Nederweert toen en nu

Nederweert toen en nu

Auteur
:   Cor Janssen
Gemeente
:   Nederweert
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6023-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederweert toen en nu'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Inleiding

Als oud-Nederweertenaren na vele jaren weer eens in het dorp komen, merken ze op dat er vee! veranderd is. Rond de dorpskern zijn vele nieuwe wijken gekomen, hetgeen elders overigens ook gebeurd is. Vooral de dorpskern is de laatste jaren sterk veranderd. Om dit versehil te laten zien is dit boekwerkje gemaakt. Oude fotos of prentbriefkaarten van vroeger (vrijwel alIemaal voor 1940 gemaakt) zijn geplaatst tegenover foro's van de situatie eind 1994. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk de reeente foto te maken vanuit het standpunt van waaruit ze vroeger ook gemaakt is. Dit was lang niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld ten gevolge van bebouwing kon het oorspronkelijk standpunt niet meer ingenomen worden. Ook is er plaatselijk zoveel verdwenen dat de juiste plek moeilijk te bepalen is. Vaak staat er op de reeente foto iets meer dan op de oude, om de plek beter te doen herkennen.

Bepalend voor het opnemen van de nieuwe foro's was de aanwezigheid van die foro's. Van vele plekken zijn vroeger nooit foro's gemaakt, althans ze zijn mij niet bekend. Ze kunnen dus ook niet vergeleken worden, vandaar dat ze hier ontbreken, zoals bijvoorbeeld de situatie in Strateris, de Herstraat en de Winnerstraat. Ik heb me beperkt tat de kernen van Nederweert en Budsehop.

In het verleden had ik kopieen kunnen maken van oude foro's en prentbriefkaarten (met dank aan het Gemeentearehief van N ederweert, Alex Linsen en Doortje]etten), die nu gebruikt worden. De origine!e foro's zijn vrijwel nooit meer voor enige maanden besehikbaar, daar de eigenaars ze zo lang niet willen afstaan.

Als voorzitter van de Heemkundevereniging Nederweert heb ik me in de loop der jaren verdiept in de historie van Nederweert, hetgeen me nu goed van pas komt.

De reeente foro's zijn, op een uitzondering na, gemaakt in de maanden seDtember-deeember 1994.

Vee! dank ben ik versehuldigd aan Jan Biezenaar, die in zijn boekjes "Nederweert in oude ansichten" veel gegevens had verzameld, die ik nu heb kunnen gebruiken.

Als resultaat van dit werk wordt dit boekje gepresenteerd. Er is vee! veranderd en verdwenen, maar ik hoop toeh dat nog enkele oude panden, die beeldbepalend zijn voor ons dorp, behouden kunnen blijven.

Gebruikte bronnen:

Biezenaar, J.: Nederweerr in oude ansichten, deel 1, 1973; Biezenaar, J.: Nederweert in oude ansichten, dee! 2, 1981; Biezenaar, J.: Uitgesehrevenlezing over kanalen, gehouden voor de Heemkundevereniging in 1984; van Busse!, l'WE.A.: De rnolens vun Limburg, 1991; Hoogland, J,R.: Historisch overzichr vun deWatervvegen enWaterverde!ing in Zuid-Nederland, 1978; Gemeentearchief N ederweert: eorrespondentie 1 839-1846; raadsbesluiten vanaf 1829; notulen raadsvergaderingen vanaf 1866; Weekblad "Het Kanton Weert", geraadpleegd op het GemeentearchiefWeert. vanaf 1870; M.Ll' Limburg Monumcnten Inventarisatie Project, Limburg, Rapport Nederweert, deel l en 2, 1993, een inventarisatie van bouwkundige strueturen en relieten uit 1850-1940; Nederweerts verleden. Uitgave Stichting Gesehiedschrijving Nederweert onder redaetie Vall Alfons Bruekers: a .Het dorp en zijn Heerschappen", 1985; b "De kerk in het midden", J 987; e "Doorsneden land". 1989; d .. Conflict en Harmonie", 1991; diverse artikelen uit het Weekblad voor Nederweert en Omstreken onder de titel "Nederweerts verleden" 1980 e.v.; paroehiegids St. Lambertusparoehie, 1992.

1 Op een foto van voor 1900 zien we de St. Lambertuskerk. In de zuidzijde van de toren bevindt zich een steen met de volgende inscriptie: In den-jeer-ens-herMeCCC-ende LXVII op Sunte Margraten dach-vaert -desen yersten- steien-ghelacht. In het [aar 1467 werd op Sint Margrietdag (20 juli) deze eerste steen gelegd. In 1900-1901 is er een nieuwe spits met vier hoektorens op aangebracht. De top van de haan op de spits, die er nog steeds is, bereikt een hoogte van 75.80 m. De hoogte van de torentrans is 39.50 m.Aan de zuidzijde is een gedeelte van de zijbeuk verdwenen. Aan de noordzijde werd een nieuwe doopkapel (nu Mariakapel) bijge-

bouwd. Pand Vullers (nu Konings) links aan de noordkant van de kerk en pand Peters, rechts, zijn nog steeds aanwezig. In de [aren na de Tweede Wereldoorlog zijn de andere pan den rechts van de kerk afgebroken. In 1991 kwam hiervoor in de plaats de Lambertushof een plein, met rondom winkels en apparternenten,

2 In 1920 werd het interiem van de St.-Lambertuskerk rijk beschilderd. Na de Tweede Wereldoorlog werd de kerk wit geschilderd. Tegen iedere pilaar stond oorspronkelijk een beeld, ook bont geschilderd. In 1948 werden de gipsen beelden bruin geschilderd en later verdwenen ze helemaal, op enkele beelden na. Nadat deze foto is genomen (1 98 1) werden enkele kleine houten beelden tegen de pilaren geplaatst. De preekstoel stond oorspronkelijk rechts tegen de eerste pilaar, nu tegen de derde. In het middenschip waren stoelen opgesteld. In de jaren zestig werd het middenstuk van de communiebank gebruikt om er een altaar van te maken. De

be elden van het hoofdaltaar zijn tussen 1842 en 1 845 gemaakt door de Antwerpse beeldhouwer ].J. Peeters. Het schrijnwerk is afkomstig van ]. Beuijsen uit Boxmeer. De kerk was in 1841 vergroot.

De communiebanken zijn gemaakt door de N ederweerter beeldhouwer P]. Scheepers

(1 870). Het H. Hartbeeld links voor is gemaakt door de Nederweerter kunstenaar

P.H. Holten.

3 Als men in 1920 vanuit Strateris de Kerkstraat inkwam zag men op enkele plaatsen nog een voortuin ofhek. Naast de kerk beyond zich het sjeeshuisje, gebouwd omstreeks 1905 en na deTweede Wereldoorlog afgebroken. In dit huis]e stond het rijtuig waarin de priester die het sacrament der zicken toediende, werd vervoerd. Op de voorgrond zien we onder anderen Jefke Fijen, Toos Beyes en haar vader Harry de Smid. Nu is de heg verdwenen en vervangen door bebouwing. De Kerkstraat is in 1991 grondig gerenoveerd. Links voor de kerk zijn nog twee huizen te zien, die vrijwel onveranderd zijn. De huizen aan de rechterkant van de straat heb-

ben andere ramen gekregen, maar zijn verder niet veel veranderd.

4 Op een foto van de Kerkstraat uit ongeveer 1915 is rechts naast de kerk pand Peters (bij Siem) te zien in vri]wel originele staat. Dit huis is het oudste huis uit de kom van Nederweert en blijkens de muurankers gebouwd in 1659. Dit was viak na de grate brand van 2 op 3 [uni 1659, toen de kerk en 28 huizen in "de Straat" afbrandden. De oorzaak van de brand is niet bekend, in tegenstelling tot die van 1592, die door blikseminsiag werd veroorzaakt. Rond 1 92 0 werd pand Peters verbouwd en is tot op de dag van vandaag vrijwel onveranderd. Op de achiergrand (tweede huis links van de kerk) naast pand Vullers, bevindt zich de woning die in

1 9 1 3 door Beurskens werd gebouwd. In dit huis was in de periode 1940-1960 een politie-i.kazerne". Het raadhuis (links met torentje) is in 1922 vervangen door een nieuw, dat tot 1 981 als ge-

meentehuls werd gebruikt. Nu wordt het gebouw onder andere gebruikt door de stichting COCON (Centrum voor Ontspanning, Creativiteit en Ontwikkeling Nederweert).

5 Tegenover de kerkingang stond voor 1922 het oude raadhuis met zijn classicistisehe gevel (foto voor 1910). Het pand reehts naast het gemeentehuis is verdwenen, om plaats te maken voor een bredere Burgemeester Greijmansstraat, Op de achtergrond de mooie gevel (met jaartal 1700) van het huis van de familie Vullers, voor de verbouwing. In dit pand werd in 1700 Leonardus Mooren geboren, die later onder andere seeretaris van de bissehop van Roermond werd.

In de 1ge eeuw, toen er twee burgemeesters Vullers (vader en zoon) woonden, werden er wegens ruimtegebrek in het gemeentehuis raadsvergaderingen gehouden. Het pand

van Deursen (links van het gemeentehuis) is nog vrijwel onveranderd aanwezig. Op het pleintje voor de kerk bevond zich vroeger een pomp, die ongeveer 1935 verdween. In 1984 werd er een nieuwe

geplaatst, op initiatief van de Heemkundevereniging en gesehonken door de Rabobank. Dit gebeurde bij gelegenheid van het beeindigen van de restauratie van de toren

(1982-1984).

Nederweert

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek