Nieuw- en St. Joosland in oude ansichten

Nieuw- en St. Joosland in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Middelburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3405-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuw- en St. Joosland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Ter gelegenheid van het veertigjarig ambtsjubileum van dominee A. Burger, op 21 februari 1937, werd deze foto gemaakt, Op de achterste rij poseren: P. van Leerdam en C.A. Walraven. Op de tweede rij: J. Dingemanse, H. Koppejan, J. Hage, P. de Klerk, A. de Visser en C. van Leerdam. Vooraan zitten:

P. Reijnoudt, J. de Vogel, mevrouw H. Burger-Oorthuijs, dominee A. Burger, L. Wattel en P. de Visser. Op zondag 29 oktober 1939 nam dominee Burger afscheid van zijn laatste gemeente met een predikatie over Hebreeen 13 vers 8. Aan het einde van deze afscheidsdienst zong de gemeente het predikantenechtpaar het volgende lied toe (op de wijs van psalm 42):

God, wij weten, wij gelooven Ga met hen, die van ons gaan,

dat G'om Christus wil ons hoort. Laat hen in Uw heillicht staan,

Schenk ons Uwe kracht van boven, Doe hen Uw genaad'ervaren

Richt ons leven naar Uw Woord. Wi! voor ramp en leed hen sparen.

60. Hier zien we twee opnamen van dominee G. (George) A. Waardenburg, die ongeveer dertig jaar geleden predikant was van de Hervormde Gemeente van Nieuw- en Sint Joosland. Hij werd geboren in 1918. Na zijn theologische studie aan de rijksuniversiteit in Utrecht was hij van 1942 tot 1943 hulpprediker (thans noemt men dat vicaris) van de Hervormde Gemeente van Enschede. Na in 1943 te zijn toegelaten tot de evangeliebediening werd kandidaat Waardenburg op zondag 14 mei 1944 bevestigd als predikant in zijn eerste gemeente Nieuw- en Sint Joosland (classis en ring Middelburg). In 1948 vertrok hij naar Emrner-Compascuum (classis en ring Emmen). Sinds 8 juni 1958 dient hij, samen met dominee J.A. van Duijne (van 1954 tot 1964 hervormd predikant te Souburg), de Hervormde Gemeente van Rheden (classis Arnhem, ring Dieren). Dominee G.A. Waardenburg is een kleinzoon van wijlen dominee H. (Herman) Waardenburg, die van 1896 tot 1905 predikant was van de Hervormde Gemeente van Serooskerke op Walcheren.

61. Boven: Een opname van de openbare school in Nieuw- en Sint Joosland, waarvan we elders in dit boekje de foto van de eerstesteenlegging hebben opgenomen. Het gebouw bestond uit vier leslokalen, Deze school, die inmiddels een grondige restauratie heeft ondergaan, doet nog als zodanig dienst. De huidige openbare basissehool draagt de naam Van Randwijckschool, die de herinnering aan de laatste burgerneester van Nieuw- en Sint Joosland levend houdt.

Reehts boven: Een opname van de leden van de voetbalvereniging "Nieuwland" van voor 1940. Helaas konden we niet aile namen te weten komen. Op de bovenste rij poseert links Klaas de Nooyer. Helemaal rechts kijkt ons (staande) een zoon van kapper Paulusse aan. Vooraan, met bal, zit Johan Fritz. Deze vereniging be staat in 1976 niet minder dan dertig jaar. WeI een hele prestatie, om het zo lang vol te houden! Onder: Hier kijkt het bestuur van de voetbalvereniging "Nieuwland" van voor 1946 ons aan, Van links naar rechts poseren: A. de Kraker, P. Kodde, W. Fritz, Van Nimwegen, Kl. de Nooijer, J. Keur en P. Meliefste. Op 29 mei 1946 werd de huidige voetbalvereniging "Nieuwland" opgericht, die dus dit jaar (1976) dertig jaar be staat. WeI een hele presta tie om het zo lang vol te houden. Deze club speelt in het programma van het zaterdagvoetbal.

62. Ter gelegenheid van het afscheid van P. Baurdoux als gemeentesecretaris van de gemeente Nieuwen Sint Joosland, op 1 juli 1940, werd deze foto gemaakt voor het raadhuis. Op de achterste rij poseren van links naar rechts: ambtenaar P.J. Brakman (later de opvolger van de secretaris), J. de Vries, J. de Kuijper, P. Mesu, dominee G.J.H. Gijmink (hervormd predikant van 31 maart 1940 tot 1944), onderwijzer P.N. Polderdijk, hoofd van de openbare school, A.K. Meijer en gemeenteopzichter Smith. Op de tweede rij kijken ons aan: P. van Eenennaam, J.e. Baurdoux, Jan Baurdoux, Elisabeth Baurdoux, L. Wattel, mejuffrouw Heyt (kleuteronderwijzeres), mejuffrouw Heyberg (onderwijzeres), M. Eikenhout en W. Boekhout (veldwachter). Vooraan zitten: A.J. Klompe, E. Verlare, mevrouw Baurdoux (echtgenote van de gemeentesecretaris), P. Baurdoux (met puntboord), burgemeester G.F.S.K.J. graaf van Randwijck, C.A. Polderdijk en J. de Goffau.

63. Vroeger werden door nagenoeg aile inwoners van Nieuw- en Sint Joosland klompen gedragen. In het zogenaamde gehucht "Het Oude Dorp" was de klompenmakerij van Dingeman de Klerk. Zijn knechts kwamen uit Zeeuwsch- Vlaanderen. De derde klompenmaker van links is de heer Vos, die was getrouwd met de dochter van zijn baas. De heer Vos kwam helaas bij het bombardement op 15 augustus 1943 om het leven. Hoewel slechts enkele ouderen in Nieuw- en Sint Joosland nog klompen dragen, bestaat er momenteel in dit Zeeuwse dorp nog een machinale klompenmakerij van de firma Gebroeders De Klerk, die is gevestigd in de Sint Jooslandstraat 4. Wie dus een paar klompen wil kopen kan daar terecht! Negentig pro cent van aile klompen wordt van populierehout gemaakt, maar wilgehout is weI beter en bovendien waterdicht! Eventuele gegadigden dienen dus het beste naar klompen van wilgehout te vragen!

64. Links: Een opname van de hervormde kerk in Nieuw- en Sint Joosland. Dit gebouw is een zaalkerk met gotische ramen. Aan weerszijden van de toren ontwaren we twee gevelstenen. Op de linker steen staat te lezen: "De eerste steen is gelegd door den heer A. van Waarde. den 30 juni 1882." Op de rechter steen staan de woorden: "Eben-Haezer". (Dit betekent: "Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen".) Rechts: Op de rechter foto kijkt do mince H.J. Pijnacker Hordijk ons aan, die in 1890 werd geboren. Na zijn theologische studie werd hij in 1916 kandidaat bij de Waalse Commissie. Op 11 augustus 1918 werd hij in zijn eerste gemeente, Waal en Koog (classis Hoorn, ring Texel), als predikant van de Hervormde Kerk in het ambt bevestigd. In 1921 vertrok hij naar Terhorne (classis Heerenveen, ring Joure), welke gemeente hij diende tot 1923, toen hij naarOude- en Nijehorne vertrok (classis en ring Heerenveen). Zijn laatste gemeente was Nieuw- en Sint Joosland (classis en ring Middelburg), die hij diende van 22 augustus 1948 tot aan zijn emeritaat op 1 oktober 1955.

65. Boven: Een opname van het zogenaamde "Oude Dorp", dat even ten westen van Nieuw- en Sint Joosland lag. Rechts zien we cafe "De Witte Zwaan" (in de volksmond "Cafe 't Zwaantje" genoemd), dat in de jaren 1669 tot 1816 dienst deed als parochiehuis. Later werd dit huis ingericht als cafe. Een aantal van de op de foto staande huizen is ten gevolge van de oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog volkomen verwoest. De fiets hadinmidde1s op het Oude Dorp zijn intrede gedaan. De herberg ,,'t Zwaantje" werd in 1918 afgebroken. Wie er op de foto staan, kon men ons helaas niet meedelen.

Onder: Op het tweede plaatje zien we cafe "De Roode Leeuw" van voor 1914. Links ontwaren we het kruidenierswinkeltje van "Kee van Pau", Daarvoor poseren van links naar rechts: mevrouw P. de Vos-de Visser en David de Vos. De twee mannen rechts op de foto zijn onbekend. Nadat cafe "Ret Zwaantje" in 1918 werd afgebroken, werden de poldervergaderingen steeds in cafe "De Roode Leeuw" gehouden. Later is dit gebouw geheel gemoderniseerd en het werd in 1960 door de laatste burgemeester van Nieuwland, mr. F.S.K.J. graaf van Randwijck, officieel geopend.

66. Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog heeft Nieuw- en Sint Joosland (eind van de jaren dertig) hoog bezoek gehad in de persoon van minister A. de Wilde. (Hij behoorde destijds toto de A.R. (Anti-Revelutionaire Partij.) Ter gelegenheid van dit hoge bezoek werd deze foto gemaakt voor het raadhuis aan de Postweg. Van links naar rechts kijken ons aan: wethouder Jos de Goffau (deze was bij afwezigheid van de burgemeester loco-burgemeester), zijn zoon J. de Goffau (heeft een winkel in Sint-Annaland), minister A. de Wilde, wethouder Ferdinandus Polderdijk en burgemeester G.A. Harff (burgemeester van Nieuw- en Sint Joosland van 1934 tot 1940). De foto van het college van burgemeester en wethouders vormt een aardige herinnering aan de zelfstandigheid van Nieuw- en Sint Joosland.

67. Evenals op de meeste dorpen heeft ook Nieuw- en Sint Joosland een korenmolen, waarvan we hier een opname zien. Deze molen heeft op dit plaatje nog een mooie, witte kleur en hij is tot 1966 regelmatig in gebruik geweest. De laatste eigenaar was de firma I. en M. Hage. De molen ligt op een verhoging in de Mortierepolder, ongeveer een kleine halve kilometer ten zuidwesten van de dorpskom en draagt de naam "Buiten Verwachting". De molen is thans eigendom van de gemeente Middelburg. Hij werd gebouwd in 1874. Hij is van het type grondzeiler en vele molenaars hebben hier het graan gemalen. Er moest een bedrag van vijftig gulden aan erfpacht worden betaald. Deze molen is hard aan een ingrijpende restauratie toe. Het is dan ook te hopen dat deze molen voor het nageslacht bewaard zal blijven!

68. Boven: Hier zien we het veel omstreden haventje van Nieuw- en Sint Joosland. Links ontwaren we de zogenaamde "Kom", die later werd gedempt en in gebruik werd genomen als stortplaats voor vuil. In het najaar werden reehts de suikerbieten aangevoerd, die dan per sehip werden vervoerd naar de suikerfabrieken in Dinteloord en Zevenbergen. Ook dit havenbeeld behoort tot het verleden. Het vervoer per sehip is vervangen door het vervoer per as.

Onder: Hier zien we een opname van het monument in Nieuw- en Sint Joosland ter nagedaehtenis aan de gevallen burgers in de oorlogsjaren 1940-1945. Ten gevolge van de oorlogshandelingen is een aantal inwoners uit Nieuw- en Sint Joosland omgekomen. Dit monument houdt de herinnering aan hen levend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek