Obdam in oude ansichten

Obdam in oude ansichten

Auteur
:   H.F. van der Pol
Gemeente
:   Obdam
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3951-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Obdam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Een van de bekendste heren vande ambachtsheerliikheid Obdam en Hensbroek is wel de in 1610 geboren jonkheer Jacob van Wassenaer van Duvenvoorde, die op 1 september 1624 - op dertien- of veertienjarige leeftijd dus - de heerlijkheid in leen verkreeg. Jacob, baron van Wassenaer, heer van Obdam enzovoort, luitenant-admiraal van de Staten van Holland en Westfriesland vloog met zijn schip "De Eendracht", na een twee uur durend gevecht met de Engelse vlootvoogd, de hertog van York, op 3 juni 1665 voor de kust van Lowstoft de lucht in. Het was een slecht begin van de tweede Engelse oorlog.

Na hem waren er nog slechts vier heren van Obdam en Hensbroek, allen uit het geslacht van Wassenaer, want op 23 februari 1781 besluiten de Staten van Holland en Westfriesland de heerliikheid Obdam en Hensbroek, reeds bestaande in de vijftiende eeuw, te scheiden. Nadien heeft Obdam nog maar twee heren gekend, de laatste was Jacob Unico van Wassenaer, die op 21 januari 1794 met de heerlijkheid van Obdam beleend werd. Het is wel aardig te weten, dat bij keizerlijk decreet van 21 oktober 1811, Obdam en

Hensbroek, ingaande 1 januari 1812 weer verenigd werden en dat daarna, bij koninklijk besluit van 13 december 1815, weer een scheiding plaats vond, ingaande 1 mei 1817, welke tot nu toe gehandhaafd is. Veeteelt was in de dagen van de heren het grote middel van bestaan; er waren dan ook talrijke boerderijen, groot en klein in Obdam. In het begin van deze eeuw begon de tuinbouw zich aarzelend in de polder te ontwikkelen. De grote verandering begon omstreeks 1913, toen vele tuinders uit De Streek, Wervershoof, De Langedijk en andere plaatsen zich in Obdam vestigden, De zeer vruchtbare zavelgrond leende zich bij uitstek voor groenteteelt. Spoedig daarna ontwikkelde zich zeer snel de teelt van bloembollen en daardoor nam de welvaart toe.

De jaren dertig brachten de beruchte economische crisis, die grote moeilijkheden in de land- en tuinbouw veroorzaakte. Voor aIle lagen van de bevolking was het een zware tiid, Tot overmaat van ramp volgden de oorlogs- en bezettingsjaren er op. Het economische leven begon zich daarna weer te herstellen. Vele huizen met bedrijfsruimten en winkel-

panden werden gebouwd of gemoderniseerd. Ook de tuinbouw bleef bij deze ontwikkeling niet achter en specialiseerde zich vooral in de teelt van bloernbollen zeals tulpen, ranonkeIs, anemonen en andere bijprodukten. Dit had tot gevolg dat de aanvoer aan de plaatselijke groente- en aardappelveiling steeds meer achteruit ging. Men besloot dan ook een fusie aan te gaan met de Veiling Avenhorn en Omstreken. Sindsdien is de plaatselijke veiling uit het vertrouwde dorpsbeeld verdwenen.

Misschien wist u dit alles wel, maar wist u ook, om op een wat Iuchtiger onderwerp over te gaan, dat we nog in deze eeuw in Obdam, een pastoor gehad hebben, die, sprekend over de slechte toestand van de kerkvloer zei: "Het zal mijn tijd wel uitduren" en die op de dag van zijn uitvaart tot grote ontsteltenis van de beminde gelovigen, onder grote stofwolken, met kist en al door diezeIfde vloer zakte? Sommige aanwezigen dachten al aan een opstanding. Pastoor Fit heeft het herstel van de vloer niet meer mogen beleven, maar weI zijn steentje er aan bijgedragen.

Bij de bouw van de rooms-katholieke kerk schijnt het

destijds ook weI vrolijk toegegaan te zijn. Met mandjes werden stenen, kalk enzovoort naar boven gehesen. Maar men zegt dat zich tussen deze materialen ook wel eens een flesje met versterkende drank bevond, om de kou te verdrijven, of de hoogtevrees te bestrijden. Velen verwonderden zich er dan ook over, dat de muren zo recht zijn geworden,

En wist u dat de bekende kastanjeboom in de tuin van de Horstenburg omtrent 1870 geplant is door de vader van mevrouw Karsten-van Leeuwen en dus niet zo oud was als menigeen dacht?

De samensteller van dit boekje is zeer grote dank verschuldigd aan zijn talrijke informanten voor het beschikbaar stellen van foto's en prentbriefkaarten en voor het verstrekken van de nodige tekst en uitleg. Tenslotte dient een naam genoemd te worden, die van de heer H.P. de Wijs. Hij gaf, naast andere hu1p, welwillend toestemming tot het gebruiken van zijn tekst "De ontwikkeling van de Iaatste 50 jaar", in de gemeentegids van Obdam. Zonder hen allen zou dit boekje niet zijn geworden tot wat het nu is.

1. Aan het Kwakelpad heeft lange tijd een graanmolen zijn wieken laten draaien. In 1903 liet de familie S.P. Molenaar deze molen plaatsen, daar de vorige in brand gevlogen was. De nieuwe molen was afkomstig uit de Zaanstreek en werd per schip naar Hensbroek vervoerd en vervolgens met paard en wagen naar Obdam. In 1929 is de molen, "De Jonge Ruiter" genaamd, jammer genoeg gesloopt,

2. Op deze schilderachtige foto zien we de hervormde kerk met pastorie. Het gebouw dateert van het jaar 1881. Ret slootie is verdwenen, evenals de ontsierende palen.

3. Deze pittoreske plaat geeft ons een indruk van het begin van de Dorpsstraat in vroeger jaren. Wanneer de dagen kortten, kon het hier goed donker ziin. De bomen benamen het weinige licht dat er was en van straatverlichting was in die dagen geen sprake. Rechts vooraan staat de boerderij van Spaander, dan die van Reus. Het huis met houten wand, links aan de weg, is nu vervangen door een modern winkelpand van schilder De Boer.

lir "[;.n uit 01 IA,I

4. Links staat het huis van timmerman Engel, dat inmiddels is vervangen door een nieuwe woning. Daarachter zien we de kapitale boerderij van Spaander, een sieraad van het dorp destijds, maar helaas door blikseminslag getroffen en verbrand. Een enkele hekpaal is als herinnering gebleven. Op deze plaats vinden we nu de Rabobank. Het foeilelijke transformatorhuis is afgebroken. Eindelijk eens een afbraak, waar we ons over kunnen verheugen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek