Nieuw- en St. Joosland in oude ansichten

Nieuw- en St. Joosland in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Middelburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3405-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuw- en St. Joosland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Langeweg Nieuw~and

nb.. ". R II ? ., ~" ~fidtf.lhn ?. lI'

19. Een oude opname van de Langeweg in Nieuw- en Sint Joosland. Links achter het struikgewas lag de oude begraafplaats. In de hoge woning rechts heeft de arts A. Walraven, die dokter in dit dorp was, nog gewoond. Dit huis is in de Tweede Wereldoorlog ten gevolge van de oorlogshandelingen volkornen verwoest. Op de voorgrond kijkt mejuffrouw Neeltje Knuijt ons aan. Het struikgewas en de houten heiningen zijn in de loop der jaren uit het straatbeeld verdwenen. Deze foto werd omstreeks de eeuwwisseling gemaakt.

Nieuw en 51. Joosland : 1'05!".g.

20. Nog een oude opname van de Postweg in Nieuw- en Sint Joosiand. Links zien we een gedeelte van het ijzeren hek, dat voor de oude, inmiddeis gesioopte, hervormde pastorie stond. In het hoge huis aan de rechterzijde woonde destijds dokter A. Walraven. Deze woning werd in 1940 ten gevolge van de oorlogshandelingen yolk omen verwoest. Achter de bomen, bij de gasiantaarn, beyond zich de begraafplaats, Een en ander is weI drastisch veranderd. AIle heiningcn, alsmede de bomen en het struikgewas zijn in de loop der jaren verwijderd, Links kijkt Jozias Keur met zijn zusje ons aan. Op de voorgrond poseert de toenmalige postbesteller A. van Zweden. Rechts staat het snoepwinkeltje van Jantje Verschiere, waar de schoolkinderen snoep konden kopen. Een cent van 't blad (met snoep) en een halfje terug. Men kon dan Yoor een cent tweemaal een snoepje kopen.

21. De tijd dat de schoolkinderen nog allemaal zogenaamd "op hun boers" gekleed gingen, is voorbij, We zien hier de jongens en meisjes van de openbare school in Nieuw- en Sint Joosland keurig opgesteld om te worden "uitgetrokken". Links poseert hoofdonderwijzer A. van Houte met zijn zoontje Izak, De vijfde van de bovenste Iij jongens is Joos Mesu met naast hem Bernardus Baas, die later bakker was in Nieuwland. Rechts op de hoek Kees Mesu en op de voorste rij zit (met geruite doek) Cornelia de Kuiper. De jongens dragen gouden broches, terwijl de meisjes voor het grootste gedeelte hun gouden strikken dragen. Jammer, dat we niet alle namen van dit leuke plaatje hebben kunnen aehterhalen. Mogelijk weten de ouderen ze nog wei!

Groete .lit Nieuvv en St J0061and.

--~

--

22. Een oud plaatje van het begin van de Postweg in Nieuw- en Sint Joosland. Links onder de bomen zien we een gedeelte van de oude hervormde pastorie, die op de hoek van de Veerstraat en de Postweg stond. Rechts woonde mevrouw J.C. (Johanna Cornelia) Baurdoux-Sanders met haar oudste dochter Elisabeth. Het met een paard bespannen brikje komt hier nog voor, Dit koetsje (men sprak in Nieuwland van een "tentwagen") bracht de kinderen van landbouwer P. (Piet) van Dijke uit de Bijleveldpolder vanuit school naar de schoenmaker, waar ze tussen de middag hun boterhammen opaten. Het ijzeren hek, de houten heiningen rechts, alsmede het struikgewas komen in het huidige straatbeeld niet meer voor! De voortuintjes werden in 1922 onteigend in verband met de verbreding van de weg. Vroeger heette deze weg ook weI Langeweg.

School NIEJWLAND

23. Bij D. Catsman in Nieuw- en Sint Joosland zijn destijds verschillende ansichtkaarten van dit dorp uitgegeven, waarvan we er hier een zien. Ret is de school (openbare lag ere school) en het gemeentehuis. Dit gebouwencomplex lag aan de Postweg en het had een gemeenschappelijke ingang, waarin de heer Sonke, volontair ter secretarie, later gemeentesecretaris van Harderwijk, poseert. Naast de Nieuwlandertjes in hun keurige ouderwetse klederdracht zien we ook al kinderen in burgerkleding. De namen van de kinderen zijn we helaas niet te weten kunnen komen. Men sprak in Nieuw- en Sint Joosland van "De Keitjes". Later is er een nieuw gemeentehuis gebouwd, waarin thans de Soos is gevestigd, die de naam "In de Keitjes" draagt. Op 5 september 1927 werd voor het raadhuis de eerste steen gelegd door de edelachtbare heer J. Polderdijk, burgemeester van de gemeente Nieuw- en Sint Joosland. De gevelsteen houdt de herinnering aan de vroegere bestemming van dit gebouw Ievend!

24. De zangvererugmg "Tot Nut en Uitspanning" uit Nieuw- en Sint Joosland heeft niet aileen gezongen maar men ging, zoals men dat to en noemde, ook wei eens "spelerijen met een zogenaamde Jan Plezier", Links kijkt ons Marien Duine aan. Rechts van de koets poseert meester A. van Houte. Verder zien we nog Jacobus Sprint, Jan Karel Mesu en Marie Molenbroek. De opname werd gemaakt bij het koffiehuis "De Rode Leeuw" van de heer De Vos op de Veerdam. Hierin was een hulppost van de A.N.W.B. (Algemeene Nederlandsche Wielrijdersbond) gevestigd. Links was het kruidenierswinkeltje van "Kee van Pau", dat in de loop der jaren is opgeheven. Op de muur zien we een oud reclamebord voor "Zebra-Kachelglans", dat - evenals het uithangbord - inmiddels is verdwenen. A. van Houte, hoofd van de openbare lagere school, was tevens dirigent van het zangkoor!

Postweg, Nieuw 8, St. Joosland.

25. Hier kijken we de Postweg in Nieuw- en Sint Joosland in. Rechts zien we het oude gemeentehuis met de zogenaamde "aanplakborden", waarop diverse mededelingen voor de bevolking bekend werden gemaakt. Naast het gemeentehuis woonde het hoofd van de openbare lagere school (de tweede deur van rechts was de ingang van zijn woning). De bomen links, alsmede de telefoonpalen komen niet meer in het huidige straatbeeld voor. Via deze weg komt men in het naburige dorp Arnemuiden. Op de weg zien we in de verte mejuffrouw Neeltje van Eenennaam, die nog per kruiwagen met manufacturen leurde.

26. Boven: Een opname van de oude open bare school in Nieuw- en Sint Joosland met daarnaast het oude gemeentehuis, waar we aan de voorgevel de bekende aanplakborden zien. De rechter deur was de gemeenschappelijke ingang, zowel van de school, als van het gemeentehuis. Links zien we de onderwijzerswoning, waarin het hoofd der school woonde. Deze foto werd in 1927 gemaakt. Links kijkt veldwachter Willem Boekhout ons aan. Rechts poseert Christiaan J. Toebes, een zoon van dominee G.H. Toebes, die van 6 september 1896 tot 1 september 1920 gereformeerd predikant in Sint-Laurens was.

Onder: Hier zien we de oude openbare school in Nieuw- en Sint Joosland aan de achterzijde van het gemeentehuis. Deze opname dateert eveneens van 1927. Dit oude gebouw is in de loop der jaren gesloopt.

27. Op 21 juli 1905 werd van groep 4 van de openbare school te Nieuw- en Sint Joosland deze foto gemaakt. Van links naar rechts poseren op de bovenste rij: de onderwijzers J. Mesu en C. Brakman, Jan Bliek, Hage, Spruit, Goedhart, onbekend, Baas, Westveer, Van Zweden, Catsman en De Hamer met Brakman op de arm. Naast haar Knuijt met Baurdoux op de arm. Dan burgemeester A. van Waarde, het hoofd der school, A. van Houte en de onderwijzeres mejuffrouw Van den Broeke. Op de tweede rij kijken ons aan: Poppe, Baas, Van Leerdam, Maartense, Maas, Van Leerdam, Klap, Vinke, Van Eenennaam en Maas. Op de derde rij zitten: Van Leerdam, Kroon, De Groot, Polderman, Goedhart, Goedhart, Van Eenennaam, Baurdoux, Adriaanse, Locher, Locher (men noemde haar aItijd "zus") en Locher. (Dit waren kinderen van de hervormde predikant dominee G.H. Locher.) Op de grond zitten: onbekend, Maas, Bliek, De Groot, Baurdoux (woont thans in Amstelveen), Van Zweden, Van Zweden en De Keizer.

28. Een oude opname van de Postweg in Nieuw- en Sint Joosland. Later werd deze weg de Langeweg genoemd. Links zien we het oude postkantoor waarvan A. van de Ameele directeur was. In het tweede huis van links woont de familie Baurdoux. Mejuffrouw E. (Elisabeth) Baurdoux kijkt juist door het raam van de op het dak staande zogenaamde "koekoek", een uitstekend dakvenster. De voortuintjes met de houten heiningen, alsmede de ijzeren heiningen en de beplanting komen in het huidige straatbeeld niet meer voor. Thans is daar een trottoir. De grote boom die we op dit plaatje zien, is destijds uit de voortuin verwijderd en staat momenteel in de achtertuin van de familie Baurdoux. Bij het hekje (helaas wat wazig) staat de jongste dochter, Johanna Cornelia (Jo) Baurdoux, met haar nichtje Paula Baurdoux.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek