Nootdorp in oude ansichten deel 2

Nootdorp in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.C.B. Starmans
Gemeente
:   Nootdorp
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4569-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nootdorp in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het raadhuis

Met het gereedkomen van het nieuwe raadhuis in de Dorpsstraat, wordt een mijlpaal bereikt in de geschiedenis van Nootdorp. Bladerend in dit album zal het de lezer niet ontgaan welk een geweldige ontwikkeling ons dorp heeft ondergaan in de eerste he 1ft van deze eeuw. Op de plaats van het thans gebouwde nieuwe raadhuis stond aanvankelijk de school van Nootdorp, waar onze voorouders hun eerste kennis opdeden. In de jaren dertig werd de school omgebouwd tot gemeentehuis, waarin naast de raadzaaI, burgerneesterskamer en secretarie ook het politiebureau en de garage voor de brandweerauto waren ondergebracht. De uitbreiding van het ambtenarenkorps aIsmede de steeds groter wordende werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders en de raadsIeden maakten deze nieuwe huisvesting noodzakelijk. Bladerend in dit boekje treft men ook nog het eerste

raadhuis in de Dorpsstraat aan dat was gebouwd op het plantsoen, dat nu is gelegen op de hoek van de Dorpsstraat en de Maria van Oisterwijkstraat.

Scholen

In 1976' kreeg Nootdorp de beschikking over drie nieuwe schooIgebouwen. In het begin van deze eeuw kwam de onderwijsvoorziening net op gang. Rond de jaren twintig kwam de vestiging van de twee bijzondere scholen tot stand. Hierbij heeft het particulier initiatief baanbrekend werk verricht. De kerken had den hierbij een niet te onderschatten taak. Wegenbouw

De meeste wegen in ons dorp waren verharde grintwegen. De rust in het verkeer maakte zelfs de aanleg van trottoirs niet noodzakelijk.

Woningbouw

De woningbouw was, bij het begin van deze eeuw, uitsluitend in handen van het particulier initiatief en was primitief en aangepast aan de behoeften van die tijd, terwijl ook de geringe financiele middelen een royale bouw niet mogelijk maakten. De woningbouw van die tijd mocht dan niet voldoen aan de eisen van deze tijd, men kan niet ontkennen dat hij vaak "schilderachtig" was en beter passend bij het lande-

lijke karakter van Nootdorp. Het mag verheugend worden genoemd, dat juist ook in deze tijd meer aandacht wordt besteed aan het landelijke karakter van ons dorp. De vele aangepaste geveltjes in de Dorpsstraat zijn hiervan een duidelijk bewijs,

Agrarisch karakter

Het agrarische karakter van Nootdorp komt in dit album eveneens duidelijk naar voren. De veeteelt nam in het begin van deze eeuw in ons dorp een belangrijke plaats in. Ook laat het nog duidelijk zien hoe met name de tuinbouw, via de teelt van platglas, is begonnen. Van de aanwezige vaarten werd een dankbaar gebruik gemaakt om met een platte schuit de groenten naar de veiling te vervoeren.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer was in het begin van deze eeuw eveneens aangewezen op het particulier initiatief, terwijl het vrachtvervoer in het begin zelfs per hondekar plaatsvond.

Ophaalbruggen

Veel foto's in dit album ton en duidelijk hoe met name de vele ophaalbruggen het eigen karakter van Nootdorp lieten zien. Dat daarbij werd gedacht aan passende opschriften, getuigt van de fantasie van de inwoners in die dagen.

Feesten

Nationale feesten, zowel als kerkelijke feesten, vormden voor de Nootdorpers een extra gelegenheid om in grote saamhorigheid deze feestelijkheden te vieren.

Gezinsleven

De familieband zorgde er tevens voor, dat men niet naast elkaar leefde, maar over en weer belangstelling had voor alle belangrijke gebeurtenissen in het familieleven.

Moge dit fotoalbum ertoe bijdragen ons te laten zien welke goede tradities Nootdorp in het begin van deze eeuw rijk was, zoals saamhorigheid, eigen initiatief en het dragen van eigen verantwoordelijkheid, gepaard aan een grote arbeidskracht en werklust. Indien dit fotoalbum aan de bewustwording van deze allerbeste tradities mede een bijdrage mag leveren, dan is hiermede een heel goede zaak gediend. Aan allen die hun medewerking hebben verleend bij het samenstellen van dit album, zij oprecht dank gebracht, terwijl wij ons voor opbouwende kritiek gaarne aanbevolen houden.

1. Nootdorp kende in vroeger jaren vele karakteristieke boerderijtjes met rieten daken. Een er van werd bewoond door de familie Pex aan de Veenweg (thans nummer 73).

Dorpstraar mel Cafe "De Gouden 5ter(~ Nooldorp.

2. Een gezicht in de Dorpsstraat uit 1915. De man met het paard is Tinus van Dijk met naast hem de kinderen Marie Saarberg, Tinus Ripken, Wim Eisberg, Bernard Jansen en Jan Eisberg.

3. Boven: dit was het vraegere station's Gravenweg aan de gelijknamige weg. Het station lag aan de Iijn Den Haag-Rotterdam-Hofplein. De foto dateert van 1910 en laat zien, van links naar rechts: de twee spoorwegbeambten Jan van der Kraan en Jaap de Bruijn. Het station kreeg later de naam Nootdorp Oost. Onder: Nootdorp was in vroeger jaren een kegelbaan rijk. Deze kegelbaan was ondergebrach t in cafe-billard "Royal". De betreffende woningen zijn inmiddels afgebraken en thans is daar onder meer de tapijthandel van Van der Goes en de supermarkt van De Spar gevestigd. De foto dateert van rand de eeuwwisseling.

4. De boerderij Geerweg 1 in 1906, bewoond door Gabriel van Dijk. Op de palen naast de taegang stand de spreuk "Door Gods hand" en "Bou ik stand". De boerderij wordt thans bewoond door de familie Spruit.

5. Zo zag het Oosteinde (vroeger Achterweg) er in 1907 uit in de richting van de Dorpsstraat. Op de wcg is duidelijk het bruggetje te zien.

6. Deze foto van de Veenweg werd in 1904 genom en ter hoogte van de woningen Veenweg 40 en 59. De vrouw met muts, links op de eerste ophaalbrug, is mevrouw De Vreede-van Paassen. De woning reehts staat op de plaats van de huidige winkel van de familie Boonekamp. De man met snor, rechts voor de haag, is schoolmeester Coppens.

7. Deze foto werd genomen in 1909 en laat de Veenweg zien vanaf het huidige Jeugdhuis Veenweg 67 in de richting van de spoorweg. De eerste ophaalbrug links was van Jan Hoek en de tweede brug van Piet Dobbe. Rechts op de achtergrond is station Staatsspoor nog zichtbaar. Deftig wandelend op de weg zien we schoolmeester Coppens. Op de ophaalbrug van Jan Hoek stond te lezen:

Eens zal van deez' uren Voor U de laatste zijn En daarop volgt er geenen Leeft daarom vroom en rein.

8. Op de plaats waar nu het levensmiddelenbedrijf van de familie Boonekamp is gevestigd, Veenweg 40, was vroeger de kruidenierswinkel van de weduwe Janssen (1900). Het meisje links in het bootje is Cato de Vreede, dochter van Hein de Vreede de rentenier. De man die de boot vasthoudt is een van de gebroeders Van Hagen. Deze gebroeders waren vissers van beroep en woonden aan de Kortelandseweg. Verder zien we rechts op de foto, met muts, mevrouw De Vreede.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek