Nieuwolda in oude ansichten deel 2

Nieuwolda in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Georgius
Gemeente
:   Scheemda
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4286-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuwolda in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Naast het Landbouwboek en een fotoboekje, verschijnt nu een korte historische wandeling door Nieuwolda, verlucht met een groot aantal oude foto's. Mede vanwege de beperkingen die de samensteller bij de omvang zijn opgelegd, neig ik tot de kwalificatie "even ruiken aan de rijke historie van Nieuwolda". Enerzijds zal het boekje bij veel Nieuwolders herinneringen oproepen en uitvoerige gesprekken uitlokken. Anderzijds zal het diegenen die Nieuwolda niet of minder goed kennen, hierheen lokken om alles van en over ons mooie dorp te zien.

Als dit het resultaat wordt, mogen samensteller en uitgever tevreden zijn. Dit is mijn oprechte wens.

1982,

W. Krikken burgemeester van Nieuwolda

INLEIDING

Toen de Europese Bibliotheek met het verzoek kwam nog eens een ansichtenboekje over het dorp Nieuwolda te willen samenstellen, heb ik geaarzeld, daar de kans bestond over onvoldoende fotomateriaal te kunnen beschikken. Na informatie bleek mij dat dat geen bezwaar zou opleveren. De vele hobbyisten op gebied van foto's zijn gaarne bereid hun materiaal ter beschikking te stellen.

Het is een verheugend verschijnsel dat er veel belangstelling bestaat voor het verleden. De region ale geschiedenis is zeer in trek en er wordt op de lagere scholen steeds meer aandacht aan besteed. Kinderen die op de lagere school de regionale geschiedenis wordt duidelijk gemaakt, krijgen hierdoor sneller belangstelling voor de landelijke geschiedenis. En wat kan daar beter toe bijdragen dan foto's uit eigen dorp, waarop men bij voorbeeld kan zien hoe slecht de wegen vroeger waren? Foto's van de verdwenen molens, kloosters, scholen, bruggen, enzovoort, enzovoort.

Het is voor de kinderen belangrijk te weten dat Nieuwolda door aanslibbing uit de Dollard is ontstaan. Het is belangrijk te weten dat ongeveer op de plaats waar Nieuwolda nu ligt eens een gehucht heeft gelegen met een paar huizen, dat "Troppelhuizen" werd genoemd. Deze mensen gingen in de "Olle Kerke" aan de Kerkelaan ter kerke. In 1648 wordt de naam Nieuwolda voor het eerst genoemd, voordien

was het "Midwolder-Hammerik". De zelfstandigheid kwam in 1648 tot stand, de kerk kon echter pas in 1718 worden geopend. De kerk werd gebouwd van een schenking van de winkelier Timon Harmens aan de kerkelijke gemeente van Nieuwolda.

Door aIle eeuwen heen is Nieuwolda een agrarische gemeente geweest en dat is het nu nog, Vroeger vonden vele handen werk in de landbouw. Hierin kwam na de Tweede Wereldoorlog snel verandering. De allround landarbeider was een veel gevraagde werkkracht voor de opbouw van ons gehavend vaderland. Men kon buiten de landbouw meer verdienen en de een na de ander verdween uit de landbouw. De to en noodzakelijke mechanisatie maakte dat de boerderijen eenmansbedrijven gingen worden. Thans wordt werk gevonden in de omringende plaatsen, zoals:

Delfzijl, Appingedam, Scheemda en Winschoten. Nieuwolda is een forensenplaats geworden, waar het goed wonen is.

Voor de hulp die ik mocht ontvangen, moet ik tal van personen danken. Voor de inlichtingen die men mij gaf over de personen die op de foto's staan en voor de foto's die werden afgestaan. Hiervoor moet in het bijzonder dank worden gebracht aan H. v.d. Wal te Winschoten en aan E.J. Klei te Nieuwolda.

Dat Nieuwolda een fijne woonplaats mag blijven, is mijn wens.

1. Nieuwolda is een kustdorp. Het grenst aan de Dollard en loopt door in de Dollard. Van de geulen op de foto is nog slechts een spoor overgebleven. Vanaf de dijk krijgt men eerst de kwelders, daarna gaan die over in een zilte fauna, bestaande uit zeeasters, engelsgras, zeekral, enzovoort. Daama komen de silkken. Door het uitgraven van de geulen bevorderde men de aanwas. Thans is het een natuurgebied en mag er niet meer worden gegraven. Het lopen op het rauwe silk was erg rnoeilijk.

2. Zou deze dijk er niet zijn, dan lOU Nieuwolda regelmatig onder water komen te staan. De dijk werd aangelegd als de kwelders zover waren aangegroeid dat het economisch verantwoord was er een dijk omheen te leggen. Met kruiwagens en kiepkarren gingen de dijkwerkers de benodigde grond hiervoor halen. Ret was een stoer volkje, deze "polderjongens", die het moeilijke werk niet schuwden. Ze had den een ruw leven, waar veel jenever aan te pas kwam.

3. We gaan door verschillende polders, die door afsluitbare dijkgaten van elkaar gescheiden zijn. We komen langs fraaie boerderijen en bereiken zo het gehucht "OostwolderHamrik". Een gehucht dat niet uitgroeide tot een kerkdorp. WeI heeft het allerlei andere voorzieningen van een dorp gekregen. Op de foto reehts cafe "Veldzicht" of zoals het nu heet cafe "Bruintje", genoemd naar de vorige eigenaar. Naast dit cafe bevond zich eens de smederij van "Boas Visser". Links de boerderij van de familie Leemhuis met op de aehtergrond de villa "Hoogheem".

4. Landarbeidershuisjes, zoals die er vroeger uitzagen, gelegen op de "Kamp". De arbeiders konden hier een perc eel grond kopen en er een huis op bouwen. De grate tuin leverde voedsel voor het gezin op, De toegangswegen waren vaak heel erg slecht. Later ging men ze verharden met puin en sintels. Veel van deze huisjes zijn opgekocht en verbouwd tot gerieflijke woningen. De wegen ziin nu in een goede staat, zoals reeds op de foto is te zien. Men is nu van alle modeme gemakken voorzien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek