Noordgouwe in oude ansichten deel 2

Noordgouwe in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Dies Viergever
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4604-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordgouwe in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Dit tweede deeltje in de landelijke serie boekjes "in oude ansichten" over het dorp Noordgouwe heeft maar weinig straten, wegen en gebouwen als onderwerp. Het toont daarentegen onze dorpsgenoten in hun doen en laten gedurende de periode van circa 1900 tot 1960. Een bekende Nederlander, Wim Sonneveld, zei destijds in een boeiende samenspraak met Godfried Bomans: "Dat moet u ruim zien" en dat moet u dan ook maar zo zien! We hebben dus echt niet op een jaar eerder of later gekeken. Sommige foto's vallen wei iets buiten de gestelde periode, maar waren zo bijzonder, dat we ze toch een plaats in dit boekje wilden geven.

Herinneringen komen boven aan uitbundig gevierde feesten, burgemeesters, jeugdclubs, kampioenschappen van "Die Gouwe", de muziekvereniging "Con Amore" en niet te vergeten de vele schoolfoto's, die in dit boekje staan afgebeeld. Dit boekje heeft echter - evenals het voorgaande - geen andere pretentie dan de bewaard gebleven oude foto's en ansichtkaarten te bundelen als "album" met vermelding van zoveel mogelijk gegevens en zo het aanzien van oud- Noordgouwe voor velen te bewaren en te doen herleven. Afbeeldingen uit Schuddebeurs - dat vroeger gemeentelijk gezien tot Noordgouwe behoorde - hebben we zeer bewust uit dit boekje weggelaten. Het ligt namelijk in de bedoeling van de uitgever om aan "Schoddebozze" te zijner tijd een afzonderlijk boekje te wijden.

Beide deeltjes van Noordgouwe bevatten nu samen globaal zo'n negentig oude beelden van ons dorp. Vooral de foto's die uit prive-bezit spontaan voor dit doel beschikbaar werden gesteld, zijn vaak heel verrassend en voor vel en onbekend. Zo zijn de beide boekjes niet alleen "kijkboekjes" geworden, ook in de begeleidende teksten staan veel gebeurtenissen van vroeger beschreven. Het heeft erg veel tijd en inspanning gekost om bij de foto's met onderwerpen van zo verschillende aard steeds de nodige informatie te verzamelen.

Het bleek helaas niet altijd mogelijk om van de vele afgebeelde personen alle namen te achterhalen. Dat laatste is gewoon een onmogelijke zaak. Ook aan de betrouwbaarheid en de juiste schrijfwijze van de wel vermelde namen van personen kan nog wel eens iets mankeren. Maar dat zij dan zo!

Ten slotte een bijzonder woord van dank aan allen die zo vriendelijk waren om hun foto's voor dit doel enige tijd beschikbaar te stellen. Verder dank aan al degenen die mij allerlei gegevens hebben verstrekt en mij met raad en daad terzijde hebben gestaan. De eigen betrokkenheid bij de diverse gebeurtenissen in het dorp - waar ik met rnijn gezin zo'n 52 jaar met veel genoegen heb gewoond, is natuurlijk bij de samenstelling van deze beide Noordgouwse boekjes van onschatbare waarde geweest. Zo kwamen deze boekjes tot stand en het samenstellen van "Noordgouwe in oude ansichten" is voor mij een drukke maar prettige bezigheid geworden, waar ik nog vaak met veel genoegen aan terugdenk.

We beginnen nu aan het bekijken van de plaatjes en het lezen van de begeleidende teksten en hopen U op een aangename wijze te laten zien hoe het hier eens is geweest.

1. In dit tweede boekje met oude ansichten en foto's van Noordgouwe komen we met het vliegtuig binnen want nevenstaande opname is een luchtfoto van het ziekenhuis en directe omgeving. Wanneer deze foto werd gemaakt viel niet precies na te gaan, maar de kaart werd op 20 april 1953 vanuit Burgh-Haamstede naar Zeist verzonden. Het is dus in elk geval een opname van lang geleden. De uitbreiding van het ziekenhuis is ook reeds tot stand gekornen , want dat werk had de plaatselijke aannemer W. Kloet reeds in de eerste oorlogsjaren gerealiseerd.

De exploitatie van dit eilandelijke ziekenhuis was in handen van de gezamenlijke gemeenten op Schouwen-Duiveland. Na de watersnood van 1953 schonk het Zweedse Rode Kruis een nieuw ziekenhuis, maar dat werd in Zierikzee gebouwd, zodat het van 1902 daterende ziekenhuis in ons dorp geen functie meer te vervullen had.

Op de foto zien we rechts in het midden een houten barak, die bestemd was voor besmette en langdurige patienten. Achter deze barak zien we de autogarage van de gebroeders Akkerdaas, welk bedrijf - Autobedrijf Akkerdaas - in de loop der jaren wei drie keer groter is geworden. Akkerdaas is Opeldealer voor Schouwen-Duiveland. Helemaal links zien we de Heereweg, die er erg kaal bij Jigt met aan de weg het woonhuis van A. Akkerdaas, firmant van het gelijknamige autobedrijf. Helemaal op de achtergrond - in het midden - zien we nog net de eindgevel en enkele achtergevels van de Koeyerie.

2. Het effect van een luchtfoto is altijd heel anders dan van gewone foto's. Doordat men van boven af op de dingen kijkt ziet men uiteraard minder details, maar daartegenover weer beter de onderlinge verhoudingen ten opzichte van elkaar, bij voorbeeld wat richting en plaats betreft. Hier zijn duidelijk erven en afscheidingen van de verschillende percelen te onderscheiden, wei klein, maar toch interessant. Hier is ook de Pauwstraat in haar geheel te zien en in het midden de kerk met ernaast de geweldige kastanjeboom die in de ring door zijn omvang voor een groot deel het dorpsgezicht bepaalt. Links op de achtergrond camping De Stern, toen nog in wording.

Via het Oosterweegje, met bij de kromming in de weg twee boerderijtjes, komt men bij de dijk naar Dreischor waar men zowellinks als rechts kan gaan. Bij het links afslaan komt men langs een hoekje land dat door een heg is omsloten, helemaallinksboven te zien, waar vroeger een molen heeft gestaan. Het heet daar he den ten dage nog ,,'t ouwe mooluus". Voor de molen die volgens de overlevering is afgebrand werd daarna een kilometer verderop een nieuwe gebouwd. Maar die stond vanaf het dorp Noordgouwe gezien in de richting Zonnemaire, terwijl het bijbehorende "moolhuis" zelfs op grondgebied van de voormalige gemeente Zonnemaire stond.

3. Een dorpsgemeensehap zonder een eigen muziekkorps is eigenlijk maar niks en zo moet hoofdonderwijzer J. Vijverberg er waarsehijnlijk ook over gedaeht hebben. Door hem werd in 1910 het initiatief genomen tot opriehting van een eigen muziekvereniging. De officiele opriehtingsdatum is 10 september 1910. Nevenstaande foto moet een van de eerste foto's zijn die van "Con Amore" is gemaakt en dat zal omstreeks 1920 zijn geweest. De Noordgouwse muzikanten hebben zieh voor deze pleehtige gelegenheid opgesteld voor het woonhuis van hun voorzitter, meester J. Vijverberg. Ais fraai decor diende de "okkernotenboom", die na de inundatie van 1944 is verdwenen.

Op het vaandel valt de opriehtingsdatum duidelijk te lezen. Uniformen had men in die tijd nog niet, maar met een pet waren de dorpsmuzikanten al dik tevreden. Aan het vaandel hangen al wat medailles, hetgeen de aetiviteiten naar buiten toe duidelijk ondersehrijft. Topprestaties werden niet geleverd maar "Con Amore" had door de jaren heen wei een vrij stabielledenbestand. Een muziekvereniging had de tijd mee want er was in een dorp als Noordgouwe maar weinig te beleven. De mobiliteit van de dorpelingen was niet zo groot en dat betekende dat de muziek een welkome ontspanning was. Coneurrentie van andere vormen van vertier was er nauwelijks.

We zien op deze oude muziekprent, gehurkt, van links naar reehts: W. Braber, A. Remeeus en twee onbekende jongens, die geen lid van de muziek waren.

Op de eerste rij, van links naar reehts: T. van der Weele, C. Folmer, B. Kloet, M. van Kooten, W. Jonker, A. van den Berge, dirigent, K. Folmer, P. Manni, C. van Hekke, A. de Vrieze, een onbekende en A. van der Weele.

Op de tweede rij: J. Vis, H. van der Cingel, A. de Later, een onbekende, H. Dijkgraaf, voor het vaandel voorzitter J. Vijverberg, A. Folmer, de gebroeders A. en S. van Kooten, W. de Haas, A. Dijkgraaf en A. van der Werve.

4. Vaak zijn van de muzikanten van "Con Amore" groepfoto's gemaakt en het valt ons op dat er steeds weernieuwe gezichten opduiken. Dat is toch het beste bewijs dat veel Noordgouwenaren voor kortere of langere tijd lid van de muziek zijn geweest. Schijnbaar is er nogal wat verloop geweest, maar toch waren er door de jaren heen steeds zo'n twintig leden , die het bestaan van "Con Amore" garandeerden.

Deze foto dateert van het jaar 1924 en als we de vaandeldrager, de dirigent en de vice-voorzitter niet meetellen, waren er dus op dat moment maar veertien actieve leden , althans musicerende leden. Dat waren, zittend van links naar rechts: J. de Keijzer Wzn., A. Sager, W. de Haas, dirigent A. van den Berge, vice-voorzitter J. van der Werff, A. Remeeus en P. van der Klooster.

Staande, eveneens van links naar rechts gezien: P. Stoel (die zo te zien, ook wei eens de verkeerde kant van de trom bewerkte; die veerde echter niet terug en liet zijn sporen achter) en vervolgens G. van Popering, A. van der Weele, A. Kloet, vaandeldragerH. Dijkgraaf, T. van derWerve, W. van Popering, P. de Wit, A. van derWerve en Th. Ganzeman. De laatste was tamboer van het korps.

5. Op 10 oktober 1935 vierde "Con Amore" haar 25-jarig bestaan met een grote verloting en bazar in de openbare lagere school. Een muziekvereniging kampt haast altijd met financiele tekorten en bij een jubileum is er dan een goede aanleiding om de kas wat te spekken.

Een jubileumfoto hoort er vanzelfsprekend ook bij. Hier , zittend, van links naar rechts: penningmeester C. Pannekoek, secretaris A. Remeeus, voorzitter J. Vijverberg, dirigent K. Everwijn en vice-voorzitter J. van der Werff. Staande, van links naar rechts: vaandeldrager H. Dijkgraaf, G. van der Weele, W. van der Wielen, L. de Keijzer, ChI. Felius, J. de Keijzer, D. Viergever, A. van der Werve, P. van Tiggele, J. Koopman en P. Kloet.

De vier jongens tussen de rijen zijn van links naar rechts: C. Kort, C. Koopman, A. de Wit en CI. den Engelsman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek