Noordwijkerhout in oude ansichten deel 2

Noordwijkerhout in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.A. Warmerdam
Gemeente
:   Noordwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5157-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwijkerhout in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Deze pleisterplaats heeft in de loop van haar bestaan diverse narnen gehad. De orngeving. bediening en koopwaar waren altijd prima. ,. 't Zonnetje". nu cafe ,.De Afrit". hcefr in haar zevenrigjarig bestaan vele verbouwingen ondergaan. Op de foto rnevrouw Buys met een drietal buurkinderen. Achter de kinderen de handkar voor de volwassenen en ernaast de kinderwagen.

OORDWIJKERHOUT, - Ruigehoek !fag naar USSE

60. De volgende halteplaats van onder andere de Eerste Noordwijkerhoutse Auto-Onderneming en de groenteboeren Uitendaal en Broekhof , is de Ruigenhoek waar.nu ruim een eeuw de scepter gezwaaid wordt door de familie Geerlings. Bijzonderheden op de ansichrkaart zijn het gevleugelde ANWBbord, de vrachtwagen die bollen in manden gernerkt met een "K" vervoert en het hulpje van de slagers-. bakkers- of schoenherstelwinkelier met de transportfiets.

61. Het is waar! Oak deze foto, genomen in de bocht van De Zilk, heeft een cafe als middelpunt. De waning aan de linkerkant werd her laatst bewoond door de famiJie Duivenvoorde; op mooie zondagen voor heel veel jonge paartjes het begin van een lange duinwandeling. In de jaren veertig was hier een bunker die tot een twintigtal jaren geleden dienst heert gedaan als dependance van de brandweer

5

De Zilk.

62. Het verste punt in De Zilk was het cafe van Magna, de dichteres van De Zilk. Boven de ingan; staat: "Wed. F. de Groot Cafe De Zilk." Hier is de dichteres Magna geboren. Zij wist, naast eigen kroniekgedichten, tot ieders tevredenheid voor alle gelcgcnhcden een rijm of gedicht te maken. In de jarcn zevcntig zijn er twee boekjes van haar proza uitgcgeven. In 1980 is het pand gesloopt en is op die plaats nieuwbouw gekomen.

63. De inwijding van de Zilker H. Hartkerk werd door de bisschop van Haarlem , monseigneur A.J. Callier, 013 30 augustus 1920 verricht. In 1926 werden de voorgevel en de toren afgebouwd. Bouwpastoor H.J.M. Hafkenscheidt heeft ruim ticn jaar zijn herderli jkc activiteiten aan de kerk k unnen geven. Tijdens de storm van 1989 waaiden bijna alle dakpanncn van de kcrk.

~'OORDWIJKERHOJT, - Postkantoor ,

64. Her posrkantoor achier .. De Witte Kerk ". naast de smederij van Vermin. aan de Dorpsringweg. Op het bord hoven de ingang wordt de bezoeker verteld dat hier de hulppost is met telegraaf en teleIoon. Naast de deuropening is de toenmalige kantoorhouder, de heer Berghout, zichtbaar. Na de Tweede WereldoorJog begonnen de gebroeders Aartman hier een elcktriciteirszaak. In 1954 moest her pandje plaats maken voor de ingang van het Rusthof. De pandjes van Van Dijk achtcr .. De Witte Kerk" gaven de kcnmerkende rust van het dorp Noordwijkerhout weer. Vlak voor de eeuwwisseling werden de pandjes gebouwd voor de werkplaats van Van Dijk.

J i

, -"

~~::~-,: .. ~:.~~.-

.1'" ? "'='-'

Postkantoor Noordwijkerho~t - .

65. Van 1905 tot 1930 deed her hier atgebeelde gebouw dienst als postkantoor aan de Havenstraat, Her was gebouwd door de heel' Padding die de werkzaamhcdcn als postkantoorhouder pachtte van de PTT. In de toegangsdeur de heel' Padding geftankeerd door enkele van zijn mcdewerkers en zijn dochter Amalia.

66. In 1930 werd het postkantoor aan de Haveustraat afgebouwd. Het werd voorzien van een moderne telefooncentrale , een mime ontvangsthal tcrwijl er bovendien twee loketten konden worden bediend. De Iamilie Padding verhuisde mee naar de overkant. De dames Padding hebben tot ruim 1960 hun gewaardeerde krachten gegeven aan deze dienstverlening. Zij hielden zich goed op de hoogte van het wei en wee van vele dorpsgenoten. Op de foto heeft mevrouw Padding een gesprek met melkman Kees Duivenvoorde. Zestig jaar later, in 1990, is de PTTverhuisd naar Kerkeland, aan het begin van de wijk Zeeburg.

67. Rand 1935 was op de hoek Dorpsstraat - Havenstraat de grote winkel van C. F. Bernelman , gediplomeerd drogist, gevestigd. In de winkel waren ook verkrijgbaar chernicalien, verfwaren en fotoarrikelen en als reukverdrijver ,,4711". Op de Dorpsstraat 2 vinden we van 1929 tot 1931 de kappers- en sigarenzaak van Cor Willemse. Na diens vertrek naar de Dorpsstraat vestigde zich hier J.F. Willemse in de sigarenwinkel. W.A. Timmers kocht het winkeltje in 1939. Hij was tuinbaas maar zijn echtgenote zette de sigarenzaak voort. Na de oorlog werd het assortiment verder uitgebreid met schrijfbenodigdheden, boeken en tijdschriften. Nu is het nog steeds een gezellige winkel, maar zonder tabakswaren.

68. Deze kaart werd volgens het P'Tf-stempel in de vakantieweck van 20 tot 28 augustus 1934 verstuurd. Vanaf De Steeg nemen we ecn kijkje in de Havenstraat van de jaren dertig. Het oude pandje aan de rechterkant werd in 1938 aangekocht door Th. Heemskerk. Hij vestigde er later de melkfabriek .,De Landbouw" die in 1972 fuseerde met Menken uit Wassenaar. Aan de linkerkant de in 1898 gebouwde boerderij , waarvan de gevel tot 1966 gesierd was met mooi bewerkt houtwerk. Tijdens de storm in 1953 zijn er enkelc ornarnenten afgewaaid. Na een brandje in de top in de winter van 1966 bleek herstel te kostbaar. De restanten van her sierwerk zijn toen helaas geheel verwijderd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek