Nijkerk in oude ansichten deel 2

Nijkerk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Cozijnsen-Petersen
Gemeente
:   Nijkerk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4424-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nijkerk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Op deze foto zien we de Holkermolen. De windkorenmolen aan de Holkerweg dateert van omstreeks 1800. De met riet gedekte zeskantige stellingmolen is gebouwd op een stenen onderbouw. Voordien stond op deze plaats een standerdmolen, die ook Holkermolen werd genoemd en waarvan de geschiedenis teruggaat tot het einde van de zestiende eeuw, Deze molens ziin in het bezit geweest van bekende Nijkerkse families. De Holkermolen, met een geschiedenis van bijna vier eeuwen, verkeert thans in een zeer vervallen staat.

40. De Brink is in Nijkerk geen dorpsplein maar een straat, genoemd naar huize "Den Brink", dat aan deze straat is gelegen. Er is in de loop der jaren veel veranderd op dit gedeelte van de Brink. De eerste drie huisjes links werden afgebroken voor de aanleg van de Commissaris van Heemstrastraat. De "Ronde Zeven", op de achtergrond, met een bouwstijl uit het begin van de zeventiende eeuw, is lange tijd als tabakswaag in gebruik geweest, terwijl het ook als woonhuis dienst heeft gedaan. In 1963 is het huis wegens bou wvalligheid afge broken.

41. Hier zien we de Torenstraat. Ter wille van het steeds intensiever wordende verkeer zal om het centrum van de stad een rondweg worden aangelegd. Met de aankoop van de huisjes aan de Torenstraat voor de prijs van f 9.250,- is hiermede reeds in 1959 een begin gemaakt. Achter het rnuurtje lag het schoolp1ein van de openbare lagere school.

42. De oude Amptschool in de Gasthuisstraat werd gebouwd in 1786 en IS III 1908 vervangen door de openbare school. Op de foto zien we het personeel van laatstgenoemde school in 1913. Van links naar rechts staan: E. Schouten, Nel Vlaanderen, J.L. van Sloten en K. Berends. Op de voorgrond zitten: Willie de Bruin, G. Beernink en Beb Leyns. De openbare school is enkele jaren geleden afgebroken om plaats te maken voor een parkeerterrein.

~ 11. Sii! .1 ;>.-.

1 .;. iraai .. ~'U ters r. t;l;t

43. Op deze foto zien we de Kolkstraat in 1902. De Beek die langs de Kolkstraat loopt was in 1902 nog niet overkluisd. Dat er in die tijd weinig of geen verkeer was, blijkt wel uit de plaats waar de straatlantaarns staan! Ret grote pand links was oorspronkelijk een tabakspakhuis en is kort geleden door de gemeente aangekocht.

44. Om de Vaart op diepte te houden werd door de gemeente in 1927 een baggermolen die van een motor was voorzien in gebruik genomen. Daarv66r had men een baggermolen die door mankracht in beweging moest worden gebracht. De modderbakken die hierbij nodig waren, werden schop voor schop in zee gelost. Het gemeentelijk baggerbedrijf is in 1953 opgeheven. De personen op de boten zijn E. van Rootselaar, de gemeenteopzichter en A. Loch.

45. Hier zien we enke1e dee1nemers aan de allegorische optocht, die werd gehouden tiidens het vredesfeest van 2 oktober 1919. De opstelling vond p1aats op de Westkadijk.

46. Ter herdenking van het vijfhonderdjarig bestaan van de stad Nijkerk werd tijdens de feestelijkheden van 27 augustus 1913 een luchtballon van de Koninklijke Nederlandsehe Vereeniging voor de Luehtvaart opgelaten. Het vullen van de ballon yond plaats op een terrein naast de gasfabriek. De leden van de Oranjevereniging genoten hier vrije toegang, niet leden moesten tien eent betalen. Geheel links herkennen we burgemeester J. de Lange en reehts, met hoge hoed, A.J. Morine, bestuurslid van de Oranjevereniging.

47. Op deze foto staat de watertoren in 1905. Bijna dertig jaar nadat het voorstel bij de gemeenteraad was ingediend kreeg men binnen de bebouwde kom van de gemeente Nijkerk een drinkwaterleiding. De totstandkoming in 1897 kostte f 40.000,-. De bouw van de watertoren was hierbij inbegrepen. Maar in het begin rendeerde de waterleiding niet. Het aantal aansluitingen bleef zeer gering, daar men liever het water uit de pomp of uit de Brede Beek gebruikte, want dat kreeg men "voor niets", Dit duurde tot de gemeente het water uit pompen en putten ging keuren. Werd het water afgekeurd, dan was de aansluiting op de waterleiding verplicht.

l

I %0

;". _.

7

48. De gasfabriek aan de Westkadijk zoals zij er omstreeks 1900 uitzag. Op 3 mei 1866 besloot de gemeenteraad een gasfabriek te 1aten bouwen. Bij de aanbesteding die hierop vo1gde, was slechts een inschrijver, Bij de ingebruikneming van de gasfabriek kreeg de stad in plaats van de particu1iere olielampen ook straatverlichting, Op 18 september 1867 ontstak burgerneester Schimme1penninck van der Oye de eerste gaslampen van de stadsverlichting. Dit belangrijke feit werd opgeluisterd door het muziekkorps van het zevende regiment infanterie uit Utrecht. De invoering van het aardgas maakte de gasfabriek overbodig, waarna deze is afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek