Nuenen in oude ansichten deel 2

Nuenen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.V.M. van Roy
Gemeente
:   Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4429-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nuenen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

31. Of de ge jong bent of auw t en ge het 'n Brabantsclz en tegeliik 'n Nuenens hart, dan kan 't gebeuren, de oew lzart bii 't zien van di portretje van het brandweerlzuiske en care Coolen te Neerwetten begint te zingen. Ge vuult wa meziek van binnen en meteen wa heimwee noar diejen ouwe tijd, toen Neerwetten toch nog veul schonner waar. Mi deez' woorden heb ik min gevuul gezeed.

Nederwetten (gem.) Nune

.....

32. Bij Koninklijk Besluit van 18 oktober 1921 nummer 48 werd jhr. mr. J.Th.M. Smits van Oyen benoemd tot burgemeester van Nuenen c.a. De inhuldiging en de installatie vonden plaats op donderdag 3 november 1921. De burgemeester en "zijne lieve verloofde" werden, gezeten in een open landauer, nabij het Liefdegesticht toegesproken door de voorzitter van het feestcomite, A. Goudsmits.

De aanspraak verrichtte de tienjarige Mien van Wijk: Edelachtbare heer burgemeester. Blijdschap, vreugde en ongekend genoegen doet onze kinderlijke harten thans trillen, terwijl onze ogen schitteren van kinderlijk genot. Immers, ons valt de eer te beurt onze hooggeachte edelachtbare heer burgemeester onze kinderlijke welkomsgroet aan te bieden en zijn edele ook uit naam der eerwaarde ulsters een welgemeend welkom toe te roepen. Wees welkom dan, driewerf welkom edelachtbare heer burgemeester ill onze gemeente. 0, wij vertrouwen de toekomst, die zal aan blijde verwaclttingen beantwoorden. In U edele zal onze gemeente een vader en beschermer vinden, terwijl wij U edele tevens verzekeren, dat de eerbied en hoogachting die wij voor U edele koesteren oprecht is en dat wij niets zo zeer wensen, dan dat uw kostbaar lev en nog tal van jaren gespaard bliive tot lieil en welzijn van onze gemeente. Geniet liet volste vertrouwen, de ltoogste achting, de innigste liefde van al Uw onderhorigen. Wij beloven U edele ook, dat wii allen vurig zullen bidden, dat God zijn rijkste zegen over U en Uw werkkring moge uitstorten. Aanvaardt, edelachtbare heer burgemeester, deze welgemeende wensen van deze blijde kinderschaar ell der eerwaarde zusters, die vol blijdschap met ons jubelen. Lang leve onze burgemeester. (Tekst van zuster Irene, hoofd van de meisjesschool.)

Loco-burgemeester P.J. van Wijk zei onder andere: Onze mensen komen tot U met de vrijmoedigheid als waarmede een kind tot zijn vader gaat om raad of hulp, en de gang waarmede zij tot U komen valt hun lichter als zij weten dat zij een bereidwillig gehoor en een hartelijke ontvangst kunnen verwachten.

Op de foto zien wij, van links naar rechts, zittend: Wout van Wijk, Karel Prinsen, Thijs Sloots, Piet van Wijk, jonkvrouwe M.M.A. Michiels van Kessenich, de burgemeester, gemeentesecretaris Frans v.d. Nieuwenhof, Jos van Nuenen, Bastiaans en C. van Grootel. Geheel rechts staat gemeenteontvanger-brouwer J.A. Prinsen.

33. Deze foto van het voltallige secretariepersoneel van de gemeente Nuenen c.a. is in 1928 gemaakt op de secretarie van het toenmalige gemeentehuis aan de Berg, in ] 873 gebouwd op de plaats van het gebodenhuisje. Aannemer Laurens Noten bouwde het pand voor een bedrag van f 6.289,-. We zien, van links naar rechts: gerneentesecretaris Th. de Rooij, gemeentebode, veldwachter, opzichter en gerneentelijk deurwaarder A. Pijs, J. van den Broek en Julia Prinsen. Het secretariepersoneel bestaat thans uit vijfendertig leden.

Burgemeesters:

Tijdvak:

J. van Hoven A. Vogels

J. de Vries

J. van Hombergh J.A. van Luijtelaar J.G. van Kemenade

Jhr. mr. J. Th.M. Smits van Oyen Jhr. mr. C.T.J. van Rijckevorsel O.M. Haffmans

Jhr. mr. J.J. Smits van Oyen

? -t 843 ]844-]850 ]850-1860 1860-1895 ]895-191] 1911-1921 1921-1931 1931-1954 1955-1962 1963-1977

Aantal inwoners op 1 januari: onbekend onbekend

1850: 2538

1860: 2620

1895: 2477

19]1: 2498

1921: 2861

1931: 4010

1955: 6171

1963: 8213

1977: 16000

34. Op deze foto zien we een onderwijzeres en twee onderwijzers van de openbare lagere school. De school stond vroeger aan het Park, naast cafe "De Zwaan". Het gebouw doet thans dienst als brandweerkazerne. Van links naar rechts poseren hier: A. Goudsmits, mejuffrouw Tempelmans, dan de echtgenote van het schoolhoofd en ten slotte schoolhoofd Corne van Brunschot.

Aan deze openbare lagere school is ook de dochter van A. Goudsmits, mejuffrouw J. Goudsmits, thans onderwijzeres aan de H. Hartschool, verbonden geweest. A. Goudsmits bekleedde in de Nuenense gemeenschap diverse functies. Zo was hij meer dan vijfentwintig jaar lid van de gemeenteraad van Nuenen c.a., wethouder en tevens loco-burgemeester. Door zijn aangeboren gave van welsprekendheid trad hij meermalen op als voorzitter van plaatselijke feestcornites en was hij onder meer voorzitter van fanfare "De Vooruitgang" en van het crisiscomite.

35. Een opname van de meester en alle leerlingen van de lagere school te Gerwen. De foto werd gemaakt op 3 oktober 1899. We zien vooraan, van links naar rechts: meester Van Kemenade (bijnaam: de schoefel; later, van 1911 tot 1921, was hij burgemeester van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten), Martha v.d. Heijden, dan een dochtertje en een zoontje van de meester, vervolgens drie onbekenden en ten slotte Adrianus Aarts, Evert de Vries en Tona Raaijmakers-van Rooij. Op de tweede rij: Willem Schuts, Hannes Donkers, Martinus Sanders, Janus van Deurzen, een onbekende en v.d. Rijt. Op de derde rij: Martinus v.d. Kemenade, Janus Donkers, twee onbekenden, Gradje Sanders en nog een onbekende.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek