Nijkerk in oude ansichten deel 1

Nijkerk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Kamphorst
Gemeente
:   Nijkerk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3201-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nijkerk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

't Is een genoegen te dwa1en door het Nijkerk van vroeger en hoe verder men komt en hoe dieper men in allerlei bijzonderheden duikt des te interessanter wordt het.

Dan is de limiet van 75 kaarten veel te weinig en zou je graag het dubbele of meer verwerken en doorgeven aan belangstellenden, oud-Nijkerkers, nieuwingekomenen, kortom aan jong en oud. Allen bekijken het weer met andere ogen, dat is ook niet erg als de interesse er maar is en aIs deze er is groeit het vanzelf. Over de stad Nijkerk, gelegen op de onvolprezen VeIuwe aan de zoom van de vroegere Zuiderzee, daama IJsselmeer en sinds enkele jaren Nijkerkemauw, zijn al diverse boekjes, misschien beter gezegd gidsen verschenen. Thans is het ook te bewonderen en weI door dit boekwerkje ,,Nijkerk in oude ansichten". Er wordt reeds over het bestaan van de stad geschreven eind 700, toen geheten Bidningahem of Biddinchem. Er stond al een kerk in het vroegere Nijkerk op VuIlinlo in 1222, bij ons beter bekend a1s Wullenhoven. In het jaar 1222 woedde hier een enorme veenbrand en ook de kerk werd een prooi der vlarnmen. De boeren zetten alle zeilen bij en op 27 september van dat jaar was een nieuwe kerk gereed. Zie hier de naam zit er al in, was het aanvankelijk Niekerk en Nieuwkerk op den duur is dit Nijkerk geworden.

In 1412 werd door de heren van Vianen en Culemborg Nijkerk platgebrand. In 1413 schonk Reinald N van Gelre zijn onderdanen stadsrechten en onder zijn beleid ging de stad een goede tijd tegemoet.

In 1461 werd een nieuwe kerk in gotische stijl voltooid op de plaats waar oak nu nog de Grote Kerk staat.

Op 15 augustus 1540 verbrandde de stad en ook de kerk grotendeels, maar deze werd op de oude fundamenten herbouwd. Een gedenkteken wijst op een herbouwing van de toren in 1776. In die tijd kwam oak het mooie carillon in de toren.

De veste Nijkerk bezat drie poorten, de Ooster-, Veene- en Holkerpoort, waarvan jammer genoeg niets is overgebleven.

In 1587 kwamen Spaanse Iegerbenden en sIoegen hier hun tenten op, de naam van de boerderij "Spaansche Leger" herinnert hier nog aan. Omstreeks 1636 kwamen er betere tijden, toen werd hier en in de omtrek tabak verbouwd, vandaar de tabaksschuren die hier destijds bij honderden stonden, Een enkele is nog te zien.

Omstreeks 1700 werd de Arkergraft verbeterd en dit kwam de scheepvaart en hierdoor de handel zeer ten goede. De Franse tijd van 1795 tot omstreeks 1850 was weer minder gunstig en de welvaart taande. Opnieuw kwam een opleving door de aanleg van de Zuiderzeestraatweg in 1829 die een grote verkeersader werd over de Noord-West-Veluwe.

Zo veranderde het leefpatroon door de jarenheen en zijn de bronnen van inkomsten heden ten dage naast de Iandbouw en veeteelt, handel en industrie, Bovendien breidt de recreatie aan het Nijkerkemauw dat de laatste jaren onherkenbaar is veranderd, zich eriorm uit. Door de medewerking van enkele ingezetenen, die hun dierbare oude kaarten hiervoor leenden, en speciaal door de Stichting Oud-Nijkerk is het mogelijk geworden dit boekje te creeren en ik hoop dat velen er met volle teugen van zullen genieten.

~ ~ Niikerk. N. K lerk

>"' .....

? -.;:1. ': - .?.. :~

De fraaie hervormde kerk of Catharinakerk. De eerste steen werd gelegd op 3 juni 1461 door Peter van Egmond, richter van de Ve1uwe. De versiering van de preekstoel bestaat uit tabaksbladeren in houtsnijwerk, uit de tijd van de tabaksteelt hier ter stede. In de toren is een bijzonder mooi carillon, sinds 1 augustus 1776 gegoten door Andries Joseph van den Gheyn te Leuven.

Het monumentale orgel in de hervormde kerk werd in 1756 gebouwd door Matthijs van Deventer te Nijmegen. Andries van Balder te Den Haag is de ontwerper van de in fraaie barokstijl gebeeldhouwde kast.

Zo kwam men Nijkerk binnen over de straatweg Amersfoort-Zwolle, de zgn. Zuiderzeestraatweg, aangelegd door Lodewiik Napoleon. Ais men zijn ogen goed de kost geeft, is de hondekar - een oud vervoermiddel- te zien,

In de laatste eeuw was de Fransche school gevestigd in de Veenestraat. Dit gebouw was later burgemeesterswoning, militiezaal, distributiegebouw en thans belastingkantoor. Ret is ook het geboortehuis van Prof. Dr. Chr. Eijkman (11 augustus 1858), die als oudhoogleraar van de Utrechtse Universiteitin 1929 de Nobelprijs voor geneeskunde verwierf.

7

8

Jaren geleden was dit het personeel van de P.T.T. Op de ondersterij: H. Vedder, W. v.d. Hazel en H. van Slooten. De tweede rij: H. de Groot, M. van Hattum, W. v.d. Bor, H. de Groot, D. Pijpers en G. de Groot. Derde rij: G. Veenhuizen en G. Wouters. De heren H. Vedder en W. v.d. Hazel hebben altijd lopend, ook in buitenwijken, de post bezorgd.

Een originele reclame van de Nijkerkse Courant d.d. 7 maart 1904. De Nijkerkse Courant dateert uit 1867 en is dus al meer dan honderdjaar oud. Op deze prentbriefkaart is de prachtige stadstoren te zien.

Nijkerk - Huis en Hof

10

De vereniging "Huis en Hof" bouwde in 1919 een rij woningen op de "Paardekamp", waardoor de Van Rensselaerstraat ontstond. De Van Rensselaers, hun voorzaten woonden op Rensselaer, gaven hun naam aan de Van Rensselaerswijck in Nieuw Nederland. In de 17de eeuw trokken veel Nijkerkers naar de nieuwe wereld, zij behoren tot de stichters van New-York. Brant van Slichtenhorst, de vader van de Gelderse geschiedschrijver Arend van Slichtenhorst, stichtte Albany, de hoofdstad van de Staat New-York. Een andere Nijkerkse naam is die van Arend van Curler, die in 1661 de stad Schenectady stichtte. Deze stad eerde hem door in 1907 een bronzen gedenkplaat in de hervormde kerk aan te brengen.

Drie oud-veldwachters; van links naar rechts:

Jacob Koning, Jan Verboom en Rutger Mulder. De jeugd was in die tijd ook baldadig. Vaak moesten de gaslantaarns het ontgelden en werden gedoofd. Een prachtige anekdote van diender Mulder is weI deze: Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog waren mer Franse vluchtelingen. Mulder moest hen begeleiden vanaf het station en wat te zeggen! Op goed geluk zei hij "allee", een in deze streek gebruikt woord voor .vooruit'', en zie tot zijn verbazing marcheerden allen weg.

Nijlwk - Oerej. Kerk

De gereformeerde kerk in de Veenestraat, de zgn. Kruiskerk. In 1890werd het besluit genomen een kerk te bouwen over de oude houten kerk heen. Op 11 januari 1892 was de laatste dienst in de oude kerk en op 7 februari van dat jaar de eerste dienst in de nieuwe kerk. De kerk is op 30 juli 1975 totaal door brand verwoest. Op 20 december 1977 werd de nieuwe Kruiskerk in gebruik genomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek