Nederhorst den Berg nogmaals

Nederhorst den Berg nogmaals

Auteur
:   N.M. Blankendaal
Gemeente
:   Nederhorst den Berg
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5610-3
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederhorst den Berg nogmaals'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

73. De handbalafdeling ontwikkelde zich tot een zcer aetieve afdeling. vooral toen er een verhard handbalveld werd aangelegd. We herkennen Katinka Oudendijk, Jacquelien Hageman en Carolien Blankendaal.

74. Her pupillenelftal A 1 in 1972 met als leider Theo de Mol; de keeper was Peter Middelkoop.

ue;« SC IV ederhorst zetten. taieliennishai otereitui

NEDERBORST DEN BERG - 'V3Jl de a.!deling tafeltennis van de SC Zel£werkz:l3.1Xlhe;d V3.n de Iedea en Nederbcrst bebben de Bergse sportgcsl3gv:Urdi; beleld van het bes~ur meensebap uu ook de beschikking- segeven over' eee ta.feltennishal Met medewerking van het gemeeeteestuur heeft SC Nederhorst de hal, met atmciincen van 25xlS meter, ku:men verwerven. Zaterd3.t: bracbten vrijwiUigers de hal op baar nieuwe st3.ndpl~ts z:l3.3.r het bocgste punt.

In de vor:':e standplaats Huizen is de hal gedemonteerd door Bergse vrijwllhgers, die werden gesteund door bedruven uit Nederhcrst den Berg en van daarbuiten. De sloper maakte het de led.en aanztenlfik makkelijkcr door de grote spanten vakkundiZ van de voetstukken te lichten.

In stckies en brckjes werd de gederncrrteerde hal vervolgens cvergebracht naar Nedcrhcrst den Berg. O~ een terrain in de ?? drtehoek" achter de Esdoornlaan en de Vreelandseweg wed onmlddclllfk weer begonnen met de herbouw. Door al dat enthousiasme stcndcn achterwand en zijwandea alweer cvercind toen kcrtgeIeden de- winterstorm losbarstte. Dank zij de cmringende beschurting en de gunstige hoek waaruit de ster-n kwam aanjagen gebeurden er echter geen nate dir..gen.

De nauwe aanwinst van SC Nederhorst is veer iedereen makkelijk te v lnden en te beretken via de ingang near het sportpark aan de Vreelandseweg.

75. Over de tafeltennisafdeling zou ik een heel boek kunnen schrijven. Men speelde altijd in het parochiehuis, waar het er gezellig aan toe ging. Toen de afdeling zieh wat professioneler ging ontwikkelen en zelfs dames werden toegelaten, werd her problcem van de aeeommodatie nijpend. Plannen werden ontworpen voor een eigen accornrnodatie. Door een ongelofelijke saamhorigheid onder de enthousiaste leiding van de "brutale" voorzitter Hans Pelster werd een droom werkelijkhcid,

76. Leden van de tafcltennisafdeling druk aan het werk:

Links boven Leo Bouwman en Hans Pelster. Ook de dames lieten zich niet onbetuigd. Ans Baar en Agnes Stalenhoef als volwaardige schilders aan het werk (rechts boven). Links onder ziet men onder anderen de harde wcrker , ex-kruidenier Piet van Huisstede. Rechts onder: even tijd voor een kop koffie.

77. Behalve het georganiseerde sportgebeuren had men ook het bedrijvenvoetbal. Bier het eerste elf tal van schuimrubberfabriek Riviera in 1959.

78. Ringsteken was bij feesten een aangenarne bezigheid. De vereniging "Koninginnedag" heeft zich altijd zeer actief bezig gehouden met het organiseren van diverse festiviteiten en spelen. De lampionoptocht voor de kinderen zal ik nooit vergeten. Hier een foto van het ringsreken in 1936, het echtpaar Nus.

79. Behalve feesten waren er ook tragedies zoals in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens een razzia op 14 januari 1945, ccn koude winterdag , vluchtten vele jongens naar de Goog, onder wie de joodse onderduiker Frits van Zanten. Zijn schuilnaam was Joop Nieuwenhuizen. Hij werd door een Duitser dood geschoten. Als herinnering aan deze wandaad werd bovengenoemd monument onthuld. Ook Albertus van Benschop was cen slachtoffer.

's-Graver.hage, 2 Februsrl 19~6. Palels Noordeinde.

Den Heere A. van Zanten,

Graaf Wl11em de Cude1aan 28,

BUSS U Y.

Lang had UVI zoon Frits Samuel de lasghartlge vall en van den vlJand. kunnen ontkomen, totdat het den vljand ulte1ndel1j" ge1ukte hem In z r j n ,",cht te krljgen. Toen ~oest hlj cen tol betalen, d1e dulzenden met hem betaalden, voor de bevrlJdlng van ens dlerba!ir Vac.erlen:L

Ik kom U M1jn hartellJke dee 1-

ne~lr~ betutgen blj dit voor U zoo zwar e verl1es. IIoge z r jn nagedachtenis U een steuh in het verdere leven

bl1jven.

80. De heer A. van Zanten ontving van koningin Wilhelmina de hiernaast geplaatste brief.

81. Een dorpsfoto. De tekst van de afzcnder geeft een karakteristiek beeld van het dorp. Het luidt als volgt:

"Beste Alie , Hier komt waaraehtig de heele Berg bij je op visite. Woeste kerel. Dit is een woeste troep hoor. Zoek de bekenden er maar uit. Beste Alie tot ziens. Nu kijk je ogen maar uit hoor met at die Bergers. Je zuster Marie." Ik bat het nu aan u over om bekende Bergers er uit te zoeken.

82. De grate brand in oktobcr 1921. Een grote ramp trof het dorp.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek