Oirschot in oude ansichten

Oirschot in oude ansichten

Auteur
:   W. Klaasen
Gemeente
:   Oirschot
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4431-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oirschot in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

op verzoek van het gemeentebestuur samengesteld door

P.W.G. Bogmans, A.E.M. van Esch, W. Hobbelen, C.J. van Kempen, W. Klaassen, A.I. van Leuven, Th. A. van de Loo

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXI

W~OEN

OEKJE

ISBN10: 90 288 4431 7 ISBN13: 978 90 288 44315

© 1970 Europese Bib1iotheek - Zaltbomme1

© 2008 Reproductie van de oorspronke1ijke druk uit 1970

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

IN LEIDING

Dit boekje heeft niet de pretentie, een stukje aaneengesloten histone in beeld te presenteren, Het wil enkel herinneringen oproepen uit een recent verleden, situaties van straten en pleinen en het leven der bewoners van ca. 80 tot 20 jaren geleden. Nog steeds wordt men gegrepen door het monumentale en door de kostelijke sfeer van dit oerkempische dorp. De rnajestueuze kapittelkerk, de bijna duizendjarige kapel op het Vrijthof, het unieke oude raadhuis, het fraaie door bomen en oude geveltjes omzoomde marktveld, de rustieke oude boerderiien en de prachtige bossen spreken tot ons modernen de soms wondere taal van het verleden. "Oirschot in oude ansichten" wil U enige levensechte kiekjes uit dit veri eden presenteren. Wij hebben getracht, de afgebeelde situaties en huizen in het kort te beschrijven (hier en daar met oudere historische gegevens) en door vergelijking van archiefmateriaal en uit de herinnering van oude dorpsbewoners vooral de afgebeelde personen te identificeren. De indeling spreekt voor zich zelf: 1. Markt, 2. Vrijthof, 3. Koe-

straat (na Markt en Vrijthof het oudste woongedeelte), 4. Odulphusstraat, 5. Gasthuisstraat, 6. Dekaniistraat, 7. Torenstraat, 8. Rijkesluisstraat, 9. Weg naar Best, 10. Molenstraat, 11. Nieuwstraat, 12. Oude Grintweg, 13. Spoordonkseweg, 14. Spoordonk, 15. Straten, 16. Bos en Heide.

Bij de onderverdeling is zo vee! mogelijk met de topografische opeenvolging rekening gehouden,

U it de meer dan duizend kaarten, aangetroffen in priveverzamelingen en het gerneentearchief, kon in het bestek van deze uitgave slechts een zeer beperkt aantal worden gekozen. De samenstellers zijn zich bewust, dat deze wandeling door het oude Oirschot uitgebreider en meer in details had kunnen worden opgezet. Om technische en financiele redenen moest echter met tachtig bladzijden worden volstaan, Indien na een vlotte afname van dit boekje behoefte be staat aan een vervolguitgave, is de uitgever bereid, een tweede deeltje te doen verschijnen.

De samenstellers.

I. MARKT

6

De St-Pieterskerk (thans Markt nr. 2), een reus uit de late middeleeuwen, op grote afstand over de wijde bossen heen reeds herkenbaar, opent de galerij van "Oirschot in oude ansichten", Een voorganger van deze kerk werd vermoedelijk tegen het einde van de twaalfde eeuw gebouwd. Wij weten, dat deze voorganger in 1462 geheel is afgebrand en dat onmiddellijk daarna een begin is gemaakt met de bouw van de nieuwe kerk in zijn huidige vorm en wel om de grondmuren van de oude kerk heen. De prentbriefkaart dateert uit de tijd rond de eeuwwisseling,

Op 12 december 1904 stortte de gehele zuidwestelijke hoek van de toren der St-Pieterskerk over de volle hoogte naar beneden. Er was een bed rag van f. 149.679,40 mee gemoeid om deze schade te herstelJen.

De toren van Oirschot na de iustorting.

De toren van de St-Pieterskerk omstreeks 1905 in de houten steigers tijdens de wederopbouw, In het midden onder van links naar rechts Jos de Vocht, Jan Klappers (opzichter-uitvoerder), deken Franken, wethouder Hendrik van Hooff, Daan van Kalken; daarachter van links naar rechts gerneentesecretaris Just Nuijens, opzichter de Bruijn (met strohoed); verder de werklied en: op circa 5 m hoogte in het midden Piet Smeijers, op de eerste stelling tweede van links C. Kerkhof, daarnaast rechts Peer Smeets, Kees van Rijen, Jos van de Broek, Piet van Rijen, op de tweede stelling van links naar rechts Janus Srnetsers, Janus van den Eijnde en WilJem Smetsers. In 1912, acht jaar na de ramp, kwam het werk onder leiding van architekt Jac. van Gils gereed. Men had hierbij een miljoen bakstenen verwerkt,

Fo~ H. de Werd, Tilburg.

c70ren Oirsohot, Opeiehter-uitnoerde» d.

Middenschip en priesterkoor van de St-Pieter in feesttooi bij gelegenheid van het zilveren bisschopsjubileurn van de Oirschottenaar Mgr. Cornelis van de Ven, bisschop van Alexandrie in Louisiana op 11 augustus 1929 tijdens de feestpredikatie. De Brabantse poffers waren hier toen nog talrijk,

10

Het priesterkoor van de St-Pieterskerk omstreeks 1915 met het hoogaltaar en de beroemde oude koorbanken van Oirschot, vervaardigd in het begin der 16de eeuw door Zuidnederlandse of Brabantse beeldhouwers. Tot ons aller spijt werden deze koorbanken met het hoogaJtaar en de preekstoel in 1944 een prooi der vJammen als gevolg van oorJogshandelingen,

Het raadhuis, in 1463 als rechthuis opgericht, naar een schets uit het jaar 1798. Na een brand in 1513, waarbij aIleen de muren overeind bleven, werd het weer herbouwd. In de Generaliteitsperiode werden er de kwartiersvergaderingen van de "Meijerij" gehouden.

11

Het raadhuis omstreeks 1900/05. In de Franse tijd werd het reeds "gemoderniseerd" en aan de zuid- en westzijde gepleisterd. Rechts zien we de "Bleekkuil", daarachter het huis van Sjo Beijssens (later beschuitbakkerij "De Bijenkorf').Tussen het raadhuis en het huis van Beijssens is de smederij van P. van Hout. Links van het raadhuis staat de woning van

12 de familie Van de Schoot.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek