Nisse en 's-Heer-Abtskerke in oude ansichten

Nisse en 's-Heer-Abtskerke in oude ansichten

Auteur
:   J. de Ruiter
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3215-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nisse en 's-Heer-Abtskerke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

u lte. Th. d. SSM WZtl.

3345

9. Zoals de foto zelf al aangeeft, is dit de oostzijde van het Dorpsplein. Tussen het tweede en het derde huis in bevindt zich de toegang tot de zogenoemde Achterweg. Geheellinks staat Klaas Moerman, de meisjes midden op de weg heten Gees en Koos Bommelje, dan zien we vader Bomrnelje zelf en naast hem Ko en Johannes Bommelje,

1)orpsiraal mel School

Viti. Tn. ee But WU.

10. U ziet weI dat de fotograaf weinig fratsen kon uithalen, want op alle foto's worden zijn handelingen nauwIettend in de gaten gehouden door gezagdrager Bornrnelje met naast hem Jan de Kok. De kinderkopjes uit de straat werden voor f 3.500,- verkocht en in de plaats hiervan werden ordentelijke straatstenen geIegd. Pas in 1975 is het dorp door het gemeentebestuur van Borsele weer in de oude toestand teruggebracht, door deze ouderwetse, doch sfeervolle bestrating gedeeltelijk terug te leggen. Daarnaast werd ook een aantal oude straatlantaarns weer geplaatst.

11. Een schoolfoto die werd gemaakt in de tuin van de kerk. Op de achtergrond staat de school. Links staat juffrouw Van der Plank en rechts zien we het hoofd der school P. Meijers. Verder ontdekken we op de bovenste rij, van links naar rechts: Cornelis Nieuwenhuize Hzn., Marien Bosman, Gillis Bosman, Arjaan Zonnevijlle, Albrecht Kegel, Jacob Otte, Louw van der Hiele, Maris Kallewaard en Broer Martens. Op de tweede rij, van links naar rechts: Maarten Hoogesteger, Tannetje Kegel, Lena Bosman, Jaantje Nieuwenhuize Hdr., Wantje Eckhardt, Pauwtje Eckhardt, Arjaan Zonnevijlle Gzn., Jacobus Bornmelje en Kees de Back. Op de voorste rij, van links naar rechts: Ko de Jonge, Trui Matthijsse, Forra de Jonge, Antje Zonnevijlle, Geertje de Blaauwe, Sientje Nagelkerke, Zus Kegel en Joh. Zonnevijlle. Vooraan zitten Jan Kallewaard en Klaas Fierloos, die de belangrijke taak hadden het leitje vast te houden.

12. In de loop der jaren veranderde de dorpswand niet zoveel. Rechts, met de dogcar, is Centse, de eierkoopman uit Goes. Achter de school (rechts op de foto) zien we de woning van het hoofd der school. Later zou dit de woning worden van Jaap Jansen en zijn vrouw Coba Marcusse, die tevens concierge van het gemeentehuis was. Hier wordt het Dorpsplein nog nadrukkelijk gestoffeerd met hoge statige iepen, die echter om de vijftig jaar werden gerooid en eigenlijk de enige inkomsten voor de altijd lege gemeentekas vormden. Deze kaart werd overigens in 1908 verstuurd, zodat u een idee krijgt van de tijd waarin de foto werd genom en.

d:orelj en pasto;ie, Njss~

13. De vijver was toentertijd tevens de afscheiding tussen de tuin van de pastorie en de grindweg naar Heinkenszand. De foto werd v66r 1910 verstuurd. De dame in de tuin is mevrouw Pont-Bronsveld, De kinderen zijn niet herkend.

(Loren met pas!orie, Ni·ss~

~t/Pb~ ;;i44£~.4 ~/

14. Een bijna identieke foto met die aan de vorige bladzijde, die in dezelfde tijd moet zijn gemaakt. Deze kaart werd verstuurd op 11 juli 1906. De vijver voor het huis diende overigens als prive-waterleiding, want de echte waterleiding zou nog enige jaren op zich laten wachten. Dit water was dus hoofdzakelijk voor huishoudelijk gebruik. Het drinkwater ving men op in een regenbak of putte men uit een welle. De tuin met zijn vele hoge bomen en struiken liep door tot aan het dorp. Een slingerend pad kwam uit op de plaats waar nu het dorpshuis staat.

Nisse, Jngang 1)orp

15. Links was de boerderij van Boste1aar, tegenwoordig verbouwd en gerestaureerd en straks bewoond door de heer W. Roos. Daarnaast de nog niet verbouwde winkel van H. Dane, al sedert jaren bewoond door P. van Doorn. Daarachter zijn de armenhuisjes te zien, die wat later zijn gesloopt. De meisjes op de voorgrond zijn Pietje de Kok en Neeltje Hoogesteger. De boer achter hen is Jaap Nijsse,

16. Vergeleken met de andere foto zou men dit "het zelve anders" kunnen noemen; nu kijken we de grindweg naar Heinkenszand in. Als de kinderwagen, of liever gezegd de "bennewagen", geen dienst meer moest doen werd ze orngebouwd tot een trekkar, waarmee het eten voor de geiten werd gehaald of ze deed dienst voor het vervoer van andere landbouwprodukten. Ret jongetje is Kees Bostelaar, maar het meisje werd niet herkend.

17. Dit is de Zuidweg met rechts het in 1909 gebouwde huis "Sonnevanck" en links, nog vaag zichtbaar, de poort van het voormalige herenhuis van de ambachtsheren. Van links naar rechts zijn herkend: Sanne van Liere, Jannetje van Liere (zij woonden op de boerderij "De mooie Staak"), de gezusters Van Overbeke (die dienstmeisjes waren bij dokter Geill) met de kinderen en de hond van de dokter. Die kinderen heetten Jan en Servaas en verder nog in dit rijtje Gerrit Eckhardt en zijn zus Pauwtje, Geheel rechts staat J. Bommelje en op de achtergrond, op het balkon van "Sonnevanck", staat onder anderen dienstbode Dina Moerman.

der . 'ed Herv Gem

Nlsse.

18. Hier he eft de jeugd zich verzameld voor de pastorie. Herkend zijn onder anderen Jaap Otte, Maris Kallewaard en Arjaan Zonnevijl1e. De foto is in 1912 gemaakt. Op dat moment werd de pastorie bewoond door ds. AF.Ch. Pont, die was gehuwd met een dochter van de bekende domineefschrijver AW. Bronsve1d. Achtereenvo1gens was de pastorie bewoond door: ds. Pont (1890-1927), ds. Van Oeveren (1928-1932), ds. Blanson Henkemans (1932-1938), ds. Van Voorst Vader (1940-1946), ds. Le1y (1946-1950) en ds. Van Oyen (1951-1954). Nog tijdens dit laatste tijdvak werd ze verkocht, terwij1 een k1einere pastorie ernaast werd gebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek