Obbicht en Papenhoven in oude ansichten deel 2

Obbicht en Papenhoven in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.A. Knoors
Gemeente
:   Born
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5911-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Obbicht en Papenhoven in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Acht jaar na het verschijnen van het geheel uitverkochte deel1 van "Obbicht en Papenhoven in oude ansichten", is nu een tweede deel uitgebracht. Foto's uit de coIlectie Renier Schillings, aangevuld met foto's van bruikleengevers en materiaal uit eigen bezit, vormen enerzijds een waardevolle aanvuIling op deel1, maar geven op zichzelf staand weer een goed beeld van het leven en werken in het dorp gedurende de peri ode 1890 tot 1940.

Steeds weer blijkt hoe sterk het dorp na de Tweede Wereldoorlog van aanzien is veranderd en niet altijd in gunstige zin. Met name de vroegere Dorpsstraat, thans Ecrevissestraat, heeft veel van het oude karakteristieke uiterlijk verloren. De sloop van het cafe van Thorn op den Kamp op de hoek van de Ecrevissestraat en de Koestraat is een blijvende verarming voor het dorpsbeeld. Ook de afbraak van het voormalige kerkgebouw, waarvan door toedoen van het Ecrevissecomite de toren gelukkig behouden kon blijven, heeft aan het dorpsbeeld een zwaar litteken toegebracht. Ret verdwijnen van tal van eenvoudige woningen, veelal van het kopse langgeveltype die met de spitse gevel naar de straat zijn gekeerd, sloeg bressen in de oude straatwanden, die niet of slechts met onaangepaste nieuwe woningen werden opgevuld.

am de inwoners, maar meer nog de gemeentelijke overheid, te confronteren met de ernstige beleidsfouten op het gebied van het behoud van het dorpseigene in het jongste verleden en daaruit vergaande conclusies te trekken voor de nabije en verre toekomst, is een uitgave "in oude ansichten" een zeer zinvoIle zaak. Er zijn heden ten dage namelijk legio mogelijkheden om karakteristieke, beeldbepalende panden in oude dorpskernen te behouden, in samenhang met comfortabel wonen naar hedendaagse normen en begrippen. Daarvoor hoeft men niet eens te beschikken over panden die historisch of uit oogpunt van architectuur van grote betekenis zijn. Waar het op aankomt is oog te hebben voor het specifieke karakter dat elke oude dorpskern he eft en de wil te tonen am te behouden wat uit dat oogpunt waardevol en in wezen onvervangbaar is. Plaatsen als Thorn en Stevensweert hebben in monumentaal opzicht uit zichzelf geen streepje voor op welke andere plaats, dan aIleen met dit verschil, dat men daar tijdig heeft ingezien dat behoud en herstel van het bouwkundig erfgoed verre de voorkeur verdient boven het onnadenkend slopen van delen van oude kernen, am die vervolgens te vervangen door veelal karakterloze nieuwe bouwsels.

Men krijgt steeds meer de indruk dat gemeentelijke overheden op het punt van ruimtelijke ordening en woningbouw steeds gemakzuchtiger worden en hun grote verantwoordelijkheid in deze gedachteloos in de schoot werpen van projectontwikkelaars, die andere doelen en belangen plegen te dienen. Er zijn duidelijk sterke tendensen te bespeuren dat bij belangenafweging commerciele aspecten veruit prevaleren boven waarden van cultuurhistorische aard.

De uitgave van de twee delen "Obbicht en Papenhoven in oude ansichten" zouden tegen deze achtergrond bezien een bijdrage kunnen leveren aan een broodnodige herorientesing op een meer evenwichtige afsternming van belangen, waarden en normen die aan een goed beheer van de woon- en leefomgeving van tegenwoordige en toekomstige generaties ten grondslag liggen.

Ten slotte wil ik iedereen danken die door het in bruikleen geven van fotomateriaal en het verstrekken van informatie een onmisbare bijdrage hebben geleverd aan de uitgave van dit tweede deel van "Obbicht en Papenhoven in oude ansichten". Zeer in het bijzonder een woord van dank aan mevrouw Maj ConjourPerebooms, die met haar schoonzus vele uren vrij maakte voor het zo belangrijke speurwerk.

lA. Knoors

1. Wij laten ons op onze tocht door de voormalige gemeente Obbicht en Papenhoven leiden door dorpsfotograaf Peter Renier Schillings. Wij zien hem hier op zijn paasbest gekleed op de fiets. Waar de foto, met op de achtergrond het beeld van een leeuw, werd gemaakt is niet bekend.

In de periode van 1910 tot 1930 maakte hij tal van unieke toto's op glasplaatnegatieven, die door zijn zoon Sjaak Schillings zorgvuldig werden bewaard.

Renier Schillings werd op 5 november 1863 in Born geboren en was gehuwd met Elisabeth Knoors (1866-1937) uit Obbicht. Hij overleed in Obbicht op 17 december 1931.

Op de linker foto zien wij Sjaak Schillings met zijn oom Gerard Schillings, die in Born op het Hondsbroek woonde.

2. In de vestibule van kasteel Obbicht maken wij kennis met twee vrienden van adellijke afkomst. Links baron Ulysses Dirckinck von Holmfeld van kasteel Obbicht en rechts Henri du Puis de Watremont van kasteel Born. De foto werd gemaakt v66r 1895.

De Obbichtse baron werd op 6 december 1833 in Kopenhagen geboren en overleed op 11 februari 1895 op kasteel Obbicht. Hij huwde met Carla Gravin van Hompesch-Rurich (1861-1918) van het inmiddels verdwenen kasteel Walburg te OM en Laak. Zij kregen drie dochters: Elisabeth, Louise en Renee.

Na het overlijden van baron Ulysses hertrouwde de nog jonge weduwe met Aemilius Begemann (1850-1914), zoon van de dominee van Stevensweert. Zij overleed op kasteel Obbicht op 25 juli 1918.

3. Als gevolg van de herindeling van gemeenten in Zuid- Limburg op 1 januari 1982 werd de Dorpsstraat door een gemeentelijk besluit omgedoopt in Ecrevissestraat. Op 2 januari 1983 werden op ludieke wijze door het Ecrevissecornite de bordjes verhangen.

Hier een foto van de Dorpsstraat gezien in westelijke richting. Achtereenvolgens zien wij links het oude huis van Martinus Salden (gedeeltelijk), het nieuwe huis van Martinus Salden, waarin later de kruidenierszaak van Gene Salden en de slagerij van Giel Salden werden gevestigd, het cafe van Bert Wolfs, het cafe van Sjang Oirbons en de tweeblok die door Sjang Nohlmans werd gebouwd.

Rechts de huizen van: Thomas Janssen, Louis Pernot (met zonnekap), Gerrit Aarts, het kerkhof voor de oude kerk, de pastorie, het patronaat, huis Jannes Coenen, cafe Zefke Alberti, cafe Toon Hecker en de slagerij van Harie Gregoire.

4. De familie Knops achter hun pachthoeve in de voormalige Beekstraat omstreeks 1915. De hoeve behoorde lange tijd tot het grondgebied van kasteel Obbicht. Om die reden werd Knops ook weI .D'n Halfe" genoemd, hetgeen halfwinner betekent, de gene die de helft van de oogstopbrengst genoot. De andere helft viel de kasteelheer ten deel. De hoeve lag naast het huidige pand Langs de Beek 27.

Hub Knops was twee keer gehuwd, respectievelijk met Anna Bisschops (vijf kinderen) en Fien Caelen (dertien kinderen).

Van het gezin zien wij in de eerste rij: Tina, Eduard, Thia, Pierre, Maria en Tilla. Tweede rij: Giel, Bertha, Guus en Anna.

Derde rij: Sjeng, Lei, moeder Fien Knops-Caelen, Jeanny op de arm, vader Joseph Hubert Knops, Caspar en Jozef.

Op de achtergrond de in 1983 gesloopte kerk uit 1904, die aan de achterzijde aan de hoeve Knops grensde.

5. In het huidige pand Langs de Beek 14, bewoond door ZefPerebooms en zijn familie, was jaren gel eden de timmerwerf van Harie Perebooms gevestigd. Voor het nog niet verbouwde pand in de toenmalige Beekstraat zien wij enkele leden van de familie Perebooms. Het zijn, van links naar rechts: Gretha, Elly Claessen, Willy, Truke Pereboorns-Mulleners en Sjos met haar prachtige poppewagentje.

Elly Claessen was het jongste kind van het joodse gezin van Leo Claessen, dat in de Beekstraat 13 woonde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog doken Leo Claessen, zijn dochter en haar man onder in Amersfoort, maar werden toch gedeporteerd naar het kamp Auschwitz, waaruit Elly en haar vader uiteindelijk toch behouden terugkeerden naar Obbicht. Elly's man Max Harmsen overleefde het kamp helaas niet.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek