Nieuwegein zoals 't was

Nieuwegein zoals 't was

Auteur
:   Jan Schut
Gemeente
:   Nieuwegein
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6288-3
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuwegein zoals 't was'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

door Jan Schut

ZALTBOMMEL

Foto omsluq:

]utphaas. De Dorpsstraat in 1907, thans Herenstraat.

W~OEN

OEKJE

ISBN1 0: 90 288 6288 9 ISBNI3: 978 90 288 62883

© 1996 Europese Bibliotheek - Zaltbommel

© 2008 Reproductie van de oorspronkelijke druk uit 1996

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zander voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Europese Bibliotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbommel telefoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: publisher@eurobib.nl

Voorwoord

Het belang van de prentbriefkaart voor de historische wetenschap is lange tijd door de archiefbeherende instanties onderschat. Toch zijn het juist de prentbriefkaarten, die ons een aardig beeld geven van de veranderingen in onze samenleving. Vanaf haar ontstaan tot heden is er eigenlijk geen onderwerp dat niet op een prentbriefkaart is afgebeeld. Wij treffen er stadsgezichten, gedichten, wensen, trams, treinen en reclame op aan. Al in 1914 hield de verzamelaar ].D.c. van Dokkum het hiernavolgende pleidooi voor de prentbriefkaart als historische bron:

De historische wetenschap zal zich in later tijd verplicht zien, deze "Spielerei" van heden volkomen a serieux te nemen en dat men zich thans in openbare verzamelingen nog zo betrekkelijk weinig met het collectioneren van briefkaarten bezig houdt, zal de beheerders later nls een verwijt treffen. Op elk archief behoort het verznmelen van prentbriefkaarten een aparte tak van zorg te zijn, want ze geven toch vaak de emge afbeelding van stadsgedeelten, van landstreken die zich wijzigen, van gebouwen en toestanden die verdwijnen en zullen een belangrijk hulpmiddel worden voor de topografie onzer steden.

Van Dokkums voorspelling is uitgekomen en de meeste archiefdiensten geven tegenwoordig de prentbriefkaarten de aandacht die ze verdienen. Zo ook vanuit de gemeente Nieuwegein. Naast de collectie van de gemeente Nieuwegein is gebruik gemaakt van particuliere verzamelingen.

Het boek is opgebouwd vanuit een denkbeeldige wandeling. De tocht begint in de voormalige Iutphase wijk Hoograven en emdigt in de wijkVreeswijk.

De tocht is samengesteld door de Nieuwegeinse amateur-his toricus]. Schut.

Deze uitgave omvat 48 prentbriefkaarten uit het voormalige Iutphaas, 52 exemplaren uit het voormalige Vreeswijk en zes exemplaren uit het huidige Nieuwegein. De kaarten omvatten het tijdperk van 1896 tot 1985.

De collectie zoals die hier gepresenteerd wordt is uniek omdat het vele nog niet eerder gepubliceerde prentbriefkaarten bevat. Ik hoop dat deze verzameling zal bijdragen aan een inzicht in de wordingsgeschiedenis van de gemeente Nieuwegein.

WH.M. Sluis, wethouder

Iutphaas.

Hoogravenscheweg, 1934.

We beginnen dit fotoboek met een paar afbeeldingen uit de Utrechtse wijk Hoograven. Deze woonwijk behoort tot

1 januari 1954 tot het grondgebied van de gemeente Iutphaas. Een belangrijk deel van de woningbouw in deze wijk is tijdens de Iutphase periode gerealiseerd. De huisnummering wijst daar ook op. Die begint niet vanuit het centrum van de stad Utrecht maar van de andere zijde van de straat te tellen. Bovendien is een aantal straten vernoemd naar [utphase burgemeesters, wethouders en! of gemeenteraadsleden. De arbeiderswoningen aan de Hoograven-

scheweg zijn in de jaren twintig gebouwd.

2 Hoograven. Prinses Julianaweg vanaf de Breeder Alarmstraat,1939.

De stad Utrecht heeft altijd grate behoefte gekend aan goede en betaalbare woningen, met name aan "kleine middenstandswoningen" . am daarin te voorzien, doet het stadsbestuur een ernstig beroep op de buurgemeenten om bij het oplossen van de woningnood te helpen. Op

23 [anuari 19361egt burgemeester rnr. ].M.M. Harriers

de eerste steen van een complex van 450 van deze woningen op Hoograven. Een van de toen aangelegde straten is de ]ulianaweg. De meeste van die woningen worden gebouwd door de firma Splinter

en Van Blarkom uit Utrecht. Het zijn zowel huur- als koopwoningen. De huurprijs per week ligt tussen de f 6,en f6,SO. De koopprijs is f3800.- vrij op naam,

3 Stadszending, 1930.

Op deze afbeelding staat een aantal bewoners van Hoograven, samen met broeder F. Alarm voor het gebouw van de Stadszending Silo, Hoogravenseweg 24. Broeder Alarm is tot april 1934 een van de medewerkers van deze kerkelijke organisatie die zich vooral het lot van de arbeiders op de steenfabrieken op Hoograven aantrekken. De evangelist is een geliefde verschijning in dat deel van de gemeente ]utphaas. De verslagenheid onder de Hoogravense bevolking is groot,

als men hoort dat hij bij

een motorongeluk op de ]ulianabrug om het leven is gekomen. Op voorstel van

burgemeester Hamers wordt besloten de straat die op de brug uitkomt naar deze "zendeling" te noemen.

4 Burgemeester Hooft Graaflandstraat vanaf de Karperstraat, Hoograven. 1938.

Gezien in zuidelijke richting. Ook deze woningen zijn gebouwd in de jaren 19361937. Mr. C.H.T.A. Hooft Graafland is van 1868 tot 1882 burgemeester van de gemeente Iutphaas.

5 Stoomtram op de Liesbosbrug.1888.

Tot voor een kleine honderd jaar vond het openbaar vervoer hoofdzakelijk plaats via waterwegen. Vanaf 1862 onderhoudt de firma Van Dijk Hoekendijk & Co. met de Stoombarge-reederij UtrechtVreeswijk een passagiersdienst tussen Utrecht en Vreeswijk. Op 12 december 1883 krijgt de stoomboot er een wegconcurrent bij als de Ijsel Stoomtramweg Maatschappij een stoomtram laat rijden van Utrecht over Iutphaas naarVreeswijk. In [uni 1886 neemt de bargedienst de tramlijn van de U.S.M. over. Op deze afbeel-

ding maakt de tram een proefrit over de nieuwe Liesbosbrug over het Merwedekanaal. De exploitatiekosten van de stoomtram zijn hoog en de publieke belangstelhng laag. Op 30 oktober 1893 rijdt de

stoomtram haar laatste rit van Utrecht naarVreeswijk.

6 N. V. Draadindustrie Neerlandia,omstreeks 1948.

Onder bestuur van burge-

me ester ].M.M. Hamers graeit de gemeente ]utphaas uit van een kleine plattelandsgemeente tot een niet onbelangrijk industrieel centrum. Er vestigen zich diverse bedrijven in de gemeente. In 1937 betrekt de N.Y. Draadindustrie Neerlandia het bedrijfspand van de voormalige Chemische Fabriek op Hoograven. Dit terrein ligt ingeklemd tussen de Verlengde Hoogravenseweg en het Merwedekanaal. Het bedrijflegt zich toe op de vervaardiging van draadnagels, spijkers, schroeven enzovoort. In de jaren zestig sluit het bedrijf zijn demen, waar-

na de leegstaande hallen worden aangekocht door de firma Prozee Recycling voor de opslag van oude metalen en dergelijke.

'1 -~

,; "

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek