Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4361-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederlandsch-Indië in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

--r i e t)ff:-:e opt: ,ncp~ Ld Ltti

Wc:itevreder - ~;1t.:lVJ.l

Een uit een reeks silhouetten, uitgegeven bij de "Oud-Batavia"-Week in mei 1920. Coen's standbeeld op het Waterlooplein (onthuld 1869), wijzende naar de Waterloozuil met de "poedel en de Edammerkaas", een kopietje van het leeuwenmonument te Waterloo. Beide monumenten gingen na de komst van de Japanners ten grande. (The Office Appliances Co Ltd. Weltevreden - Batavia).

Xl Coco had h et ~eziJ:g der C .mpagnie zoo In-cn t j4Cvestigd dat daaraan niet meer te tornen viel. Twee en halve eeuw later drong dit door lot bel bre.n "an net nageslacht en mon ricntte voor hem een stan1bedJ op tegenover den vermaarden poedet.

14

De vroegere leeszaal in de bibliotheek van het Kon. Bataviaasch Genootscbap te Weltevreden met, onder elektrisch licht, de statige stoelen, die eens stonden in de vergaderzaal der Hoge Regering in het Kasteel. Ook bet fraaie scherm op de acbtergrond prijkte daar. (Uitgave Tio Tek Hong Weltevreden, Batavia).

"Het Raet- of Stadthuijs' van Batavia. Naar een prent in Joan Nieuhofs Zee- en LantReyze door verscheidene gewesten van Oostindien ... Amsterdam 1682. Dit is het tweede stadhuis van Batavia, uit 1627.

15

16

Het Stadhuisplein te Batavia ± 1770, naar een tekening van de Deen Johannes Rach (1720-83). Op de achtergrond het derde stadhuis (voltooid 1710), rechts de Koepelkerk (1733-1808), links de befaamde Tijgersgracht, waar de voornamen woonden, thans geheel verdwenen. In het midden een nu verdwenen put.

Het landhuis Weltevreden, bewoond door de G.-G.'s Mossel (1750-1761) en Van der Parra (1761-1775), naar een tekening van Johannes Rach (1720-1783). Op de plaats van dit huis (na 1820 afgebroken) staat thans het hoofdgebouw van het Militair Hospitaal.

17

18

G. G. Daendels (1808-11) legt de Grote Postweg (van Batavia naar Soerabaja) aan. Deze fantastische kaart verscheen na Wereldoorlog II, ongetwijfeld met de bedoeling de vaderlandsliefde aan te wakkeren. Ret doel van de postweg was militair; de zee was voor Daendels, dank zij de Britten, onbruikbaar.

Sir Stamford Raffles (1781-1826) was niet enkel de stichter van Batavia's grote mededingster Singapore, doch is ook van 1811 tot 1816 tijdens het Engelse tussenbestuur luitenant-gouverneur van Java geweest. Hij voerde een grondbelasting in, die wij nog altijd op z'n Engels landrente noemen, schreef een dik boek over de "History of Java", en had het land aan de Dutchmen. Het beeld, onthuld in 1887, werd in 1919 verplaatst, toen Singapore een eeuw bestond. (Chinese uitgave).

Statue of ir tam ford Raffle. tbe founder

of this town, ingapore. :No. 10

1813.

Soldaat van de Nederlandsche Kotoniate Troepen en eene tcheveningsctie Haringverkoopster.

Soldaat van de Nederlandse koloniale troepen en een Scheveningse haringverkoopster. Uit een serie van militair-civiele voorstellingen, na een eeuw als prentbriefkaarten herdrukt, ter viering van Neerlands onatbankelijkheid. Slechts de witte broek doet aan de tropen denken, allerminst de zware sjako. (Uitg, C. W. M. Roskes, Den Haag).

Pangeran, Diponegoro, de grote rebel uit de Java-oorlog (1825-30). V66r 1940 prijkte zijn portret op menig studeerkamertje van jonge nationalisten. Dit portret werd vervaardigd naar een tekening van A. J. Bik (l790-na 1847), eerst tekenaar, later ambtenaar. In beide functies kon hij Diponegoro na zijn gevangenneming te Batavia in het oude Stadhuis opzoeken en uittekenen. (Uitg. Madjallah "Mingguan Gembira", Bandung).

P::'GERA'" DIPO:'EGORO.

1.1 :/ Daar is een kracht, uit hooqer kracht gesproten, , Die 't zinkend hart des menschen schoort,

Die 't opvoert naar een hooqer oord,

CJ··_. Die 't vastklemt als de stam z'n loren,

. Als moederarmen 't schreiend wicht,

'. " Aan de eerste bron van liefde en licht.

~'" .;" MULTATUU, _VORSTE."'"SOtOOLR?

~ ..

Ed. Douwes Dekker (1820-87), Multatuli, door Hooft. Uit de Historisehe Reeks: Gedaehten van Groote Nederlanders, uitgegeven in of na W.O. II? Hoe men over deze grote stylist moge denken, op Nederland's beleid over Indie heeft hij inspirerend gewerkt. Boven: Dekker's portret tegen een tropisehe aehtergrond; midden: een eitaat uit zijn drama "Vorstensehool" (1868); onder; enige symbolise he gestalten. (Uitg, J. Philip Kruseman, Den Haag).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek