Nieuwerkerk aan den IJssel in oude ansichten deel 1

Nieuwerkerk aan den IJssel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C.J. Helmstrijd
Gemeente
:   Nieuwerkerk aan den IJssel
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3932-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuwerkerk aan den IJssel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het is nog altijd onzeker van wanneer Nieuwerkerk aan den IJsse1 dateert. Men neernt aan dat het op zijn 1aatst in de dertiende eeuw ontstaan is. Het oudste in het algemeen Rijksarchief aanwezige stuk dat van Nieuwerkerk melding maakt, is een akte uit de eerste jaren van de veertiende eeuw, te weten van 22 januari 1317. Graaf WIDem III verkoopt daarbij aan heer Jan van der Werve voor driehonderdvijfentwintig pond Hollands de ambachten Capelle en Nieuwerkerk. Nieuwerkerk is nooit meer dan een ambachts- of lage heerlijkheid geweest, in tegenstelling tot Capelle, dat steeds een hoge heerlijkheid was, dat wil zeggen een heerlijkheid, waarvan de heer hoge rechtsmacht bezat, en dus naast civie1e ook crimine1e rechtspraak mocht uitoefenen en die mitsdien buiten de jurisdictie van het hof van Schie1and viel. Op 17 maart 1666 werden beide heerlijkheden aan de stad Gouda verkocht. Een groot wapenbord, thans aanwezig in het Gemeen1andshuis van Schieland te Rotterdam, symboliseert de band tussen Gouda en Nieuwerkerk.

"Het Ambacht van Nieuwerkerk" bestond eertijds uit meer water dan land. De bodem van de p1assen was voornamelijk 1aagveen, vandaar dat het turfbaggeren

een winstgevend bedrijf was. Men vestigde zich op de hoger ge1egen stukjes grond en baggerde geleidelijk de gehele omgeving weg, niets dan water en plassen over1atende. Op die wijze ontstonden twee grote plassengebieden, een tussen Nieuwerkerk en Waddinxveen, de Zuidp1as, en een tussen Nieuwerkerk en Rotterdam.

In de negentiende eeuw begon men met het droog1eggen van de p1assen. Zo ontstond de Zuidp1aspolder, waarvan de droogrnaking in 1840 gereed kwam en nu met het oog op de komende uitbreiding het midde1punt van allerlei activiteiten, en later de Prins Alexanderpo1der.

Het is echter niet de opzet van dit boekwerkje een historische beschouwing te geven, maar een bepaalde periode, van 1880-1925, die nog niet zo ver in het grijze verleden ligt, met behu1p van foto's te doen herleven. Hierbij is gebruik gemaakt van de in het fotoarchief van de gemeente aanwezige foto's waarvan de heer B. Kolbach, destijds hoofdambtenaar ter secretarie, de grondlegger is geweest, waarvoor een woord van dank zeer zeker op zijn p1aats is.

1. Komend vanuit Rotterdam vanaf de Rijksweg zien wij eerst de Burgemeester Jasstraat. Deze foto is genom en vanuit de Dorpsstraat. De sloot reehts van de weg is gedempt, terwijl de straat in 1972 is geasfalteerd. Deze straat heeft zijn naam te dank en aan de heer J as, die van 1933 tot 1949 burgemeester van deze gemeente is geweest. Teneinde de herinnering onder de burgerij aan deze bestuurder 1evendig te houden, besloot de raad om aan het gedeelte Hoofdweg (dat to en pas door de gemeente was overgenomen van Rijkswaterstaat) de naam van de seheidende burgemeester te verbinden.

2. De Dorpsstraat in 1902 met bebouwing aan beide zijden, gezien in noordoostelijke richting. Op de achtergrond zien wij de ophaalbrug over de ringvaart. Aan de rechterzijde van de straat zien we nog twee uithangborden van de plaatselijke cafes. Aileen het achterste bestaat heden ten dage nog.

3. De hervormde kerk, omstreeks 1895 uit noordelijke richting gezien, met op de voorgrond nog volop water, waar men nu de bebouwing van de Torenstraat aantreft.

Nieuwerkerk a./d. )1sel Ned. 1<eru. Kerk

Nieuwerkerk a. d. IJssel. Dorp Zuidzijde

4. De Dorpsstraat enkele jaren later, 1908, met opnieuw de ophaalbrug op de achtergrond. De straat is al enigszins geplaveid. Rechts pronkt een van de eerste lantaarnpalen met elektrisch licht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek