B. 0 (Nederhorst den Berg). Opgericht 15 apri/1932. Voorz: G.A. v.d. Voorn; Secr.: A. Kete/aar; Geestel. adv: Pastoor G. de Wolf; Terrein: Dammerweg te bereiken met de trein tot Weesp, dan met autobus tot Nederhorst den Berg en 10 minuten lopen. Shirt: Wit met verticaal gele banen,

71. Terreinproblemen en veranderde tijden zorgden voor een historische ontwikkeling. Avance en V.B.O. werden ondanks clubsentimenten opgeheven en op 1 juli 1967 werd de Sportclub Nederhorst opgericht. Voetbal vormde de hoofdmoot met verdere afdelingen voor handbal, volleybal en later tafeltennis. Een grote sprong voorwaarts.

, Sportclu6 ~e 'erlior~t doet

. Op ~ juli zijn intrede

Ontwikke=tg in het ling volleybal zullen in het bestuur zit·

. tlng nem,en Th. Stalenhoef en W. v.

be1JaJng V de sport DlermN;~uwe hal '.

NED. DEN. BERG - Op 1 juli zul· De naam van de nieuwe vereniging

?? ~<lll .. de .YJ:l::elligingen:-Avanc.e <Ill. 'lEO blijft zoals werd voorgesteld ~Sportclub ophouden te bestaan en gelijktijdig zal Nederhorst. Een verzoek tot het verde nieuwe vereniging sportctub ~~.der· krijgel} J van rechtspersoonlijkheid zaJ, horst zijn intrede doen. Werd reeds zo spoe<lig Ilogelijk bij. de Kroon worvorige week tot opheffing van de beide den ingediend. Nadat de heer .Van verenigingen besloten tijdens een druk Diermen, bloemist in de Hor"termeer, bezochte oprichtingsvergadering in het de nieuwe vereniging een nieuw:e voetJeugdgebouw werd de nieuwe vereni· bal had aangeboden; werden de aanweging een feit. . zigen 'in de gelegenheid g-esteld vra-

Onder voorzitterschap Van de heer .J. gen te stellen.

HIemstra, die tijdens een voorwoord Onder andere wilden men weten of had gewezen op het nut en de waarde de gymnastiekverenigingen DES en van deze vergadering, die voorrde toe- DLO ook waren benaderd ot dat zulks komst wellicht voor de sport in Ned. nog zou gebeuren. Het bleek dat nog den Berg beslissend zal zijn, werd de geen contact was opgenomen met deze nieuwe sportclub opgericht. Geen der verenigingen, doch dat een sarnengaan aanwezigen had tegen de oprichting in een grote vereniging sou; worden enig bezwaar. Dit was echter wei het toegejuicht. Nadat de voorzitter de gevat bij het vaststellen van de statu- aanwezigen had bedankt voor hun opten en het hUsb.reglement. Een der kom.st en de wens had uitgesproken aanwezigen yond. de verdeling van de dat allen zich volledig zouden gaan in· bestuurstuncties In het hoofdbestuur zetten voor de nieuwe vereniging slO6t onjuist. Zijns inziens werd de nadruk hij deze, voor de sport in Ned. den to" veel op voetballen gelegd en wer- . Berg historische vergadering.

den de andere takken van sport ais

stiefklnderen behandeld. Een poging

van hem om hierin een wijziging aan-

gebra.cht te krijgen vond echter geen

steun bij de aanwezigen.

De voozgestelde statuten werden dan ook onveranderd vastgesteld. Met bet voorlopig bestuur kon de vergadering zich verenigen, zodat dit er definitief als yolgt zal uitzien: le voorzitter J. Hlem.stra; 2e voorzitter H. v. Kooten, seer. N. Breed; 2e seer. A. v. d. Doel ; le penn. H. Lafford, 2e penn. A. stalenhoef, leden van het bestuur: H. Voogd, J. de Jeu, J. Gorlee, K. Udo, A! v. Huisstede, W.· Hendrikse.

V oor de afdellng handbat en de afde-

/IBERGSE.SPORTIl Nr. 1. Nederhorst den Berg.-

1 juni 19~7

TER INLEIDING.

Nu SC. Nederhorst is 6~gericht kan het eerste·nUffiBer van het officiele orgaan ook verschijnen. De bedoeling is dat·dit·blad elke week verschi~t. Ret be va t aile opstellirigen.,. mededelingen, familieberichten, etc. He t verschijnt altijd op donderdag en wordt door jeugdleden van SC. Nederhorst thuis bezo'rgd."·Bui tenleden en leden die veraf wonen krijgen de "BERGSE SPORT:! over de post. AHe copy, ope ce I Lf.ngen e.d. mo et uiterlijk dinsdagavond (8 '~ur) in het bezit zijn'van N. Breed. Tot slot nog dit MMJC VAN SC. :f-l-:EDEE1HORST niet alleen een grote 'maar ook een gezonde .club.

Doe ook eens wat voor de nieuwe club. .

72. Fragment van het eerste nummer van de Bergse Sport van juni 1967 (boven). Wie de jeugd heeft. heeft de toekomst. Onder een jeugdelftal van S.c. Nederhorst.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek