Neede sfeer van weleer

Neede sfeer van weleer

Auteur
:   G.A. Hemelman
Gemeente
:   Neede
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6206-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Neede sfeer van weleer'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Tengeleide

Inmiddels is het al weer negen jaar geleden, dat ik het boekje "Neede in oude ansichten" samenstelde. In mijn voorwoord sprak ik toen reeds de verwaehting uit, dat er ooit mogelijk een vervolg op zou verschijnen, aangezien de aard van deze uitgaven nu eenmaal maar een beperkt aantal foro's toelaat en er nag zaveel meer prachtige foro's en oude ansichten van "Oud-Neede" zijn.

De eerste uitgave is volledig uitverkocht, reden voar de uitgever am mij te vragen een tweede deel samen te stellen, waarop ik vanzelfsprekend "Graag" antwoordde. Zeker nu ik al tien jaar in het uiterste zuiden van het land woon en een bezoek aan N eede tach altijd nag een reistijd van bijna drie UUT vergt, roepen de foto's en ansichten van Neede, zoals het ,,'roeger was, vele herinneringen bij mij op.

Let weI: ik heb Neede zaals het op de foto's in dit boekje staatop een enkele uitzandering na - niet meer gekend. De afbeeldingen op de foro's hebben echter vaak zaveel herkenningspunten, dat je als het ware tach terugkijkt naar je eigen jeugd, waarbij vele herinneringen, gebeurtenissen en namen naar boven komen. Het is niet zo dat het verleden hiermee verheerlijkt wordt, integendeel zau ik bijna willen zeggen. De foro's stralen dan weI een beeld van rust uit, maar dat is wellieht ook maar schijn. Hoeveel armoede was er vroeger weI niet en hoeveel

zargen had men (ook toen al) om de eindjes telkens maar weer aan elkaar te knopen.

"Waarom dan steeds maar weer die oude foro's publiceren?" zuIt u zich wellicht afvragen, .waarorn niet gewoon in het heden blijven en het verleden het verleden Iaten."

Bedenk dan wel dat u als N eedenaar of wellicht oud - N eedenaar via uw ouders, groot- en overgrootouders toch uw binding met het verleden hebt, want wie is er niet in ge'interesseerd in hoe zij leefden, hoe zij woonden en hoe hun omgeving eruit zag. juist door deze oude foto's krijg je hier een praehtig beeld van en krijgen verhalen, die in familiekring "over vroeger" worden verteld, ineens een heel andere dimensie. Dit boekje poogt hieraan bij te drag en.

Hoewel ik sedert de vorige uitgave al weer vele foro's heb gepubliceerd in - met name - de publikaties van de Historische Kring Neede, heb ik gepoogd om zoveel mogelijk onbekende foro's te plaatsen en aan de hand hiervan een "wandeling" door oud-Neede te maken. Evenals in de vorige uitgave heb ik geprobeerd om van de tekst (ondanks de beperkt beschikbare ruimte) weer min of meer een doorlopend verhaal te maken. De consequentie hiervan is wel, dat de foro's niet in een chronologische tijdsvolgarde zijn geplaatst, maar aansluiten bij de tekst. Oak de laatste jaren is mijn colleetie foro's nog gestaag ge-

groeid, alleen gaat het nu wat Iangzamer nu ik niet meer "zo dicht bij het vuur zit". Een groei die tach hoofdzakelijk te danken is aan het feit, dar ik vele foro's uit familiearchieven heb gekregen, dan weI reprodukties van deze foro's heb mogen maken. Een aantal van deze echte .familiefoto's'' is in deze uitgave opgenomen, omdat juist deze foro's een niet-alIedaags beeld van het oude Neede geven. Foto's, die in het verleden gemaakt werden door de Needse fotograafHeuverhorst en,later, door de heer].W Kluivers. Met name hij was her, die de histonsche waarde van zijn onderwerpen zag en juist daardoor aan zijn foto's die extra dimensie gar, die ze nu voor ons zo waardevol rnaken.

Voor de realisatie van dit boekje ben ik veel dank verschuldigd aan allen die mij informatie verschaften en/ of de tekst op [uistheid hebben nagezien, alsmede aan hen die speciaal voor deze uitgave nag foro's beschikbaar hebben gesteld.

Normaliter zou de titel van dit boekje "Neede in oude ansichten deel 2" moeten zijn, maar gelet op het feit dat naast de ansichten vele gewone foto's zijn opgenomen, zou de titel de inhoud niet meer dekken. Ik heb dan oak gemeend met deze uitgave veeleer de "Sfeer van weleer" te moeten oproepen.

G.A. Heme1man Akerstraat Noord 13 6446 XB BRUNSSUM tel.: 045 - 52 1 0 1 56

Deze foto is een aardig vertrekpunt voor onze "wandeling door oud-Neede". Het stationsemplacement te Neede omstreeks 1904 gezien vanaf de overweg in de Eibergseweg. Neede kreeg zijn eerste spooraansluiting in 1884; twintig jaar later was het al een drukte van belang en was Neede een belangrijk knooppunt van vier spoorli]nen geworden. Neede had spoorverbindingen met Enschede en Wlnterswijk, maar ook met Zutphen en Hellendoom. links op de foto ziet u de woning van de opzichter. Op de plek waar deze woning heeft gestaan staat nu het dubbele woonhuis van de families leferink.

cranon-ernpracernent.

Need~.

.f'<

2 Een interieuropname van het Stationskantoor omstreeks 1 91 O. Links op de foto zien we de telegrafie-apparatuur. De klerken deden hun werk bij het lieht van twee olielampen en de kou werd verdreven met een grote ronde ijzeren kaehel met een lange kaehelpijp (dat gaf extra warmte). Midden op de foto, onder de tafel en nauwelijks ziehtbaar, zit zelfs een herdershond. Zou men toen ook al last hebben gehad van voetbalvandalen en was de fiets missehien bedoeld am reizigers die hun kaartje niet bij de uitgangseontrole hadden getoond aehterna te zitten?

3 Op 29 april 1910 werd de lijn Neede-Hellendoorn, met een lengte van 36,7 kilometer (waarvan 7481,78 meter op Needs grondgebied) in gebruik genomen. Vanzelfsprekend was een dergelijke gebeurtenis meer dan reden genoeg om eens met het voltallige personeel op de foto te gaan. In het midden zit de toenmalige stationschef

]. Holtslag met aan zijn rechterzijde zijn echtgenote. Holtslag was stationschef van 15 [uli 1885 tot en met 31 december 1921.

4 We verlaten het station en besluiten om het dorpje Neede eens wat beter te bekijken. We kunnen linksaf de Stationsweg op en dan naar het dorp, of rechtdoor via een smal, door bomen omzoomd laantje. Het is prachtig weer en we besluiten om voor het laantje te kiezen. Na een smal zandpad komen we over een vondertje over de Diekgraven en daarna wordt de weg wat beter. Het laantje is inmiddels allang verdwenen en is thans de Wheemerstraat. Het vondertje lag ter hoogte van de Moesho£ Via de Diekgraven werd het afvalwater van de textielfabriek Ter Weeme afgevoerd.

5 De Wheemerstraat komt uit aan het eind van de Nieuwstraat/begin Haaksbergseweg. Als we - komend vanuit de Wheemerstraat rechts van ons kijken, in de richting Haaksbergen, zien we een oude boerderij. In later [aren was deze beter bekend als .. de schoppe van Thijssen". De schuur werd omstreeks 1961 afgebroken door de toenmalige eigenaar Dieperink. Deze bouwde op deze plek zijn huidige tankstation. Aan de rechterzijde van de schuur zien we nog net het achterliggende repetitielokaal van muziekvereniging .. Crescendo".

? ?

6 We gaan echter linksaf, de Nieuwstraat in, en krijgen al direct een beeld van het dorp Neede: een rustig en schoon dorp met de zo karakteristieke kleine boerderijtjes aan de straat. Markant verheft zich de toren van de hervormde kerk hierbovenuit. Links op de foto (uit 1905-1906) is het "Graevershoes" met zijn houten topgevel nog net zichtbaar. Voor de deur staat Janneuken Greve. De twee vrouwen rechts in het midden zijn HendrsTemmink-In Traa (met de lichte schort) en haar dochter Johanna Hendrika Temmink, beter bekend als "Hendasmeuje" en "Jannao".

7 Het "Graevershoes" werd in 1968 afgebroken. Op de linker foto zien we het huis nog volledig intact. De rechter foto is gemaakt vlak voor de sloop in 1968. Duidelijk blijkt dat het verval, nadat het pand jarenlang onbewoond is geweest, heeft toegeslagen. Met de sloop verdween de laatste boerderij uit het dorpsbeeld. Aardig detail van de laatstgenoemde foto is wel, dat door de opening in het dak nog net een fiets zichtbaar is, die kennelijk al jaren op de hielde heeft gelegen.

cr'

8 Een boerderij van hetzelfde type was het "Dumashoes", waarvan u hier een foto uit 1955 ziet. Het "Dumashoes" stond op de plaats waar nu de Dumasweg ligt. Voor de boerderij zien we nog een typische waterput, zoals die voornamelijk in het oosten van het land en op de Veluwe voorkwam. We zijn met deze foto ineens aan de andere kant van Neede beland en besluiten dan oak am eens wat van het buitengebied te bekijken.

. ...,

~ ~~>-

.-

~,

~ .. -

.'. ---

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek