Oegstgeest in oude ansichten deel 2

Oegstgeest in oude ansichten deel 2

Auteur
:   mr. B.C. van Krieken
Gemeente
:   Oegstgeest
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3954-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oegstgeest in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

dlf'Ji.!!.

])tlIJt1l ,:1 S ::D on'"Y6;:

JJ~~;:r 5:£~J1:'lI· :lrn®"IJL

IN LEIDING

De afbeelding op de vorige bladzijde, van "Het Dorp Oegstgeest" met het bijbehorende gedicht, dateert van het einde van de achttiende eeuw. Zij is nu bijna twee eeuwen oud! In deze tijd zou zo iets niet meer vervaardigd kunnen worden. Een modern dichter zou het hebben over woningblokken en flats of over auto's die een verkeersprobleem opleveren en de straten ontsieren. Hij zou zich druk maken over luchtverontreiniging en milieubescherming. Er is veel veranderd. We zijn eraan gewend geraakt te zeggen dat we leven in een snel veranderende wereld. Ook Oegstgeest ontkomt niet aan deze verandering.

Vooral na de tweede wereldoorlog heeft het uiterlijk aanzien van vrijwel iedere gemeente in ons vaderland zich danig gewijzigd. De ouderen herinneren zich met een zekere weemoed dat het vraeger veel rustiger was. Het was voor de kinderen nog mogelijk op straat te spelen. Van zebrapaden had men nog nooit gehoord en verkeerslichten waren onbekend.

Het is te begrijpen dat boeken met afbeeldingen van vroeger op het ogenblik "in" zijn, "Oegstgeest in oude ansichten", dat ik enige jaren geleden mocht samenstellen, bleek dan ook veel belangstelling te trekken. De uitgeefster vroeg mij thans een vervolg te willen samenstellen. Gaarne heb ik aan dit verzoek voldaan.

Nadat, rand 1900, de overgang van Oegstgeest van plattelandsdorp naar "woongemeente" een aanvang had genomen, is deze ontwikkeling gestadig voortgegaan. Als over enige jaren het bestemmingsplan "Haaswijk" op de gronden ten noorden van het Oegstgeesterkanaal zal zijn uitgevoerd, is de gemeente bijna volgebouwd. Oegstgeest zal echter als woongemeente een eigen plaats blijven innemen. Men weet dat het hier goed wonen is; in een betrekkelijke rust, ver van het stadse rumoer.

Zich verdiepen in het verleden van de plaats waar men zijn domicilie heeft, heeft een aparte bekoring. Men gaat iets begrijpen van hetgeen iernand eens heeft gezegd: "Ret leven is steeds op de toekomst gertcht, maar het begrip ervoor op het verleden".

Gaarne wi! ik tot slot allen dank en die op enigerlei wijze mij behulpzaam zijn geweest bij het bijeenbrengen van ansichtkaarten of foto's. In het bijzonder geldt deze dank het college van burgemeester en wethouders dat ook nu weer toestemming gaf gebruik te maken van de rijke fotoverzameling waarover de gemeente beschikt. Moge deze verzameling bij voortduring de aandacht krijgen die zij verdient.

Oegstgeest, juni 1975

Uitg. J. P. Nauta, Velsen, (Holland).

0<: tgeest, - Schoonzlcht, N. 828.

1. We beginnen onze wandeling door oud Oegstgeest bij het Wilhe1minapark. Dit park werd aangelegd aan het eind van de vorige eeuw. Het werd het begin van de ontwikkeling van Oegstgeest van p1attelandsgemeente tot woongemeente. In de verte zien we het raadhuis dat werd geopend op 28 februari 1900. De architect was H.J. Jesse. Het postkantoor moet nog worden gebouwd, zodat de afbee1ding za1 dateren van circa 1903.

2. Een foto van het Wilhelmina park, maar nu in omgekeerde riehting, daterende van dezelfde tijd. Er staan nog sleehts enkele huizen. De foto is genomen naar de kant van de Geversstraat. Ten oosten van deze straat is alles nog bollen- en tuingrond.

3. Veel van het gemeentelijke 1even heeft zich in de loop der jaren in het Wilhelminapark en bij het gemeentehuis afgespee1d. Hier zien we een foto van het raadhuis, genomen in augustus 1914, kort na het uitbreken van de eerste were1door1og. Toen Nederland ging mobiliseren kreeg Oegstgeest een vrij sterke bezetting. Natuurlijk moest de militaire wacht op het gemeentehuis worden vereeuwigd.

4. Een belangrijke dag was 6 augustus 1923. Toen herdacht A.P. van den Berg (zevenenzeventig jaar) dat hij vijf'tig jaar als gerneentearbeider in dienst was. Dit feit werd voor het nageslacht op de plaat vastgelegd, Zittend van links naar rechts: dr. Timmermans, wethouder Rubenkamp, burgemeester Van Griethuysen, de jubilaris en zijn echtgenote, wethouder Van Egmond en de raadsleden Van Delft en Spaargaren. Staande van links naar rechts: veldwachter v.d. Aar, Van Noord (hoofd van de openbare lagere school aan de Mors), gemeenteambtenaar Kok, gemeenteontvanger Lubbe, gemeenteambtenares mejuffrouw Van Griethuysen, de gemeentearbeiders Van Abswoude en Van Leeuwen, veldwachter De Koning, gemeentearbeider Wilbrink, nachtwaker De Wit, en veldwachter Krijger.

5. Op 18 februari 1925 was J.G.M. van Griethuysen vijfentwintig jaar burgemeester. Een grootse hulde viel hem ten deel. Hier zien we de jubilaris met familie, huldigingscomite en verdere notabelen. Op de eerste rij zit ten de burgemeester met zijn familie en dr. Van der Kolk, geneesheer-direeteur van "Rhijngeest". Op de tweede rij staan onder anderen: pastoor De Vetten, ds, Rauws, ds. Ruys en ds. Jansen Schoonhoven. Derde van reehts is mevrouw Van Meurs, de vroedvrouw.

- -,

6. Een foto van het veertigjarig jubileum van burgemeester H.D. Terwee mag niet ontbreken, al was het aileen al am de toeziende inwoner! Terwee was burgemeester van 1853 tot 1895 en hij vierde zijn veertigjarig ambtsjubileum op 28 mei 1893. De foto is gemaakt bij de ambtswoning, "Huize Sehoutenburg" aan de Wiittenbachweg, die zieh reehts bevindt (niet zichtbaar). In de verte staat de boerderij van Lubbe, thans het huis Toorenvelt.

7. De Juffermansstraat, Spaargarenstraat, Duivenvoordestraat en Boonstraat zijn genoemd naar wethouders van onze gemeente. Wethouder A. Juffermans 1eefde van 1839 tot 1923. Hij was lid van de raad van 1877 tot 1919 en wethouder van 1896 tot 1919. Hier ziet u hem op het bordes van het raadhuis, te zamen met burgemeester Van Griethuysen, op 1 september 1919 ter ge1egenheid van zijn afscheid.

8. Burgemeester Van Griethuysen met de wethouders J.e. Spaargaren en H.W. Rubenkamp op 5 september 1927 ter ge1egenheid van het afscheid van wethouder Spaargaren. De heer Spaargaren was van 1896 tot 1919 en van 1923 tot 1927 wethouder. De heer Rubenkamp was dat van 1919 tot 1932. N aar wethouder Rubenkamp is geen straat genoemd. Hij moest zich tevreden stellen met een brug, namelijk de Rubenkampbrug, tussen het Burgemeester van Griethuysenp1ein en de Louise de Colignylaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek