Noordwijkerhout in oude ansichten deel 1

Noordwijkerhout in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.A. Warmerdam
Gemeente
:   Noordwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3300-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwijkerhout in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Noordwijkerhout ... de generatie, die zich het idyllische dorpje te midden van de prachtige beboste duinen nog kan herinneren is vrijwel uitgestorven. Verdwenen zijn de simpele huisjes, het Rechtshuis, de school, waaraan de Schoolstraat nog herinnert. Het Witte kerkje, waaromheen dit aIles was gegroepeerd, staat echter nog stoer overeind.

Het is haast onvoorstelbaar dat rond 1900 belangrijke verkeersaders als de Gooweg, Herenweg en Zilkerduinweg, die nu nauwelijks nog het drukke autoverkeer kunnen verwerken, slechts smaIle zand- en grindwegen waren met karresporen en een paardepad. Misschien is er nog een enkeling die u kan verteIlen dat hij in de Havenstraat, Dorpsstraat en Zeestraat 's avonds laat konijnen heeft zien rondhuppelen.

Dit aIles was nog niet zo lang gel eden het beeld van ons dorp. Omstreeks 1900 telde de hele gemeente niet meer dan tweeduizend inwoners. De Noordwijkerhouters leefden toen hoofdzakelijk van land- en tuinbouw, veeteelt en de schelpenvisserij. Verreweg het grootste deel van de bevolking bestond uit arbeiders, die met hard werken van de vroege morgen tot de late avond een karige boterham verdienden. Er werden

lonen betaald van zeven a acht gulden per week. Velen probeerden dan ook met strandjutten en stropen iets bij te verdienen. Er is in deze eeuw veel veranderd. Omstreeks 1904 werd op grote schaal begonnen met de afzandingen, met het gevolg dat er slechts weinig van het prachtige natuurschoon is overgebleven. Wij mogen dit betreuren; het betekende echter niet aIleen verlies. De afzandingen leverden cultuurgronden op die van uitstekende kwaliteit voor de bollenteelt bleken te zijn. De bloeiende bollenvelden brachten naast nieuwe schoonheid, meer welvaart. Het enige dat de herinnering aan het vroegere Noordwijkerhoutse landschap nog levendig houdt zijn de bomen op het voormalig landgoed Leeuwenhorst en de Waterleidingsduinen in de Ruigenhoek.

Van harte hoop ik dat de samensteIlers in hun opzet, om met deze verzameling foto's het verI eden voor de toekomst te bewaren, zijn geslaagd en dat het boekje voor veel plaatsgenoten en oud-plaatsgenoten aangename herinneringen zal oproepen.

H. J. M. Bosma

burgemeester van Noordwijkerhout

INLEIDING

Met de fotos en prentbriefkaarten, die in dit boekje zijn afgedrukt, willen wij trachten een indruk weer te geven van Noordwijkerhout in de jaren 1880 tot 1925. Het is een zorgvuJdige selectie, die dank zij de goede zorgen van een aantaJ ingezetenen bewaard is gebleven. Zoals u zal bJijken is onze keuze niet beperkt gebleven tot opnamen die een beeld geven van beide dorpen en het landschap daaromheen. Wij hebben ook enkele foto's van een ander genre uitgezocht, zoals een schoolklas, kermisfoto's, de eerste autobus waarmede een dienst op de naburige steden werd geopend, enzovoort. Ongetwijfeld zullen vel en die van het boekje kennis nemen, personen herkennen die op diverse prenten voorkomen.

De tekst die bij de foro's is afgedrukt, pretendeert geenszins een historisch verantwoorde beschrijving te zijn; hij is slechts bedoeld als verduidelijking.

Wanneer u het boekje doorbladert zult u ontdekken,

dat wij u in gedachten een tochtje laten maken door de gemeente van zuid naar noord. Het startpunt is Piet Gijs en vervolgens loopt de route via De Vlashoven, Kerkstraat, Gooweg, Dorpsstraat, Herenweg, Langevelderweg, Ruigenhoek naar De Zilk. Daarachter enkele plaatjes van de dorpskern.

Voorzover op foto's personen voorkomen hebben wij ons best gedaan te achterhalen wie zij zijn, doch wij zijn hierin slechts gedeeltelijk geslaagd. Indien lezers van dit boekje van oordeel zijn dat bepaalde aanduidingen niet geheel met de werkelijkheid overeensternmen, dan zullen wij het zeer op prijs stellen, wanneer zij ons hiervan op de hoogte stellen.

Tenslotte willen wij onze dank betuigen aan allen, die ons bij de samenstelling van dit boekje behulpzaam zijn geweest.

P. A. Warmerdam H. B. T. Overkamp

PIET·GIJZE BRUG, - Stationsweg,

Zo naderde men Noordwijkerhout rand de eeuwwisseling vanaf Voorhout over de 's-Gravendamseweg. Rechts de ophaalbrug naar de woning "Berg en Daal", De man met de hondekar loopt in de richting van de spoorlijn.

5

NOORDWIJKERHOUT. PIET GIJZENBRUG.

6

Het station Piet-Gijzenbrug; gezien vanaf het dorp in 1900. De Piet-Gijzenbrug op de voorgrond is sedertdien reeds driemaal verbreed en vernieuwd.

PIET-GIJZE'(BR'JG, - St.'tions·Koffiehuis. 1lS2.

-~~fj

Deze kaart werd verzonden op 12 september 1903 en geeft een kijkje op het "Stationskoffyhuis" vanaf het perron. Naast het hotel de stalling voor paard-en-wagen, zoals ook vermeld in de gevel van het gebouw. In deze stalling heeft mej. Goedhart thans een pottenbakkerij.

7

Pief 9ijzenhrug. qroen len veiling.

8

De foto, genomen in 1917, toont onder andere het toen nog houten veilinggebouw en de bedrijvigheid van aanvoer per vaartuig en paard-en-wagen. De groentenveiling "De Eendracht", opgericht in 1910, staakte haar activiteiten in 1952 wegens gebrek aan aanvoer.

· Oroete uit Piet Oijzenhlu:::

'-i

Een panorama vanaf de Piet-Gijzenbrug richting Lisse anna 1910. Aan de linkeroever ligt nu een uitgebreid industrieterrein.

9

10

1910. De winkel van de familie Van Schooten, waarvan het achterste gedeelte werd bewoond door de familie Waaning. De personen zijn van links naar rechts: mevrouw Van Veen, mevrouw Van der Klugt met dochtertje Marie, oma Van Schooten, mevrouw Van Schooten met zoons Wim en Bert en Jansje op de arm, Mary Holst en eigenaar Leen van Schooten in de deurpost; iets naar voren Anna, Bertje en Daantje Waaning, mevrouw P. van Schooten, Mas van Schooten, B. van den Burg, C. van Emmerik (met hoed), Trijntje en Dirkje van den Burg en op de fiets Han van Schooten.

Oroete uit Pie! Oiize~hrug

I

Het in het begin van deze eeuw gebouwde station dat in 1965 werd afgebroken. De spoorlijn werd aangeJegd rond 1845 en was een grote concurrent van de trekschuit HaarlemLeiden, die eveneens een aanlegplaats had bij de buurtschap Piet-Gijs.

11

12

De "CODRO" werd in ]917 uit hout op stenen voet opgetrokken en bevatte acht afdelingen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de bloembollencultuur vrijwel tot stilstand gekomen. De gronden werden produktief gemaakt door teelt van groenten, zoals koolrapen, wortelen, bonen en sjalotten. De Cooperatieve Drogerij, onder voorzitterschap van E. H. Krelage, ging zich toeleggen op de groentendrogerij. Wekelijks kon deze fabriek zeshonderdduizend kg verschillende soorten gedroogde groenten afleveren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek