Nieuw- en St. Joosland in oude ansichten

Nieuw- en St. Joosland in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Middelburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3405-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuw- en St. Joosland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Een bekend en vooral geliefd predikantenechtpaar in Nieuw- en Sint Joosland was dominee A. Burger-H. (Henriette) Burger-Oorthuijs. Deze predikant werd in 1871 geboren. Op 21 februari 1897 werd kandidaat Burger in zijn eerste gemeente Dreischor (c1assis en ring Zierikzee) in het ambt bevestigd. In 1904 vertrok hij naar Eck en Wiel (c1assis Tiel, ring Ingen). Op 16 mei 1920 kreeg hij eervol ontslag wegens zijn benoeming tot directeur van het Internaat der Zendingsschool te Oegstgeest. Daarna werd hij weer predikant van de Hervormde Gemeente van Oosterwierum (c1assis en ring Sneek), waar hij op zondag 29 juli 1923 in het ambt werd bevestigd. Zijn laatste gemeente was Nieuwen Sint Joosland (c1assis en ring Middelburg), die hij diende van 19 januari 1930 tot aan zijn emeritaat op 4 november 1939. Zijn vrouw was een zuster van de bekende Amsterdamse hervormde predikant dr. W. Oorthuijs.

NIEUWLAND

Dorpstraa t

50. Hier kijken we de Dorpsstraat in, thans de Veerstraat geheten. Op de voorgrond zien we een met twee honden bespannen kar, waarvan de eigenaar met ellegoed leurde. In de stravalje (paardehoefstal) wordt door de smid, die toevallig Jan de Smid heette, een paard beslagen. In het tweede huis van rechts woont thans nog de familie Baas. Let ook op de oude boerenwagen links tussen de bomen, die, evenals de gaslantaarn op de achtergrond, niet meer in het huidige straatbeeld voorkomt. De namen van de op deze foto staande personen hebben we tot onze spijt niet kunnen achterhalen.

Nieuw- en St JoosJand

51. Een oude opname van de Veerstraat in Nieuw- en Sint Joosland, die werd gemaakt tijdens de mobilisatie 1914-1918. Voor de paardehoefstal poseren enkele soldaten, die in dit dorp waren ingekwartierd. Rechts een aantal vrouwen in hun Nieuwlandse klederdracht. De bomen, de ijzeren hekjes en de stravalje zijn in het huidige straatbeeld niet meer aanwezig. Rechts zien we het oude catechisatielokaal. De jeugd sprak toen van "De Vroage" (oftewel de "Vraagschool"). De bijbelse leerstof werd in vraag- en antwoordvorm door de predikant behandeld.

Veerstraat, Nieuw 8, St. joosland .

52. Hier kijken we de Veerstraat van Nieuw- en Sint Joosland in. Via deze straat kon men op de Veerdam, riehting Middelburg, komen. Links zien we de ingang naar de Kerkstraat. Het hoge huis op de aehtergrond was de oude voormalige hervormde pastorie, die inmiddels is afgebroken. Rechts, in een van de lage huisjes, woont de familie Baas. De telefoonpaal reehts is in de loop der jaren uit het straatbeeld verwijderd, omdat de telefoonkabel ondergronds is aangelegd. Voor de aanleg van rijksweg 58 kwam al het doorgaand verkeer langs deze straat door het dorp en kon het daar, vooral tijdens de spitsuren, erg druk zijn. Er was vooral bij de hervormde pastorie een gevaarlijke boeht. De huisjes op de aehtergrond staan er niet meer. Links woonde de familie P. de Visser. Boven de deur ontwaren we een gevelsteen met het jaartal1705. Nag een ouderwetse, oerdegelijke woning!

53. Tijdens de ambtsperiode van dominee B.J. van Garderen, die van 11 december 1921 tot 8 september 1929 de Hervormde Gemeente van Nieuw- en Sint Joosland diende, werd er naast de bestaande openbare lagere school een christelijke school gebouwd aan de Molenweg. Ter gelegenheid van de eerstesteenlegging werd deze foto gemaakt. Hierop poseren onder anderen: Andries de Visser, Dingeman de Klerk (met hoed), C.A. Walraven (gekleed in de Nieuwlandse klederdracht), Piet de Visser (het eerste hoofd der school), L. (Leendert) Sluimers en dominee en mevrouw B.J. van Garderen. In de loop der jaren is dit inmiddels verouderde schoolgebouw grondig gerestaureerd.

54. Ter gelegenheid van de installatie van burgemeester G.W.C.D. baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg - in 1928 - werd er een rijtoer door het versierde Nieuw- en Sint Joosland gemaakt. In de open caleche zien we de burgemeester zijn hoed lichten voor de Nieuwlandse bevolking. Naast hem zit zijn moeder. De twee herauten te paard aehter het rijtuig zijn (links) Cornelis Mesu en (rechts) Abraham van Nieuwenhuijzen. Naast het rechter paard zien we, met Nieuwlandse muts, Lies Baas. Vooraan, van links naar rechts: Lientje Maas met haar sehoonzuster in Walcherse klederdracht en de weduwe Adriana Poppe-Dommisse, thans de oudste inwoonster van Nieuw- en Sint Joosland. Ze werd op 3 februari 1976 zesennegentig jaar, Gedeeltelijk zichtbaar is mevrouw Kroon-Zuidweg, de echtgenote van de bakker. De heer Thoe Sehwartzenberg en Hohenlandsberg is van 1928 tot 1934 burgemeester van Nieuw- en Sint Joosland geweest. Zijn laatste levensjaren brengt hij door in een rusthuis in Arnhem,

NieuIN en 51. Joo sland

55. Een leuk plaatje van de Oudendijk in Nieuw- en Sint Joosland. Van links naar rechts kijken ons aan: Marie Fritz, een dochter van J.W. Fritz, die zijn cafe "Achter de Kerk" had; de postbode Adriaan van Zweden, Maria Hage, vier kinderen van wie men ons de namen helaas niet kon mededelen en David van Leerdam met een kind op zijn rug. Rechts aan de dijk zit Lina Kroon.

Oroete uit . ·ie.",vla.nd

56. Wanneer de zogenaamde "straatfotograaf" in Nieuw- en Sint Joosland dorpsgezichten kwam maken was meestal ook de jeugd van de partij. We kijken hier de Van Akenstraat in, waarvan aileen de twee linker huizen nog in het huidige straatbeeld voorkomen. De rest is afgebroken, terwijl ook de houten hekjes, die als afsluiting met de straat dienden, niet meer voorkomen. Van links naar rechts kijken ons aan: 1. Joosse, ChI. Schipper (is later politieagent geweest in het Thoolse Sint-Annaland), Nout de Kraker, Kees Baas Jzn., W. Moens en M. Molenbroek.

57. Links: Hier poseert mejuffrouw Johanna Cornelia Baurdoux uit Nieuw- en Sint Joosland, gekleed in de oude Nieuwlandse klederdracht. Zij was een van de cursisten van de landbouwhuishoudschool. Bij de eindles van de cursus in 1939 maakte ze een gedicht over de gebeurtenissen uit het afgelopen cursusjaar en droeg dat voor in de bijeenkomst waarin de einddiploma's werden uitgereikt, waarbij ze deze oude klederdracht droeg. Een aardig plaatje!

Rechts: Op deze foto kijkt A.C. Polderdijk uit Nieuw- en Sint Joosland ons aan. Hij is hier gekleed in de Nieuwlandse klederdracht. Onder de kin draagt hij twee gouden broches, terwijl zijn zogenaamde "broekstukken" van zilver zijn. Ook deze klederdracht zien we nagenoeg niet meer, daar deze meer en meer aan het verdwijnen is. De heer Polderdijk is thans aannemer en hij woant aan de Molendijk in Nieuw- en Sint Joosland.

58. Het komt gelukkig niet vaak voor dat er in Nieuw- en Sint Joosland brand uitbreekt. Maar wanneer dit het geval is, dan staat een parate brandweer klaar om de helpende hand te bieden bij het blussingswerk. Hier zien we een opname van de brandweer uit Nieuw- en Sint Joosland. Omstreeks 1935 werd van dit brandweerkorps deze opname gemaakt. Van links naar rechts kijken ons aan: J. (Jos) de Goffau (raadslid en loco-burgemeester; overleden), J. (Jan) Poppe (commandant en de enige die nog de Walcherse klederdracht droeg), P. (Piet) Dominicus, J. (Johannis) Joosse, N. (Nout) de Kraker, H. (Hendrik) Luitwieler (men noernde hem altijd "Eine"), J. (Jan) Meeuwse (overleden) en H. (Hendrik) van Leerdam Cornszn. Op de achtergrond staan veldwachter W. (Willem) Boekhout en J. (Jan) de Vries. Hier is de oude handspuit omgebouwd tot motorspuit door een gebruikte automotor hiervoor te benutten. Zie de cilinder en het aandrijfwiellinks van Piet Dominicus, die deze ombouw heeft verricht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek