Nootdorp in oude ansichten deel 1

Nootdorp in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H.C.B. Starmans
Gemeente
:   Nootdorp
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3941-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nootdorp in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De Nootdorper van 1973 zal bladerend in dit fotoalbum ongetwijfeld met interesse bekijken hoe Nootdorp er veertig, vijftig jaar geleden uitzag. Dit spreekt nog des te meer aan nu Nootdorp gedurende de laatste jaren een haast "stormaehtige" ontwikkeling doormaakt. Wat direct opvalt, is de grote verandering in bouwwerken die in deze jaren is opgetreden. Met enig heimwee zullen zeker de oudere Nootdorpers onder ons terugdenken aan de tijden van weleer. Dat Nootdorp er landelijk en sehi!deraehtig uitzag, daarvan zal iedereen overtuigd zijn. Dat ook van dit oude karakter nog veel behouden kan blijven, daarvan zullen ongetwijfeld ook velen overtuigd zijn of worden. Deze foto's laten eehter ook de leefgewoonten en leefwijzen uit die tijd zien. De Nootdorper stamt uit een degelijke, hard werkende generatie. Zijn voorouders hadden heel goede leefgewoonten waarbij een heehte familieband zorgde voor een bijzonder goede onderlinge verhouding. Levend in een tijd waarin alom gesproken wordt over goede intermenselijke relaties, zal de Nootdorpse generatie van weleer door hun leefpatroon zowel op godsdienstig als maatsehappelijk gebied ons zeker veel te leren hebben. Mogen velen bladerend in dit album er genoegen in vinden te kunnen lezen van het weI en wee van hun voorouders. Moge het voor anderen een aansporing zijn om dit bezit uit het verleden voor zover zulks mogelijk is te behouden. Gaarne wil ik dank brengen aan hen, die hun bijdrage hebben geleverd om de samenstelling van dit album mogelijk te maken. Niet onvermeld wil ik daarbij laten het besehikbaar stellen van de vele oude foro's uit de grote verzameling van de heer M.P. Ripken, die op dit terrein belangrijk werk heeft verricht. Het bestek van dit boekwerkje is te klein om nog vele andere foto's op te nemen, Het was geen eenvoudige opgave om onder de besehikbare foto's de namen te vermelden van alle personen die op deze fete's stonden. Voor verbetering e.q. aanvulling terzake houden wij ons dan ook aanbevolen.

Ais inleiding op de foto's willen wij u in vogelvlueht een overzieht geven van de versehillende omstandigheden waaronder de Nootdorpers in het begin van deze eeuw leefden. (1900-1930).

LOOP DER BEVOLKING.

Hier treft u een overzicht aan van de ontwikkeling die Nootdorp vanaf de volkstelling van 1899 tot aan die van 1971 heeft doorgemaakt:

1899 pet. 1930 pet. 1947 pet. 1971 pet.
N.H. 244 33.0 419 29.7 509 21.7 1019 19.
Geref. 45 6.1 106 7.5 117 5.0 251 4.8
R.K. 449 60.8 838 59.4 1656 70.5 3514 66.9
Overig 1 0.1 21 1.5 20 0.8 71 1.3
Geen 0 27 1.9 46 2.0 400 7.6
739 100 1411 100 2348 100 5255 100 WEGEN EN VERVOER.

Nootdorp had in deze periode grintwegen. Eenmaal per jaar werden deze wegen van een nieuwe keislag voorzien. Alleen in het hart van de weg lag een bestraat gedeelte, in de volksmond .Jiet paardepaadje" genoemd. Uitsluitend de Dorpsstraat en de weg naar Delft, de Brasserskade, waren bestraat. Aan het einde van de jaren dertig werden de wegen geasfalteerd. De aanleg van de rijksweg kwam in 1936 gereed. Wilde men vanuit Nootdorp op eigen gelegenheid naar Den Haag dan ging men via de Broekweg over Leidsehendam of via de Brasserskade over Delft. Via het openbaar vervoer eehter had Nootdorp een uitstekende verbinding met Den Haag. De treinverbinding naar de residentie had maar liefst drie haltes in Nootdorp en weI station Oost aan de 's-Gravenweg, een halte aan de huidige eerste spoorwegovergang aan de Veenweg en een halte aan de huidige tweede spoorwegovergang aan de Veenweg. De heer J. de Groot van de Brasserskade had bovendien een eigen autobus en zorgde voor een

busverbinding naar Delft en Leidschendam. Bovendien onderhield ook de autobusonderneming "Vios" uit Wateringen een lijndienst van en naar Delft met als chauffeur de Nootdorper Nic. van Beek.

TUINBOUW.

Aanvankelijk kende Nootdorp praktisch uitsluitend veehouderijbedrijven. In de jaren twintig kwam de tuinbouw in zwang. Er werd begonnen met de teeIt van groenten onder "plat glas" terwijl men pas veel later overging tot de bouw van de verwarmde warenhuizen. Sla en komkommers waren de belangrijkste gewassen.

SPORT.

Ook in de eerste jaren van deze eeuw deed men in Nootdorp - zij het op bescheiden schaal - al aan sport. In 1928 kenden we de eerste Nootdorpse voetbalvereniging "D.LO." (Door Inspanning Ontspanning). Deze club speelde op een weiland van wethouder L.H. de Vreede aan de Oudeweg, ter hoogte van de woning van C.L. de Baat. Oprichters van deze vereniging waren de gebroeders A.P.H. en C.L. van Leeuwen. Nog later kwam er een roorns-katholieke voetbalvereniging V.O.G.E.L. (Voor Ons Genoegen En Lust). De voetbalverenigingen hebben bij de keuze van hun sportterrein nog al eens van plaats gewisseld. Achtereenvolgens werd gevoetbald op het weiland van veehouder P. Mooijman aan de Dorpsstraat (de plaats waar nu het bejaardenverzorgingstehuis gaat komen) en later op het weiland achter de boerderij van de heer Th. de Winter, Veenweg 100. Als kleedgelegenheid werd gebruik gemaakt van een op het weiland aanwezige stal. Eerst in 1950 kregen de voetbalverenigingen een definitief sportpark. Nootdorp kende twee ijsverenigingen: de vereniging van de Veenweg en die van het Dorp. Jaariijks werd bij gelegenheid van de kermis een kortebaandraverij voor paarden georganiseerd op het kermisterrein. In zaal Sluijs (gevestigd in de Dorpsstraat 64) was een kegelbaan ondergebracht en ook de biljartvereniging A.D.O. had hier haar honk.

CULTUUR.

Naast toneel- en zangverenigingen had Nootdorp ook twee muziekverenigingen: een katholieke muziekvereniging, die aanvankelijk begon als fanfare en later is omgezet in een harmonievereniging en van protestants-christelijke zijde de fanfare "Concordia". WONINGBOUW.

Tot 1947 werd de woningbouw in Nootdorp uitsluitend uitgevoerd in opdracht van particulieren. Er waren enkele kleine plaatselijke aannemers die ineidenteel woningen bouwden ten behoeve van de land- en tuinbouw. Eerst na de tweede wereldoorlog kwam de volkswoningbouw tot ontwikkeling.

ONDERWIJS.

Aanvankelijk had Nootdorp twee scholen, Een openbare lagere school stond op de plaats waar nu het roorns-katholieke verenigingsgebouw is gelegen, terwijl de andere openbare school zich beyond op het terrein waar nu het gemeentehuis staat. Beide scholen zijn in verband met de stichting van twee bijzondere scholen in de loop der jaren opgeheven. In 1908 werd begonnen met een eigen roorns-katholieke lagere school aan de Veenweg, welke school werd opgericht en geleid door de zusters van de congregatie van "De Arrne Zusters van het Goddelijk Kind" waarvan de zetel was gevestigd aan de Lauriergracht in Amsterdam. Het protestants-christelijke volksdeel begon in 1925 een eigen "School met den Bijbel" aan de Molenweg. De vroegere openbare lagere school aan de Veenweg werd door het rooms-katholieke kerkbestuur aangekocht en verbouwd tot verenigingsgebouw, terwijl de openbare lagere school in de Dorpsstraat werd verbouwd tot gemeentehuis.

VOLKSGEZONDHEID.

Nootdorp kreeg pas in 1940 een eigen huisarts: dokter Nic. Versteeg, die zich later als specialist in Breda vestigde. Voor die tijd werd Nootdorp verzorgd door huisartsen uit de naburige gemeenten. Dokter Huijzer uit Leidschendam en dokter Van der Horst uit Pijnacker hebben jarenJang in Nootdorp praktijk uitgeoefend. De eerste wijkzuster voor Nootdorp was zuster Margaretha, die behoorde tot de zusters van huize St. Joseph. De wijkzuster hield ook in een der vertrekken van het St.-Josephhuis spreekuur. In de jaren dertig kreeg Nootdorp twee wijkverenigingen en weI "Het Wit-Gele Kruis" en "Het Groene Kruis".

Open bare School, Nootdorp.

1. Op de plaats waar thans het raadhuis staat, stond vroeger de openbare lagere school van Nootdorp met daarnaast het huis van het hoofd van deze school, de heer M.C. Casteleijn. In 1933 werd deze openbare lagere school opgeheven.

) ootoorp

if. X. X~rk

2. Hier zien we de rooms-katholieke kerk aan de Veenweg zoals deze rond de eeuwwisseling was gesitueerd, Rond om de kerk trof men geen bebouwing aan. Voor de kerk tussen de bomen is een ooievaarsnest zichtbaar.

3.0mstreeks 1910 zag het begin van de Molenweg gezien vanaf de viers prong er zo uit. Bakker Holtkamp had er zijn broodbakkerij en het brood werd met paard en wagen rondgebracht. Op de foto bakker Holtkamp met zijn personee1. Thans is hier bakkerij Sliedregt gevestigd.

4. Dit is een zicht vanaf de Mo1enweg op de Dorpsstraat met op de voorgrond een zogenaamde spoelingschuit en een spoelingwagen. Spoeling was afval van de Calvefabrieken in Delft en werd door de veehouders gebruikt als voer voor het vee. Jarenlang bracht Groenewegen "spoeling" rond bij de boeren. Op de foto op de voorgrond verder de inmiddels afgebroken schuur en het woonhuis van het aannemersbedrijf van Van Venrooij. De opname dateert van 1916.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek