Obbicht en Papenhoven in oude ansichten deel 1

Obbicht en Papenhoven in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.A. Knoors
Gemeente
:   Born
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3360-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Obbicht en Papenhoven in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In tweeerlei opzicht zijn Obbicht en Papenhoven dorpen met een "Heerlijc" verleden. Tot de komst van de Fransen in 1794 hadden de elkaar opvolgende lokale heren er de opperste macht, dank zij de vele persoonlijke rechten die zij bezaten. Zetelend op hun kasteel waren zij gebiedende heren, naar wie de plaatselijke bevolking zich eeuwenlang gedienstig schikte. Niets heeft de loop van de geschiedenis van het dorp zo bepaald als de aanwezigheid van het kastee!. .Hecrlijc'', in de zin van "aangenaam" , is het ook dat verleden te leren kennen, wetend dat nog veel feiten en gebeurtenissen schuil gaan in de nevel van de tijd. Toch ontdekt men spoedig dat de levensweg van onze voorouders dikwijls niet over rozen ging. Oorlogen en natuurrampen waren vaak hun dee!. Ook het kasteel deelde regelmatig in die rampspoed. Was het in 1643 de woest uithalende Maas die het oude Obbicht van de aardbodem veegde, het nieuwe Obbicht - tot 1688 Overbroek geheten - werd in 1825 nagenoeg geheel door brand verwoest.

Dit boekje zegt niets over het verre veri eden van de voormalige heerlijkheid Obbicht en Papenhoven. We kijken "slechts" terug naar het recente verleden, daarbij gebruik makend van foto's die het geschreven woord niet aileen illustratief ondersteunen, maar zelf bron van informatie zijn.

Bij de samenstelling van dit beeldverslag over Obbicht, Pa-

penhoven en Nattenhoven in de periode 1880-1940 werd dankbaar gebruik gemaakt van twee fotocollecties, samen deel uitmakend van de .Kiekoscoop'' , die door het Ecrevissecomite in het kasteel werd ingericht bij gelegenheid van de herdenking van de honderdste sterfdag van Pieter Ecrevisse in 1979. De eerste werd uit particulier bezit tijdelijk bij elkaar bracht door mijn broer Zef Knoors uit Limbricht. Veel foto's uit deze verzameling waren afkomstig van de nazaten van de familie Dirckinck von Holmfeld. De andere collectie is die van Renier Schillings die in de periode 1910-1930 een kostbare schat aan foto's maakte over Obbicht. Mijn broer en de familie Schillings ben ik zeer erkentelijk voor de bereidwillige medewerking aan deze uitgave. Ten slotte dank ik aile overige bruikleengevers en niet in het minst de zegslieden zonder wiens hulp vee! foto's weinig zeggende afbeeldingen zouden zijn gebleven. Veel en schitterend fotomateriaal wacht nog op publicatie. Desondanks hoop ik, dat de gemaakte selectie de belangstellende lezer een duidelijk beeld geeft van "Obbich en Papenhaove, wiej 't vreuger waor!" Ervan overtuigd, dat het Ecrevissecomite sinds de oprichting in 1977 zeer veel heeft bijgedragen aan het historisch bewustzijn van de Obbichtse bevolking, draag ik dit fotoboek aan deze verenigingop.

1. Het tegenwoordige kasteel Obbicht werd in 1870 gebouwd door de Luikse koopman A.G. de Palude. De bouwmeester was J.B. Renoz, eveneens uit Luik. Op 14 mei 1954 werd het kasteel door brand verwoest. Van 1975 tot 1986 vond de restauratie plaats door de ondememer L.P. Szymkowiak, die de bouwval in 1973 kocht. De foto is een opname van ver voor de eeuwwisseling, toen het kasteel werd bewoond door de adellijke familie U. Dirckinck von Holmfeld. De fraaie lindenallee was nog aanwezig.

2. Een staatsiefoto, wellicht gemaakt in 1885 bij het huwelijk van Ulysse baron Dirckinck von Holmfeld en Carla gravin van Hompesch Riihrich van kasteel Walburg in OM en Laak. De baron overleed op 11 februari 1895 op het kasteel, waama hij op 16 februari werd bijgezet in het familiegraf te Kiel. Carla hertrouwde in 1901 met domineeszoon Emile Begeman (t 1914) nit Stevensweert en overleed te Obbicht in 1918. Uit het eerste huwelijk werden drie dochters geboren. Zowel de baron als de barones waren grote weldoeners voor de Obbichtenaren.

3. Poserend op het bordes van het kasteel zien wij pastoor A.J. Habets (1891-1901), huisvriend van de kasteelfamilie; Renee Dirckinck ("Bol") 1890-1973; Louise Dirckinck ("Toets") 1888-1946; rnejuffrouw Tideman, gouvernante; Elizabeth Dirckinck ("Liza") 1886-1920 en notaris Van Wessem uit Sittard. Bij zijn overlijden legateerde de baron een bedrag van f 1200,- aan zowel het kerkbestuur als het armbestuur. De pastoor voerde diepgaande gesprekken met de barones over geloof en godsdienst. Zijn hoop op haar bekering bleek echter ijdel te zijn.

4. Zowel verenigingen als particulieren onderhielden nauwe banden met de kasteelbewoners. Ret dienstpersoneel werd hoofdzakelijk gerecruteerd uit de plaatselijke bevolking. Op de foto staan op het kasteelbordes:

Sjang? Munsters, tuinman; Barbara Schmeitz, huishoudster; Nic Wintraeken; Sophia Smeets, keukenmeid; Willem Oirbons, jachtopziener (de "Gard"); een onbekende; Lena (Houben) Kitzen; Piet Dirckx, koetsier; Maria Perebooms, kokkin; en Ties Houben, timmerman. Ret Barbararaam in de oude kerk werd in 1898 door de baronesse geschonken ter nagedachtenis aan Barbara Schmeitz en Sophia Smeets.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek