Noordeloos, Hoornaar en Hoogblokland in oude ansichten

Noordeloos, Hoornaar en Hoogblokland in oude ansichten

Auteur
:   A. Horden
Gemeente
:   Giessenlanden
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4428-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordeloos, Hoornaar en Hoogblokland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Bij de aanvang van onze tocht door de drie dorpen, te weten Noordeloos, Hoornaar en Hoogblokland is het mij een grote vreugdeu dit boekwerkje te mogen aanbieden. Veel van wat u op de volgende bladzijden tegenkomt, is verdwenen en nog gaat er dagelijks wei wat verloren door de afbraak van oude boerderijen, het kappen van bomen en het dempen van sloten.

Wanneer u aan de hand van de navolgende kaarten het landschap van weleer bekijkt en het vergelijkt met de bestaande toestand zult u, evenals ik, moeten erkennen dat het er niet op vooruitgegaan is. In het kort zullen wij eerst even de drie dorpen doorgaan. Noordeloos met de Plashoek, de Minkeloos en Overslingeland telde in 1845 slechts achthonderdtwintig inwoners en er stonden honderdzestien huizen. In de omgeving van de Witte Brug stond vroeger een korenmolen van de familie Van der Ham. Op kerkelijk gebied is Noordeloos goed vertegenwoordigd. Er staan drie kerken: een hervormde kerk, een gereformeerde kerk en een christelijk gereformeerde kerk. In de hervormde kerk is nog een prachtige graftombe te zien van de laatste "heer" van N oordeloos

en Overslingeland, Martinus van Barnevelt die op 17 januari 1775 gestorven is. Hij woonde op het "Slot" dat op het Laageind stond tussen de boerderijen van Bart Bikker en Dingeman de long. Het "Slot" is afgebroken in 1968; de laatste bewoner was deheerP. M. Horden.

Wij vervolgen onze tocht en komen via de Grote Waard in Hoornaar terecht. In 1845 telde Hoornaar slechts vijfhonderdtweeentwintig inwoners en er stonden zesenzestig huizen. Hoornaar maakt er aanspraak op de oudste van de drie dorpen te zijn. In oude geschriften wordt verhaald over een in 642 gebouwde kerk. Deze kerk is doorde Noormannen vemield en in hetjaar 694 weer herbouwd. Vermeldenswaard is nog, dat de H. Willebrordus er gepredikt heeft. De kerk staat boven op een zandduin en diende vroeger bij overstromingen dikwijls als toevluchtsoord voor mens en dier. In de elfde eeuw stroomde het riviertje de Linge nog langs H oornaar en had een verbinding met het riviertje de Giessen. Uit hoofde van de dam, die toen alhier gelegd is, voerde dit dorp toen ook de naam van Hoornaarsdam. Heden ten dage is Hoomaar

wijd en zijd bekend door zijn jaarlijkse Iokveedag die elk jam drommen mensen trekt. Rest nog te verrnelden de van ouds in de orntrek bekend staande kaashandel van de firma Zonneveld-Piek. Maar onze toeht gaat verder en wij kornen in Roogblokland aan. Dit dorp is gesticht omtrcnt het jaar lOOO. Het noordelijk dee 1 is hoog en zandig. In 1572 had men de Alblasserwaard onder water gezet om het binnendringen van de Spanjaarden te voorkomen. Door zijn hoge Jigging diende Roogblokland als wijkplaats voor mens en dier uit de lager gelegen dorpen. Bij de grote overstroming in 1809 was dit eveneens het geval. In de eIfde eeuw stroomde de Linge langs het dorp in de riehting Hoornaar. In oude gesehriften wordt verhaald, dat men in de omgeving op een die pte van een a twee ellen een menigte eikebornen aantrof, sommige nog voorzien van takken en wortels, Sporen van vroegere natuurrampen? In hetjaar 1845 telde Hoogblokland vijfhonderdachtenvijftig inwoners en stonden er vijfenzestig huizen. De voornaarnste bron van inkomsten was toen de hennepteelt. Ret dorp bezit nu nog enige prachtige boerderijen. In een van de boerde-

rijen is nog cen voordeur te zien waarboven een prachtig jachttafereel is uitgebeeld.

De verbondenheid van de drie dorpen op kerkelijk gebied is goed te zien doordat inwoners van Hoornaar en Hoogblokland in Noordeloos ter kerke gaan. De inwoners van Hoornaar en Hoogblokland gaan in Noordeloos naar de dokter orndat de huisarts in N oordeloos woo nt, waar ook het gerneentelijk apparaat van de drie dorpen zetelt; aan het hoofd staat burgemeester M. W. Schakel. De bakker, de kruidenier en de melkbocr hebben hun klanten verspreid over Noordeloos, Hoornaar en Hoogblokland. Zij kunnen zonder elkaar niet leven, zeals de volksmond het placht te zeggen.

Aan het einde van deze korte inleiding moge ik u veel kijkgenot toewensen en dank brengen aan allen die mij vee! van vroeger verteld hebben.

1. Het "Slot" te Noordeloos, zoals het er uitzag in hetjaar 1903. Het stond op een terp en was omgeven door een gracht. Vroeger heeft hier een kasteel gestaan. De heren van Noordeloos en Overslingeland woonden daar. De laatste heer was Martinus van Barnevelt en de laatste bewoner P. M. Harden. Hetlaatste "Slot", gebouwd in 1880, werd in 1968 afgebroken.

Uitg. P. Y Hocwelingeli. Hoordeloos.

2. In hetjaar 1902 lag over de "Boezem" een voetgangersbrug, zoals hierboven afgebeeId. Wanneer's winters de molens het water in de "Boezem" hoog hadden opgemalen, gebeurde het vaak dat de beurtschipper niet meer onder de brug door kon. Men heeft deze brug nu vervangen door een "kippebruggetje", zoals er heden ten dage nog twee zijn.

Houwelin;eo. Noordelcos.

-klt£'::7I;c!fer'kstraat. ·Noordeloos.

3. De Kerkstraat, zoals zij er in hetjaar 1905 uitzag. Links op de hoek ziet men de bakkerij van A. P. Hordijk. In het huis reehts woonde Van Kekem, die het beroep van sehoenmaker uitoefende. Geheel reehts ziet men nog een lantaarn zonder kap. 's Zomers haalde men de kappen van de lantaarns af teneinde vernieJing te voorkomen.

Uilg. S. & W ~. >a. Nonten. Sth ??? hnv... K e. 427.

~·OORDELOOS.

4. Vanuit de herberg van de familie Yonk had men een prachtig doorkijkje. Het doktershuis, links, torent boven alles uit. In het met klimop begroeide huis links woonde bakker Thijs Kersbergen. In het huis rechts woonde de familie Brands; thans woont hier de familie Mesker. De koets op de voorgrond behoorde toe aan de dorpsdokter die op de terugreis is van ziekenbezoek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek