Nieuwerkerk in oude ansichten

Nieuwerkerk in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1938-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuwerkerk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

29. Vijftig jaar geleden was J. Bouman burgemeester van Nieuwerkerk, F. Naerebout secretaris en J.L. van der Have gemeenteontvanger. J. van de Zande en J.J. van Klinken fungeerden als wethouders. De burgemeester ontving een jaarwedde van f 2.180,-, de secretaris f 2.550,-, de wethouders ieder f 100,- en de gemeenteontvanger f 600,-. Raadsleden waren op 1 januari 1927: J. Bouman, J.J. van Klinken, J. van de Zande, N.J. Geleijnse, M.J. Stoutjesdijk, M.J.W. Boogerd en D.M. Boot. Nieuwerkerk was tot 1 januari 1961 een zelfstandige gemeente en de laatste burgemeester was A.A. van Eeten, die hier op I juli 1934 burgemeester werd. Per 1 januari 1961 werd Nieuwerkerk met Oosterland, Sirjansland en Ouwerkerk samengevoegd tot de nieuwe gerneente Duiveland. Hier nag een dankbare herinnering van de laatste raadszitting van de zelfstandige gemeente Nieuwerkerk. U ziet, van links naar rechts: J.A. van Nieuwenhuijze (V.V.D.), H. Zwaal (C.H.U.), N. Lensom (P.v.d.A.), A. van Klinken (S.G.P.), S. van Klinken (S.G.P.), wethouder J.A. van Dienst (P.v.d.A.), wethouder S. Overbeeke (A.R.), burgemeester A.A. van Eeten (A.R.) en waarnemend gemeentesecretaris R.A. van der Snoek.

30. De jubileumfontein in 1938. Deze fontein werd gebouwd ter ere van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina (1898-1938). De fontein kwam destijds tot stand in samenwerking met het oranjecornite en werd ontworpen naar een tekening van de voorzitter van het comite, J.J. van Dijk te Stevensluis. De werkzaamheden werden onder zijn toezicht, alsmede van de gemeentebouwmeester L.J. Soeters, uitgevoerd. De materialen werden welwillend beschikbaar gesteld door de metselaars M.e. Boogert en Adr. de Later, terwijl onderstaande ambachtslieden belangeloos de fontein hebben gebouwd. Bedoelde personen waren: Anth. de Later en P.J.M. van der Welle, metselaars; W.A. Lievense, Iz. Radewalt en W.J. Radewalt, timmerlieden; J.M. Tierie, opperman; J.A. Kesteloo en Johan de Braal, smeden; J. Lemsom en Jac. de Blaeij, elektriciens. Ret geheel was een geschenk van de burgerij aan het gemeen te be stu UL

31. Nog een feestkaart uit Nieuwerkerk van ver voor de tweede wereldoorlog. De afgebeelde personen aan de Ring zijn stuk voor stuk deelnemers aan het ringsteken per fiets. Een voorrijder gaf altijd het tempo aan. Zelden was er in Nieuwerkerk bij fees ten verschil van mening en er waren ook geen rustverstoorders die roet in het feesteten gooiden, terwijl gemeente en burgerij ook eenparig hun financiele steentje bijdroegen. We noteerden de volgende namen van deelnemers en deelneemsters aan de ringstekerij: Leen Heijboer Azn., Wim Capelle, Hendrik Capelle, Corrie Heijboer Johdr., Jan Folmer Joostzn., Koos Krijger, Krijn Sijrier Kooszn., Susan Schiettekatte, Dina de Bil, Neeltje Sies (met witte japon), Marien van der Have, Cor Sies, Louw Kik, Adriaan Sics (met strohoed), Leen Dijkman (eveneens met strohoed) en Willem Born.

32. Waar momenteel garage W. van Dijke Mzn. is gevestigd aan de Kerkring 37 stond vroeger de Coooperatieve Boerenleenbank Nieuwerkerk. Op 14 februari 1925 werd bij notaris J.A. Biermasz te Zierikzee de akte van oprichting gepasseerd van de Boerenleenbank Nieuwerkerk en na het plaatsen van de handtekeningen was Nieuwerkerk een eigen Boerenleenbank rijk. Op 1 mei 1925 werd in de slaapkamer van de kassier, in het perceel Ring A.65, de eerste zitting gehouden. Op deze foto uit februari 1925 maken we kennis met het eerste bestuur van de bank. Zittend, van links naar rechts:

J.A. Gaanderse, M.J.W. Boogerd, H.e. van de Zande en M.e. Boogert, die kassier was. Staande zien we de commissie van toezicht: W. Flikweert Azn., C.J. van Westen en A.J. Steendijk.

33. Boven: panorama van Nieuwerkerk in de jaren dertig, genom en vanaf de toren. Wanneer we naar beneden kijken zien we op de voorgrond de Noordring. Geheel links, met het reclamebord voor Ster-Tabak, stond het pand van A. Flikweert Jpzn. Daarnaast zien we de garage van e. Wandel, to en bewoond door Joh. Aalbregtse, dan de geteerde schuur van D.J. Flikweert, het huis met de boom ervoor van J.C. Flikweert en vervolgens huis en schuur van J.e. Flikweert. Wat meer naar de achtergrond ziet men de waterloop, die in verbinding stond met het aloude Steenzwaan. De molen en het weidelandschap geven het dorp een schoon aanzien. In de verte ontdekt men ook de nu verdwenen Stoofweg, waar eertijds de meestoof "De Hoop" aan veel handen werk verschafte. Voor het slop van Gaanderse ziet u aan de zuidzijde van de Noordring de schuur van Marinus Lodewijk, die kuiper was.

Onder: rand 1930 werd deze fotokaart gemaakt van de Noordring te Nieuwerkerk, waarbij dient te worden opgemerkt dat van de veel bredere Zuidring in de loop der jaren veel meer ansichtkaarten zijn gemaakt dan van het noordelijke dee!. De boom rechts op de voorgrond, de telefoonpaal aan de andere kant en de neergelaten zonneschermen geven een apart tintje aan dit mooie stukje vooroorlogse Nieuwerkerk, zoals we het allemaal zo goed hebben gekend. In de winkel (links) woonde 1. Leeuwe, schilder van beroep, maar zijn vrouw verkocht hoeden. Het grate gebouw helemaal op de achtergrond is cafe "Het Wapen van Duiveland" van A. de Later en wie goed kijkt, ziet nog juist een oud type auto staan geparkeerd. Ook de straatverlichting was nog gedeeltelijk in oude stijl: ijzeren armaturen, bevestigd aan houten palen.

34. We hebben nu al zo lang rondgekeken op de Ring, dat het tijd wordt om eens een kijkje te gaan nernen in de Kerkstraat. Links zien we al meteen het bekende cafe "De Meebaal", waarin destijds Johan Lievense en zijn echtgenote, Cornelia Lievense-Lodewijk, het bewind voerden. Zij de den het cafe later over aan Andries Metselaar, die we hier bij de ladder zien staan. Naast "De Mcebaal" zien we de winkel van bakker-kruidenier Marinus Kornelis Berman. Verderop woonde onder anderen schoenmaker A.J. Spruijtenburg, Aan de rechterkant woonde eerst de weduwe Jacob Kik, later Stoffel Reinhoud, en dan volgde timmerman Adriaan Radewalt. De afgebeelde person en zijn: Andries Metselaar, Mientje Kart, Jozina de BiI, Johanna Heijboer Johdr., Simon Stoutjesdijk, Janna Roukema op de wagen en, geheel rechts, Come lis Wandel. De man op de wagen, met witte kiel, is Toon de Later.

lerkslraal te Nieuwerkerk

35. De Kerkstraat in Nieuwerkerk maakte in vroeger jaren deel uit van de provinciale straatweg, waartoe ook het onderhoud behoorde. De gemeente was dus op dit punt goedkoop uit. Dit duurde totdat er een rijksweg werd gelegd buiten de bebouwde korn van het dorp. Reehts zien we mevrouw Slager-van der Wekken voor het huis waarin vroeger de gepensioneerde rijksveldwaehter Lodewijk woonde. Daarnaast woonde Kees Slootrnaker en nog wat verderop J. van den Bout. Links staat onder andere de hervorrnde pastorie, waarin ds. Pieter van der Linden jarenlang heeft gewoond en na hem ds. M.G. Westerhof. Jan Lernsom staat voor het huis van C. Stoutjesdijk. Op de rnooie stoep, waar de kinderen vroeger vaak met bikkels speelden, zitten Johanna Heijboer en Marie Wandel Sdr. en ervoor staat Catrien Heijboer Adr. De dame geheel rechts, op de achtergrond, is huisnaaister Johanna Wandel.

36. De Kerkstraat in 1915 laat ons geheel links het huis van Johan Wandel zien, later van diens doehter, Johanna Wandel, huisnaaister van beroep. Als bijzonderheid moge dienen, dat in dit huis een kilometerpaal was aangebraeht. Het was natuurlijk een gevelsteen, maar men noemde het een kilometerpaal; ,,60" was erin gebeiteld. Reehts daarvan beyond zich het vroegere postkantoor (zie brievenbus) waar Van Driel de laatste kantoorhouder is geweest. Helemaallinks, op de aehtergrond, ontdekken we slager Dingenis van der Wielen, in witte slagerskiel. Op de hoek was destijds zijn slagerswinkel gevestigd. Het huis reehts op de aehtergrond, met de lindebomen ervoor, werd bewoond door Johannes Lette, die men ook wel bakker Lette noemde. Nadat Lette eerst landbouwer was geweest, vestigde hij zieh als bakker in de zaak van Johan Rotte Azn. Op de aehtergrond (rechts) staan Anthonie Lette en zijn huishoudster Cornelia Stouten. Voor het huis met de zonneblinden staat Cornelis Brekelmans.

37. Zeeland bezit tientallen prachtige kerken, maar bij vele Zeeuwen zijn deze voor het grootste deel onbekend. Deze kerken zijn reeds vele genera ties de syrnbolen van de Zeeuwse dorpen en steden en de centra van het godsdienstig leven. Verder ongetwijfeld ook van de kant van allen die belang stellen in de geschiedenis van het vroegere Zeeland en in de bouwgeschiedenis van ons land. De hier op de achtergrond afgebeelde hervormde kerk werd in 1490 tot collegiale kerk verheven, maar er rest thans alleen nog het laat-gotische koor. Het schip verbrandde al in 1583. Totdat de toren in 1945 werd opgeblazen gaapte er een grote ruimte tussen de in 1590 herstelde toren en het koor. De kerk herbergt een aantal laat-gotische grafzerken, onder andere van kanunniken en de preekstoel dagtekent van omstreeks 1670. Na de watersnoodramp van 1953 werd het kerkgebouw grondig hersteld.

38. Bij een fraaie erepoort in de Kerkstraat staat een menigte Nieuwerkerkers, van wie slechts een deel is te herkennen. De poort stond bij het huis van schoolmeester M.J. Waale (rechts) en dat van Anthonie Lievense (links). Daarvoor staat het huis van Job van de Zande en ook de pastorie van ds. Pieter van der Linden (rechts) is goed herkenbaar. Nieuwerkerk was erg oranjegezind en dat is op deze foto duidelijk te zien. Wie we herkenden? Hier komen de namen: Johan Heijboer, met kind op zijn arm, Nico W. Flikweert, met fiets op de voorgrond, Adrie Berman, Bastiana Kooiman (met fiets), Ida van Klinken, Jacoba van Driel, Catarina Heijboer Jacdr., Leen Heijboer Azn. en rechts, op de stoep, Pie Brekelmans.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek