Nieuwleusen in oude ansichten deel 2

Nieuwleusen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   ds. J. ter Steege
Gemeente
:   Nieuwleusen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1853-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuwleusen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Nieuwleusen 1880-1940

Deze periode begon met een grote 1andbouwcrisis in West-Europa, die tot 1890 zou duren. Ook Nieuw1eusen kreeg met de gevo1gen ervan te maken. De bevo1kingsgroei ter p1aatse stagneerde. Maar na 1890 veranderde dit, toen door het gebruik van kunstmest het ontginningswerk in en rond het dorp flink op gang kwam. Bovendien werd aan het einde van de negentiende eeuw de waterhuishouding beter geregeld door de oprichting van een tweeta1 waterschappen. Ten gevo1ge van de op deze wijze verbeterde omstandigheden nam de bevo1king weer toe en daarmee de behoefte aan cultuurgrond, die echter vo1doende aanwezig was, omdat Nieuw1eusen in die tijd nog voor het grootste gedeelte uit heide bestond. Ook begon in het begin van de jaren 1900 de industrie enigszins haar intrede te doen, met name in Den Hulst. Hier verrezen in 1904 de rijwie1fabriek "Union N.V.", in 1908 "Union N.V. Houthande1 en Bouwmateria1en" en in 1912 de "N.V. Molen De Vlijt". Verder kende het dorp een tweeta1 me1kfabrieken, waaronder "Onderling Be1ang", opgericht in 1907.

Ondanks de industrievestigingen b1eef het grootste gedeelte van de bevo1king haar bestaan vinden in de 1andbouw, zij het hier en daar gecombineerd met enig ambachtelijk werk. Maar ook in de 1andbouw ze1f zat men niet stil. In 1902 werd met de eerste landbouwcursus gestart. Verder besteedde men aan de kwaliteit van het vee ook steeds meer aandacht. Omdat de melkverwerking nu ter plaatse kon gebeuren, verdween de noodzaak om de eigen zuive1produkten in

Zwolle te verkopen, hetgeen de stichting van enke1e winkels in het dorp ze1f tot gevolg had, met name die welke voorzagen in de dagelijkse 1evensbehoeften.

In 1928 werd de ruilverkaveling Nieuwleusen I voltooid. Vooral het oostelijk dee1 van de gemeente kon zich hierdoor goed ontwikke1en. De streek was nu niet langer meer ge isoleerd ; de afwatering was verbeterd en het tijdrovende trekken van het ene perceel naar het andere was voorbij.

Vanaf 1900 tot na de Tweede Were1doorlog in 1945 bleef de bebouwing te Nieuwleusen hoofdzakelijk beperkt tot het West- en Oosteinde, de Backxlaan, de Dommelerdijk, het Wester- en Oosterveen en de noordelijke oever van de Dedemsvaart.

In godsdienstig opzicht b1eef het dorp in de hier beschreven periode vrijwel gelijk. In 1930 behoorde 84,5% tot de Hervorrnde Gemeente, 11,6% tot de Gereformeerde Kerk, terwijl 0,3% opgaf niet bij een Kerk te behoren.

Tussen 1880 en 1940 was en b1eef Nieuwleusen een specifiek 1andbouwdorp, dat het in de jaren dertig opnieuw niet gemakkelijk had ten gevolge van de toen heersende crisis. Ve1en zijn in de loop van de jaren weggetrokken, maar toch b1eef het dorp groeien, voora1 dank zij grote geboorte-overschotten.

Ten slotte nog een woord van dank aan een zeventiental Nieuw1eusenaren, dat een of meer foto's voor deze uitgave beschikbaar ste1de.

J. ter Steege A.C. ter Steege-Boeren

1. De viersprong in de Kerkenhoek met gezicht op het Oosteinde (circa 1910).

2. De hervormde kerk in de jaren dertig gezien vanaf het Oosteinde, met een van de karakteristieke bruggetjes uit die tijd over de Buitendijksloot.

3. Een latere foto van de zuidzijde van de hervormde kerk, aangevend de situatie zeals die was van 1829 tot 1958, to en aan deze zijde van de kerk een nieuw jeugdgebouw annex hal en garderobe werden aangebouwd. Het tochtportaa1, het verwarmingshuis en de schoorsteen werden in de jaren dertig van de twintigste eeuw aangebouwd.

Kruispunt . .ieuw-Leusen

4. De viersprong in de Kerkenhoek, met gezicht op het Westeinde (circa 1930). In de op de kaart zichtbare boerderij rechts woonde vroeger "de kerkeknecht" Klaas Mijnheer. Bij hem werd op zondagmorgen het kooltje vuur gehaald voor de kerkstoof. Op de kruising de hondekar van de cooperatie "Eendracht Maakt Macht" te Nieuwleusen, kortweg EMM geheten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek