Neede sfeer van weleer

Neede sfeer van weleer

Auteur
:   G.A. Hemelman
Gemeente
:   Neede
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6206-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Neede sfeer van weleer'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9 Even voorbij het .Dumashoes" in noordoostelijke richting, bovenop de glooiing van de Needse berg, staat al eenwenlang een molen. Dit is waarschijnlijk de oudst bekende foto van de molen op de Needse berg. Het origineel van deze foto is op de achterzijde gedateerd 9 december 1897. De foto wont een standerdmolen van het open type. De "Olde Stenderkaste" of ook wel "Varenhorsun611e" had op zijn standerd het [aartal 1735 staan. De molen moet echter veel onder geweest zijn, want reeds in

1 598 is er in een pachtregister sprake van een windmolen te Neede.

10 Omstreeks 1910-1911 moet de achtkantige onderbouw aan de molen zijn aangebracht. De molen op de Needse berg inspireerde de bekende Needse kunstschilder Albert Hemelman tot deze tekening, uitgevoerd in zwart krijt. Het geeft een puur romantisch beeld van de molen en bijgebouwen zoals een kunstenaar dit zag (of wilde zien). Het muldershuis heeft nimmer in een molenbelt verscholen gezeten. De achtergrond links geeft echter wel aan, dat hier de Needse molen is getekend. Op de originele tekening herkennen we duidelijk een gezicht op Neede vanaf de Rapenburg.

11 De versehrikkelijke eycloon van 10 augustus 192 5, die bijna geheel Boreulo vernietigde, trok ook zijn spoor over de Needse berg en verwoestte de oude standerclmolen volledig. De standerd brak af bij de zetel en de vernieling was dusdanig, dat hers tel geen zin meer had. De vereniging De Hollandsche Molen kreeg op 9 juni 1926 vergunning voor het herbouwen van een korenmolen, Het werd een molen van het stellingmolentype. Begin 1927 was de molen klaar en op 3 maart 192 7 yond de officiele overdraeht plaats.

OU DE MOLeN' TE N EEDE, VERWOEST TlJDENS DE CYCLOON.VAN 10 AUGUSTUS 1925

DE NIEUWE MOLEN GEBOUWD IN 1926 GENAAMD "DE HOLLANDSCHE MOLEN"

12 In 1951-1952 werd de molen gerestaureerd en ingericht als houtzaagmolen. De molen heeft slechts enkele jaren als houtzaagmolen gefungeerd en raakte al snel weer in verval.In de jaren 1973-1975 werd de molen opnieuw gerestaureerd en op deze foto wordt de laatste hand gelegd aan de rieten bekapping. In april 1 976 werd een koppel maalstenen geplaatst en sedertdien draait en functioneert de molen - dankzij enthousiaste vrijwillige molenaars - weer als vanouds.

13 Neede had naast zijn vier windmolens (de molen op de Needse berg en in het Spilbroek, alsmede de molens te Noordijk en Rietmolen) rond 1900 nog een tweetal watermolens. Op de grens met Haarlo lag aan de Berkel de Nieuwe Molen en op de grens van Lochuizen met Markvelde stond eveneens een watermolen. Deze laatste lag nabij erve Markerink en u ziet er hier een foto van die dateert van omstreeks 19001905. De molen werd in 1911 afgebroken.

14 Beheersing van de waterhuishauding was een geweldig probleem. De kanalisatie van de Schipbeek was in 1938, het jaar waarin deze foto werd gemaakt, nag niet daargevaerd. Geweldige ijsmassa's van kruiend ijs bedreigden de kaden van de Schipbeek. Bij een daarbraak zouden ten gevalge van de hage waterstand de omliggende boerderijen diep onder water zijn gezet.

15 Regelmatig traden Schipbeek en Bolksbeek

's winters echter als gevolg van het hoge water buiten hun oevers en zetten grate stukken land blank. Vaak kwam het water tot in de kern van het dorp en overspoelde het de buitenwegen. Hier zien we een bus van de Geldersche Tramwegen zich in 1946 met moeite een weg banen over de Borculoseweg ter hoogte van Kisveld.

16 Hoe anders zag het buitengebied er zomers uit, Rustieke zandwegen slingerden zich door het volle groen. Het water is geslonken tot een langzaam kabbelend stroompje. Op deze foto uit omstreeks 1941 zien we de Breukersbrugge. gelegen aan het eind van de Elsmansdijk op de grens met de gemeente Borculo, over de Eismansgoot (Noordijker kanaaltje). De Breukersbrug is genoemd naar de boerderij Breuker op Borculo's grondgebied. De voerman op de foto is Arend Jan Heideman, geboren circa 1898 en afkomstig uit Gelselaar van de boerderij Stokking.

1 7 Ben beeld dat we oak niet meer zien: het met de hand melken van vee in de wei. De ansichtkaart is vrij algemeen en werd door het gehele land verkocht, maar ... een dergelijk beeld kwamen we tach oak in Neede tegen.

1 8 Het leven op het platteland is door de eeuwen heen een dankbaar onderwerp (zeker voor schilders en later voor fotografen) geweest en werd graag geromantiseerd. Hier zien we zelfs een "lieflijk" beeld van een dorsmachine in het veld. De dorsrnachine wordt door een stoommobiel aangedreven en bediend door een man. Opvallend is dat al het andere werk door vrouwen werd verricht. Rechts zijn twee heren in kostuum druk in gesprek. Zou Dikkie van Loon uit Den Haag, aan wie in deze ansichtkaart in 1926 werd toegestuurd, nu echt gemeend hebben dat het er op her platteland zo toeging?

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek