Oldebroek in oude ansichten

Oldebroek in oude ansichten

Auteur
:   H.C. Herkert
Gemeente
:   Oldebroek
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3957-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oldebroek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Een kijkje in de Kerkstraat. Links met droefmuts een toentertijd bekende verschijning: Thilda Wentzel. Zij maakte zich verdienstelijk door voor iedereen boodsehappcn te doen. Ecn echt in het dorpsbeeld passend type.

OLDEBROEl<. Markt

40. Een kijkje op de wekelijkse markt (woensdagmorgen) te Oldebroek. H. Hup uit Elburg heeft hier voor het gemeentehuis zijn verkoopwaren op straat uitgestald. Gezien de belangstelling een "goede plek". 20 iets is nu niet meer in te denken gezien het drukke verkeer. Oak de tram zal het hier "rustig" aan moeten doen!

Groote uit Oldenbroek.

Gemcentehuis.

41. Een gezicht op de Zuiderzeestraatweg (Dorpsstraat) vanaf Elburg ter hoogte van hotel "Herkert". Geheel rechts zien we bakkerij-stalhouderij-cafe A.A. Schuld met daarnaast het oude gemeentehuis, dat in 1838 werd gebouwd. Aan de voorkant was de gemeenteadministratie ondergebracht. De achterzijde van het gemeentehuis was ingericht voor de openbare lagere school. Beide ramen rechts van het gemeentehuis waren van de waning van H. v.d. Brink, hoofd van de openbare lagere school. Schuin tegenover het gemeentehuis (deur en raam), op de hoek van de Kerkstraat, staat het huis waarin D. Kluiver een winkel heeft. Oak had D. Kluiver een smederij op de plaats waar thans de galanterieenzaak van H. Bas is gevestigd. Op de weg postbode (zie koperen p.t.t.vplaat) A. v.d. Beek met zijn zoon lac. v.d, Beek.

4226.

OLDEBROi:K. - Gerr.ee<ltehu s.

42. Boven: een heel oude foto van het gemeentehuis en het woonhuis van A.A. Schuld. In het huis van A.A. Schuld (thans hotel "Herkert") werden een boerderij, een stalhouderij, een bakkerij, een kruidenierswinkel annex melkhandel, een hotel en een cafe uitgeoefend. Gemeenteveldwachter D. Mulder - de lange man schijnt de nieuwsgierigen wel op een afstand te houden. Let op de voerbak voor de paarden en op de Utrechtse wagen.

Onder: gezicht op het gemeentehuis van Oldebroek in 1906. Voor het gemeentehuis zien we onder anderen gemeentebode D. Mulder (oud-veldwachter). Een bakkersknecht van A.A. Schuld, A. v.d. Brink, is ook benieuwd wat er aan de hand is. De voerbak voor de paarden heeft plaats gemaakt voor een rijwielhek. Het raam rechts is van de "Polderkamer". Daarnaast hangt het mededelingenkastje van de polder Oldebroek. Links van het gemeentehuis ligt de woning van Fr. v.d. Brink (timmerman). Zoals u ziet is de beek overkluisd.

43. Hier zien we een foto van de gemeenteraad van Oldebroek. Te midden van zijn arnbtenaren zit de scheidende "burgemeester Van Sytzama", Na op 21 oktober 1913 te zijn geinstallecrd, nam hij na een ambtsperiode van bijna cenentwintig jaar op 30 augustus 1934 afscheid als burgemeester van de gemeente Oldebroek. Te zijner nagedaehtenis is een laan naar hem genoemd. We herkennen, van links naar rechts, staand: P. Lans, W. Burger, onbekend, D. Rodenburg, J. Schrantee, J.W. van Put ten, H.C. Baas, M. Prakken, G. v.d, Beek, D. Pruim en S. Minnerna. Zittend: burgemeester mr. M.P.D. baron Van Sytzama,

-, .

<,

"-:A:c- :

~ .;'

44. Het in aanbouw zijnde gemeentehuis te Oldebroek in 1908. Het werd gebouwd doorW. Zwak te Ermelo. U ziet, dat erdoor de jaren heen niet veel aan is veranderd.

Oldebroek

Gerneentehuis

45. Het gemeentehuis te Oldebroek. De foto uit 1909 toont ons het gemeentehuis zoals we het nu nog kennen. We zien hier op het bordes, tussen de pilaren, gemeentebode Jac. v.d. Beck staan. Aan de te1cfoonpaal links (met klimbcugels) kunnen we zien, dat Oldebroek toen slechts zes telcfoonaansluitingen rijk was.

Kleederdracht

46. Verschillende Oldebroeker klederdrachten omstreeks 1910: in en uit de rouw. Het meisje met kruiwagen (in de rouw) komt van het aardappelland. Het meisje moet natuurlijk wei opletten, dat de as niet uit het kruiwagcnwiel .Joopt", anders gebeuren er ongelukken. Dit is nog een gezicht op een van de vele mooie lanen (Van Hattemsweg) vanaf de Zuiderzeestraatweg naar de boerderijen aan het Bovenpad (tegenwoordig Bovenstraatweg). "Boven" in Bovenpad wil hier zeggen "naar hoger gedeelte" - de Woldberg. De vrouwen zijn, van links naar rechts: F. Lindeboom-Junte met k1einkind, A. Lindeboom, G. Grootkarzijn-v.d. Streck, H. Alberts-Bos en H. Leusink-van Heerde.

Hitg' .. auta, V plS8n

4227.

OLDEBROEK,

Zwo!sche straa weg

47. De Zuiderzeestraatweg even ten oosten van het dorp Oldebroek. Voor de woning van postbode H. Lindeboom staat de vrouw van tuinman B. Alberts. Geheel Iinks, bij de eerste boom, zien we nog een lantaarnpaaL Thans is op deze plaats de rijwielzaak van Fr. Bosch gevcstigd.

48. Woensdagmorgen was er op het dorp altijd ecn gezellige, drukke weekrnarkt. Aan weerszijden van de Zuiderzeestraatweg (Dorpsstraat) werdcn de kramen opgestcld. Op hct terrein voor de hervormde kerk was de eiermarkt. De "witte" eieren worden in deze dagen verkocht voor f 1,75 per 100 stuks. De "bIUine" brachten meer op. De vrouwen, hicr op de voorgrond, hebben de eieren verkocht, zie de lege mandcn, en gaan nu de markt "af' om hun inkopen te doen. Rechts voor het gemeentehuis houdt vcldwachter D. Rodenburg een oogje in het zeil, Deze foto dateert van de jaren twintig.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek